PL EN


2017 | 1 |
Article title

Wartości pedagogiki J.J. Rousseau w kontekście kluczowych umiejętności współczesnej edukacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto próbę przeprowadzenia krytycznej analizy pedagogicznej myśli J.J. Rousseau zawartej w jego osiemnastowiecznej publikacji pt. Emil, czyli o wychowaniu. Przegląd cytatów, wskazówek, sugestii i założeń edukacyjnych został dokonany w zestawieniu z głównymi kierunkami kształcenia w XXI w. i najbardziej pożądanymi kompetencjami, dającymi młodemu pokoleniu dobry start do życia w globalnym świecie. Kompetencje te, znane jako 4C, obejmują: 1) myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów, 2) komunikację, 3) współpracę oraz 4) kreatywność i innowacyjność. Rezultaty analizy wskazują na inspiracyjną kompatybilność dwóch z nich z poglądami J.J. Rousseau, tj. myślenia krytycznego oraz kreatywności i innowacyjności. Dwie pozostałe umiejętności (tj. komunikacja i współpraca) nie były przez myśliciela doceniane. Niektóre pozostałe jego idee edukacyjne były kontrowersyjne, jak np. nauka czytania nie wcześniej niż w wieku 12 lat czy zniechęcanie przed zbyt wczesną nauką języka obcego.
EN
The study attempts to carry out a critical analysis of the pedagogical thoughts of J.J. Rousseau, contained in its eighteenth-century publication entitled Emile, or on education. Overview quotes, tips, suggestions, and assumptions of education were analysed in conjunction with the main directions of education in the twenty-first century and the most desirable competencies, giving the younger generation a good start to life in the global world. These skills, known as the 4Cs include: 1) critical thinking and problem solving, 2) communication, 3) collaboration, 4) creativity and innovation. The results of the analysis indicate inspirational compatibility of the two of them with J.J. Rousseau’s views, that is: critical thinking, and creativity and innovation. The other two, that is: communication and collaboration, were not appreciated by the thinker so much. Some of his other ideas on education were controversial, such as teaching of reading no sooner than at the age of 12, or not teaching foreign language too soon.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
author
References
  • Baczko B. (1964), J.J. Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
  • Baczko B. (2009), J.J. Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
  • Dąbrowski M. (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć. Warszawa: Wydawnictwo CKE.
  • Klus-Stańska D., Nowicka M. (2010), Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Harmonia. Rousseau J.J. (1955), Emil, czyli o wychowaniu. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.
  • Spaemann R. (2011), J.J. Rousseau – człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności. Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • Van Roekel D. (2001), Preparing 21st century students for a global society. An educator’s guide to the “Four Cs”. New York: National Education Association.
  • Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. UE L 394/10).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2017_1_49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.