PL EN


2019 | 3 |
Article title

Dydaktyczne zastosowanie teorii kreatywności w edukacji szkolnej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The teaching process depends on various factors. This paper attempts to show that two factors have a significant impact on the acquisition of knowledge, namely the personality of the teacher and the individual perception of the new material by the student. One of the main tasks of teaching and upbringing is the development of individual thinking. Different paths of development of logical thinking in the didactics of natural sciences have been defined, while there are no descriptions of ways for developing the right-hemispheric thinking and the implementation of image-centered teaching. Teaching children creativity allows to perform appropriate pedagogical technologies. The aims of the CARUS method are based on structural and functional transformations and the use of main strategies in creativity (combinatorial activities, analogue search, reconstruction, universal strategies, resultant exchanges) and tactics (interpolation, duplication, reproduction, convergence, deformation/transformation). The psychological characteristics of the CARUS system are education with the use of hindering conditions. The development of creative strategies constitutes an important indicator of the mental formation of the individual.
PL
Proces nauczania zależy od wielu czynników, z których dwa istotnie wpływają na proces przyswojenia wiedzy, mianowicie osobowość nauczyciela oraz indywidualne percypowanie nowego materiału przez ucznia. Jednym z naczelnych zadań nauczania i wychowania jest rozwój myślenia jednostki. W dydaktyce nauk przyrodniczych określono różne drogi rozwoju myślenia logicznego, brakuje natomiast opisów sposobów rozwoju myślenia prawopółkulnego i realizacji nauczania opartego na obrazach. Nauczanie dzieci twórczości umożliwia wykorzystanie stosownych technologii pedagogicznych. Metoda KARUS ma na celu transformacje strukturalne i funkcjonalne oraz zastosowanie w twórczości głównych strategii (takich jak czynności kombinatoryczne, poszukiwanie analogów, rekonstrukcja, strategie uniwersalne, wypadkowe wymiany) i taktyki (jak np. interpolacja, dublowanie, rozmnażanie, konwergencja, deformacja/transformacja). Charakterystyką psychologiczną systemu KARUS jest kształcenie z wykorzystaniem warunków utrudniających. Kształtowanie twórczych strategii staje się ważnym wskaźnikiem wychowania umysłowego jednostki.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-02-10
Contributors
References
 • Altshuller G.S. (1973), Algorithm of Invention. Moscow: Worker Publishers [in Russian].
 • Bono E. de (1976), Teaching Thinking. London: Temple Smith.
 • Feldhusen J., Speedie S., Treffinger D. (1971), The Purdue Creative Thinking Program: Research and Evaluation. Performance Improvement 10(3), DOI: https://doi.org/10.1002/pfi.4180100304.
 • Góralski А. (1998a), Rules for training creativity. Lviv: VNTL [in Ukrainian].
 • Góralski А. (1998b), Wzorce twórczości (eseje filozoficzne i pedagogiczne). Warszawa: Scholar.
 • Góralski А. (2002), Creativity theory. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].
 • Joseph E. (2009), Effectiveness of Khatena Training Method on the Creativity of Form Four Students in a Selected School. Kuala Lumpur: University of Malaya.
 • Molyako V.O. (2006), Difficult Conditions. Creativity and Resources of Subjective Human Activity. In: V.O. Molyako, A.L. Muzyka (eds.), Abilities, Creativity, Giftedness: Theory, Methodology, Research Results. Zhytomyr: PC. Ruta [in Ukrainian].
 • Molyako V.O. (2008), Psychological Study of the Personality Creative Potential. Kyiv: Pedagogical Thought [in Ukrainian].
 • Molyako V.O. (2018), The working concept of strategic and tactical overcoming of critical scientific and educational problems (psychological perspectives), http://lib.iitta.gov.ua/709430/1/Моляко_стаття.pdf (access: 20.10.2018) [in Ukrainian].
 • Nęcka E. (2008), Тrening twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Osborn A. (1993), Applied Imagination. Principles and Procedures of Creative Problem-Solving. Buffalo: Creative Education Foundation.
 • Ponomarev Ya.А. (1976). Psychology of Creativity and Education. Moscow: Pedagogy [in Russian].
 • Pólya G. (1961), How to Solve a Problem. Moscow: Uchpedgiz [in Russian].
 • Pólya G. (1976), Mathematical Discovery. Moscow: Science [in Russian].
 • Senderecka M. (2007), Różne punkty widzenia prawej i lewej półkuli mózgu. Przegląd Psychologiczny 50(2).
 • Shvay R.I. (2011a), Use of Creativity Training in the Process of Teaching Physics. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University named after T.H. Shevchenko 89 [in Ukrainian].
 • Shvay R.I. (2011b), Didactic Material in Physics for Training Students’ Creativity. Grades 7–8. Tutorial. Lviv: Liga Press [in Ukrainian].
 • Szmidt K. (2008), Trening kreatywności. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Szmidt K. (2012), Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Szmidt K. (2019), ABC kreatywności. Kontynuacje. Warszawa: Difin.
 • Szwaj R. (2016), Implementacja metod psychologii kreatywności do dydaktyki fizyki. In: H. Rarot (red.), Humanistyka a nauki ścisłe. Lublin: Politechnika Lubelska.
 • Zwicky F. (1969), Discovery, Invention, Research. Through the Morphological Approach. Toronto: Macmillan.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2019_3_27-38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.