PL EN


2018 | 2 |
Article title

Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom podstawą budowania szkoły jako wspólnoty życia, pracy i służby

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesna szkoła podlega procesowi zmian strukturalnych i programowych, które implikują poszukiwanie dróg budowania jej kultury. Jednym z elementów kultury szkoły jest wspólnotowość. Budowanie szkoły jako wspólnoty życia, pracy i służby drugiemu człowiekowi, społecznościom mniejszym i większym oraz Ojczyźnie staje się ważnym zadaniem. Podstawowym warunkiem realizacji tego zadania jest edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom. W opracowaniu ukazano aksjologiczne uwarunkowania budowania szkoły jako wspólnoty. Szczególnie uwagę zwrócono na edukację aksjologiczną i wychowanie ku wartościom w zakresie przymiotów osoby ludzkiej jako czynnika warunkującego budowanie szkoły w wymiarze wspólnotowym.
EN
Contemporary school is a subject of the process of structural and program changes. These changes imply searching for ways to build its culture. One of the elements of the school’s culture is community. Building a school as a community of life, work and service for another human being, smaller and larger communities and the Homeland becomes an important task. The basic condition for the implementation of this task is axiological education and upbringing towards values. The presented material will show the axiological determinants of building a school as a community. Particular attention will be paid to axiological education and upbringing towards values in the field of human qualities as a factor determining the building a school in the community dimension.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-28
Contributors
References
 • Bartnik C. (2003), Dogmatyka katolicka, t. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Błaszczak I. (2016), Wspólnota klasy szkolnej. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.
 • Chałas K. (2006a), Teoretyczne podstawy wychowania ku wartościom narodowo-patriotycznym. W: K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Lublin–Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
 • Chałas K. (2006b), Wychowanie ku wartościom, t. 1. Lublin–Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
 • Chałas K. (2012), Wychowanie do pogłębiania człowieczeństwa – wzbudzanie osoby w osobie – jako pierwsze zadanie nauczyciela. Fragment referatu wygłoszonego podczas konferencji „Výchova ako konštitutívna súčasť práce pedagoga”, Prešov.
 • Chłodna-Błach I. (2016), Odpowiedzialność. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.
 • Danilewska J. (2005), Wspólnota ludzi uczących się i wspierających edukację innych. W: J. Danilewska (red.), Fundamenty edukacyjnej wspólnoty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dziaczkowska L. (2016), Wspólnota. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.
 • Maj A. (2009), Wartości religijne w ujęciu teologicznym. W: K. Chałas, A. Maj, J. Mariański, Wychowanie ku wartościom religijnym. Lublin–Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
 • Matulka Z. (1997), Wychowanie do wolności jako podstawowy problem pedagogiczny. W: T. Kukołowicz, M. Nowak (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Mazurek F.J. (2001), Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Nowak M. (1999), Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Nowak M. (2016), Mądrość. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.
 • Nowosad S., Wyrostkiewicz M. (2014), Wolność. W: Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II. Radom: POLWEN.
 • Olbrycht K. (2000), Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Popielski K. (1996), Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi. W: K. Popielski (red.), Wartości – człowiek – sens. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Słownik współczesnego języka polskiego (1998), Warszawa: PWN.
 • Steuden S. (2011), Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się. W: S. Steuden, M. Stanowska, J. Janowski (red.), Starzenie się z godnością. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Szymańska M. (2013), Miłość wychowawcza. W: Z. Struzik, D. Żukowska-Gardzińska (red.), Mały słownik aksjologiczny. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.
 • Wojtyła K. (1988), Osoba: podmiot i wspólnota. Ethos 2/3.
 • Wojtyła K. (2000), Osoba i czyn. Lublin: TN KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2018_2_11-22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.