PL EN


2018 | 2 |
Article title

O potrzebie badań nad wsparciem uczniów w trudnych sytuacjach w rodzinie i szkole

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto zagadnienie rodziny i szkoły jako istotnych środowisk wychowawczych, opisano ich funkcje i problemy, podkreślając potrzebę podjęcia badań nad wsparciem uczniów w trudnych sytuacjach. Autorkę niepokoi, że uczniowie jako źródła wsparcia w znikomym stopniu wskazują na szkołę, nauczycieli, wychowawców, licząc głównie na rodzinę. Z tego wynika potrzeba przeprowadzenia analizy wnętrza szkoły i (od)budowania zaufania do siebie szkolnych podmiotów.
EN
The article deals with the issue of family and school as important educational environments. The author notes that in a difficult situation students rarely indicate school, teachers and educators as a source of support, but they mostly count on family. Hence, the need to conduct research on this issue and (re)build confidence in the institution of school.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-28
Contributors
author
References
 • Adamski F. (2002), Rodzina, wymiar społeczno-kulturalny. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013), Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bednarski H. (2010), Rodziny polskie w procesie przemian. W: M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. Krasnystaw: Maternus Media.
 • Bourdieu P., Passeron J. (2006), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: PWN.
 • Cywińska M. (2008), Sytuacje trudne w życiu dziecka. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Danielewicz W. (2010), Rodzina ponad granicami. Białystok: Trans Humana.
 • Doniec R. (2013), Rodzina polska w XXI wieku – przemiany i kondycja. Pedagogika Społeczna 4(50).
 • Gajdzica Z. (2011), Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków–Katowice: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Uniwersytet Śląski.
 • Gajewska G. (2004), Poczucie wsparcia społecznego u uczniów i wychowanków. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2.
 • Harwas-Napierała B. (2006), Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Janowski A. (1989), Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa: WSiP.
 • Jarosz E. (2001), Dom, który krzywdzi. Katowice: „Śląsk”.
 • Kacprzak A., Szewczyk A. (red.) (2003), Trudne sytuacje w szkole podstawowej. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli klas IV–VI. Warszawa: Raabe.
 • Karaszewska H., Silecka-Marek E. (red.) (2016), Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Kawecki I. (1993), Etnografia i szkoła. Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi.
 • Kawula S. (1996), Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności. Wychowanie na co Dzień 10/11.
 • Kawula S. (2005), Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka. W: S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy. Toruń: Adam Marszałek.
 • Kociuba J. (2010), Rodzina w kulturze indywidualizmu. Psychokulturowe czynniki przemian w rodzinie. W: M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. Krasnystaw: Maternus Media.
 • Kocór M. (2006), Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kocór M. (2010), Szkoła i nauczyciel a syndrom wypalenia zawodowego. Rzeszów: „Mitel”.
 • Kocór M. (2016a), Szkoła jako źródło stresu w trudnych sytuacjach w realiach polskich. W: V. Stoffová, L. Zsakó, P. Szlávi (eds.), New Methods and Technologies in Education and Practice: 29th Didmattech 2016. Budapest: Eötvös Loránd University in Budapest Faculty of Informatics.
 • Kocór M. (2016b), Teacher as giver and receiver of support in difficult situations at schools in the area of Subcarpathian Voivodeship. International Journal of Psycho-Educational Sciences 5(3).
 • Kocór M. (2018a), Szkoła jako źródło wsparcia w trudnych sytuacjach, Edukacja – Technika –Informatyka 1.
 • Kocór M. (2018b), Partnerstwo edukacyjne w szkole. Edukacja – Technika –Informatyka 2.
 • Kocór M. (2018c), Szkoła jako miejsce wsparcia społecznego. Edukacja – Technika –Informatyka 1.
 • Kowalska I. (1995), Historia rozwoju rodziny i jej uwarunkowania. W: E. Hałon (red.), Rodzina – jej funkcje przystosowawcze i ochronne. Warszawa: PAN CUN.
 • Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kwieciński Z. (1995), Socjopatologia edukacji. Olecko: MWN.
 • Lisiewicz U. (2012), Sytuacje trudne i kryzysowe w przedszkolu. Warszawa: Raabe.
 • Luber D. (2010), Zagrożenia współczesnej rodziny wynikające z postępującego relatywizmu i liberalizmu norm moralnych. W: M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. Krasnystaw: Maternus Media.
 • Łopatkowa M. (2007), Rodzina w globalnym świecie. W: W. Korzeniowska, A. Murzyna, U. Szuścik (red.), Rodzina w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji. Szkice monograficzne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Małkowska A., Woynarowska B. (2004), Postrzeganie przez uczniów gimnazjów wsparcia społecznego a występowanie zachowań ryzykownych. Edukacja: Studia, Badania, Innowacje 3.
 • McLaren P. (2015), Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej. Wrocław: DSW.
 • Meighan R. (1993), Socjologia edukacji. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Mendel M. (2009), Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: WAiP.
 • Olearczyk T.E. (2008), Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. Kraków: WAM.
 • Sęk H. (2003), Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparcia. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.
 • Slany K. (2008), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Sorokosz I. (2008), Szkolne sytuacje trudne w percepcji uczniów z trudnościami w nauce. Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 4.
 • Suchocka A. (2011), Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 4(187).
 • Śleboda R., Król-Zielińska M. (2008), Trudne sytuacje – rozwiązywanie konfliktów na zajęciach z dziećmi. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1.
 • Tomaszewski T. (1978), Człowiek w sytuacji. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia. Warszawa: PWN.
 • Tyszka Z. (2002), Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Tyszka Z. (2003), Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Walczak B. (2016), Rodzina transnarodowa. Konteksty i implikacje. Warszawa: Scholar.
 • Zawłocki I., Niewiadomski K., Nieroba E. (2013), Trudne sytuacje szkolne w ocenie uczniów i studentów. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
 • Żebrowski J. (2002), Współczesne przeobrażenia w funkcjonowaniu rodziny polskiej. W: J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Żmijski J. (2004), Trudne sytuacje w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Warszawa: Reabe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2018_2_99-112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.