PL EN


2018 | 2 |
Article title

O słowotwórczym aspekcie wyborów stylistycznych w poezji dla dzieci Danuty Wawiłow

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dosyć długo w badaniach nad literaturą funkcjonowało przeświadczenie, że literatura dla dzieci nie przedstawia większej wartości. Twierdzono, że służy jedynie zabawie, niekiedy też charakteryzuje ją (deprecjonujący) moralizatorski ton. W artykule, zajmując się prymarnie słowotwórczą warstwą poezji Danuty Wawiłow, staram się udowodnić, że literatura adresowana do najmłodszych (zwana też literaturą czwartą) opiera się owemu schematycznemu myśleniu. To, że adresatem tej twórczości jest dziecko, nie oznacza, że nie może ona poruszać poważnych problemów. W przebadanym materiale poetyckim próbuję wskazać na złożoność zabiegów słowotwórczych, którymi autorka Wędrówki rekonstruowała sposób tworzenia słów przez dziecko poznające w pierwszych latach swego życia nowe rzeczy, zjawiska i procesy.
EN
For a long time there used to be a prevalent opinion in literary studies that children’s literature does not deserve any particular attention from scholars. It had been stated that it only serves entertainment and that sometimes it is characterized by a moralizing tone which depreciates its artistic worth. In the article dealing with the process of word formation in Danuta Wawiłow’s poetry, I try to prove that the literature addressed to the youngest readers (sometimes called “the fourth literature”) contradicts this stereotype. The fact that the implied recipient of such works is a child does not mean that it cannot raise serious problems. My aim was to point to the complexity of word-formation procedures through which the author of Wędrówka sought to reconstruct the way that child creates words in the first years of his life while discovering new things, occurrences and processes.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-28
Contributors
References
 • Adamczykowa Z. (2008), Literatura „czwarta”. W kręgu zagadnień teoretycznych. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Baluch A. (1994), Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnica dziecięcej lektury. Warszawa: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie.
 • Chmura-Klekotowa M. (1971), Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci. Prace Filologiczne 21.
 • Garbal A. (red.) (2013), Danuta Wawiłow dzieciom. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Kirchner H. (1978), Nie ma dzieci, są ludzie. Polityka 16.
 • Kulawik A. (1997), Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Kraków: Wydawnictwo Antykwa.
 • Mucha D. (2005), Danuta Wawiłow. Życie i twórczość. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej.
 • Niesporek-Szamburska B. (2008), Humor i zabawa językiem w poezji dla dzieci. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Pajdzińska A. (1996), Przejrzyście zatajone (poetyckie glosy do potocznej kategoryzacji świata). W: R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska (red.), Językowa kategoryzacja świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Porayski-Pomsta J. (2002), Czy dzieci mają świadomość językową? Wychowanie w Przedszkolu 4.
 • Sawicka G. (1994), Językowy obraz marzeń w poezji dla dzieci. W: U. Chęcińska (red.), Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczecin: Książnica Szczecińska.
 • Waksmund R. (1986), Literatura pokoju dziecinnego. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Wyka K. (1947), Pan Pickwick na łyżwach. Szkoła krytyków. Odrodzenie 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2018_2_155-167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.