PL EN


2018 | 2 |
Article title

Rozwój kompetencji muzycznych jako wartość i efekt strategii wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano praktyczne sposoby organizowania i realizowania działań wspierających rozwój kompetencji muzycznych w procesie edukacji przedszkolnej. Ukazano kwestie zasadności i konieczności doboru zadań edukacyjnych, uwzględniających diagnozę zainteresowań, uzdolnień muzycznych i indywidualność każdego dziecka. Efektem realizacji opisanych innowacji organizacyjno-metodycznych, stwarzających możliwość doświadczania w różnorodnych formach aktywności muzycznej, jest indywidualny progres w zakresie umiejętności muzycznych, stanowiących indywidualną wartość kompetencji muzycznych dziecka. W artykule wykorzystano analizę wyników badań własnych, ukazujących osiągnięcia i umiejętności muzyczne, oraz wskazano wartość edukacji przedszkolnej w tym procesie.
EN
This article discusses the practical approaches to organising and implementing activities aimed at supporting musical abilities in the pre-school educational process. It presents the issues of the relevance and necessity of selecting educational tasks which take into account the interests, musical talents and individuality identified for a particular child. The progress of an individual in terms of musical skills, constituting a specific value of the musical abilities of a child, results from implementing the described organisational and methodological improvements, which create opportunities to experience a variety of forms of musical activity. An analysis of the author’s own research, demonstrating children’s musical achievements and skills, is used in the article to point out the value of pre-school education in this process.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-28
Contributors
References
 • Denek K. (1998), O nowy kształt edukacji. Toruń: Akapit.
 • Gordon E. (1997), Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teorie i wskazówki praktyczne. Kraków: Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”.
 • Kamińska B. (1997), Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój i uwarunkowania. Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1999 r., nr 67, poz. 753 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz. 17 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., nr 11, poz. 114 ze zm.).
 • Suświłło M. (2001), Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Weiner A. (2010), Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, zależności, perspektywy rozwoju. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Wojnar I. (2000), Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. UE L 394, t. 49 z 30 grudnia 2006).
 • Zwolińska E. (2002), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2018_2_115-130
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.