PL EN


2018 | 2 |
Article title

Godność dziecka w badaniach nad szkołą Marii Montessori

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Maria Montessori identified work with children and youth as a support for the human development process, which mean constant growth and becoming. The educational embodiment of respecting the dignity of a person – in light of the Italian researcher – is the child’s right to freedom of choice in a prepared school environment. Events and circumstances that a person meets in his/her life (including school), shape his/her dispositions and attributes. The education, which encourages the development, creates opportunities for undertaking various tasks, including developmental ones, which are manifested by specific personality traits. In the conducted research, characteristics of the author’s personality of the Montessori class graduates became the subject of analyses.
PL
Maria Montessori utożsamiała pracę z dziećmi i młodzieżą jako wspomaganie procesu rozwoju człowieka, który polega na stałym wzroście i stawaniu się. Edukacyjnym ucieleśnieniem poszanowania godności osoby w ujęciu włoskiej badaczki jest przyznanie dzieciom prawa wolności wyboru w odpowiednio zaprojektowanym środowisku szkolnym. Zdarzenia i okoliczności, które osoba napotyka w życiu (w tym w szkole), kształtują jej dyspozycje i atrybuty. Sprzyjające rozwojowi kształcenie tworzy okazje do podejmowania różnorodnych zadań, w tym rozwojowych, czego przejawem są określone właściwości osobowości. W przeprowadzonych badaniach przedmiotem analiz stały się właściwości osobowości autorskiej absolwentów klas Montessori.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-28
Contributors
References
 • Adamski F. (2005), Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.
 • Bednarczuk B. (2016), Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Błachnio A. (2006), Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Błachnio A., Obuchowski K. (2011), Teoria osobowości autorskiej i kwestionariusz POA. In: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy. Warszawa: Vizja Press & IT.
 • Brzezińska A.I. (2004), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dąbrowski K. (1996), W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Warszawa: PWN.
 • Kaczmarek K., Gadacz T. (2005), Racje za personalistyczną filozofią wychowania. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.
 • Kowalczyk S. (2008), Polski personalizm współczesny. In: M. Rusecki (red.), Personalizm polski. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Łobocki M. (2009), W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Majka J. (2005), Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.
 • Matulka Z. (2005), Wartości u podstaw wychowania personalistycznego. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.
 • Montessori M. (2005), Domy dziecięce. Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Montessori M. (2014), Odkrycie dziecka. Łódź: Palatum.
 • Męczkowska A. (2006), Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Nowak M. (2005), Wychowanie do wolności i odpowiedzialności. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: WAM.
 • Obuchowski K. (1985), Adaptacja twórcza. Warszawa: KiW.
 • Obuchowski K. (1990), Wprowadzenie do problemu sensu życia. In: K. Obuchowski, B. Puszczewicz (red.), Sens życia. Warszawa: Wydawnictwo Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego.
 • Obuchowski K. (1993), Człowiek intencjonalny. Warszawa: PWN.
 • Obuchowski K. (2000), Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AB.
 • Obuchowski K. (2001), W poszukiwaniu właściwości człowieka. Poznań: Garmond.
 • Ostrowska K. (2005), Wychowywać do urzeczywistniania wartości. In: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2018_2_57-65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.