PL EN


2018 | 2 |
Article title

Umiejętności i wartości w zawodzie nauczyciela

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono aktualny problem dotyczący wartości i umiejętności nauczyciela. Nadają one tej profesji wartościowego wymiaru i sensu. Poprowadzone zostały wybrane rozważania wobec złożonych i ważnych wieloznacznych zagadnień. Uwzględniono okoliczności formowania wielu umiejętności, które są i powinny być wsparte u nauczyciela wartościami. Modelują one wzory i sposoby postępowania nauczyciela, odznaczającego się indywidualnym garniturem przymiotów niezbędnych w zawodowym funkcjonowaniu.
EN
The article deals with the current problem regarding teacher values and skills. They give to this profession a valuable dimension and meaning. Selected considerations were made against complex and important ambiguous issues. The circumstances of forming many skills that are and should be supported by the teacher in the values are taken into account. They model patterns and ways of acting for a teacher who has an individual suit of qualities necessary for professional functioning.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-28
Contributors
References
 • Biesaga T. (2009), Relatywizm etyczny. W: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 8. Lublin: PTTA.
 • Bilska E. (2004), Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego. Niebieska Linia 4.
 • Boryś W. (2005), Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Day Ch. (2004), Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Gdańsk: GWP.
 • Denek K. (2009), Edukacja oparta o wartości. Wychowanie w Muzyce 2.
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa–Wrocław: PWN.
 • Furmanek W. (1995), Człowiek, człowieczeństwo, wychowanie. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.
 • Grzegorzewska M. (1938), Znaczenie wychowawcze osobowości nauczyciela. Chowanna.
 • Jan Paweł II (1981), Encyklika Laborem Exercens. O pracy ludzkiej. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 • Kabat M. (2017), Wartości w zawodzie nauczyciela – wykorzystanie systemowej metody analizy pojęć wieloznacznych. Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 14.
 • Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.) (1900–1927), Słownik Języka Polskiego, t. 1–8. Warszawa.
 • Kosiba G. (2012), Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka. Forum Oświatowe 2(47).
 • Kotusiewicz A., Kwiatkowska H. (1993), Koncepcja pedagogicznego kształcenia nauczycieli – metodologia analiz programowych. W: A.A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowska, W.P. Zaczyński (red.), Pedeutologia. Badania i koncepcje metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kozłowski W. (2000), O wartościach wychowawczych kandydatów na nauczycieli. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli. Warszawa: WSP ZNP w Warszawie.
 • Kuźma J. (2003), Doskonalenie i samokształcenie nauczycieli. W: W. Okoń (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kwaśnica R. (1994), Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. Wrocław: WOM.
 • Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: GWP.
 • Litzke S.M., Schuh H. (2007), Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańsk: GWP.
 • Nalaskowski A. (2004), Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP.
 • Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Okoń W. (1987), Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 • Pasterniak-Kobyłecka E. (2009), Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości: między pewnością a zwątpieniem. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Plewka C. (2009), Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli. Warszawa: IBN.
 • Prucha J. (2006), Pedeutologia. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk: GWP.
 • Průcha J. (1997), Moderní pedagogika. Věda o edukačních procesech. Praha: Portál.
 • Przybylska-Czajkowska B. (2015), Aksjologia społeczeństwa uczącego się. Zarys problematyki. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarzadzanie. Politechnika Śląska 85.
 • Radziewicz-Winnicki A. (1999), Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Saryusz-Wolski T. (2013), System kwalifikacji – narzędzie rozwoju Polski i Europy, https://docplayer.pl/31693727-System-kwalifikacji-narzedzie-rozwoju-polski-i-europy-sesja-rola-interesariuszy-w-systemie-kwalifikacji-instytut-badan-edukacyjnych.html (dostęp: 25.07.2018).
 • Sęk H. (1994), Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Społeczne i podmiotowe uwarunkowania. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej, Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 • Szempruch J. (2000), Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Sztompka P. (2006), Zaufanie w erze globalizacji. W: S. Kania (red.), Współczesny świat dziecka i jego zagrożenia. Kraków: Wydawnictwo oo. Pijarów.
 • Śliwerski B. (2006), Nauczyciel jako zawód, http://pcndmhq.oskko.edu.pl/kongres1/materialy/BSliwerski-Kongres.pdf (dostęp: 28.02.2014).
 • Witkowski L. (2007), Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, t. 2. Warszawa: IBN.
 • Welford J., Prescott K. (1996), European Business. An Issue-Based Approach. London: Pitman Publishing.
 • Zarębska J. (2003), Spis nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo CODN.
 • Zdanowicz A. i in. (1861), Słownik Języka Polskiego. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2018_2_23-33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.