PL EN


2019 | 3 |
Article title

Diagnozowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u uczniów klas początkowych na podstawie ich spontanicznych wypowiedzi na zajęciach edukacyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents a new approach to free questions and statements of students during educational classes in grades I–III. Attention has been paid to the value of these statements for the education process – they were treated as important sources of information for the teacher about students’ knowledge and pro-health attitudes. A method of reading and interpreting the meanings of students’ questions and statements and the possibilities of using them in the educational process, as presented in selected examples, has been proposed.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do swobodnych pytań i wypowiedzi uczniów podczas zajęć edukacyjnych w klasach I–III. Zwrócono uwagę na wartość tych wypowiedzi w procesie edukacji – potraktowano je jako ważne źródła informacji dla nauczyciela na temat uczniowskiej wiedzy oraz postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Zaproponowano sposób odczytywania i interpretacji znaczeń uczniowskich pytań i stwierdzeń oraz możliwości wykorzystania w procesie edukacyjnym, co przedstawiają wybrane przykłady.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-02-10
Contributors
References
 • Ajdukiewicz K. (2006), Zdania pytajne. In: Język i poznanie (T. 1: Wybór pism z lat 1920–1939). Warszawa: PWN.
 • Chodkowska E.M. (2011), Indywidualizacja w kształceniu przyrodniczym na etapie wczesnoszkolnym – cele, możliwości, realizacja. In: E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja. Uzdolnienia. Refleksja nauczyciela. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Cybulska N. (2007), Świadomość zdrowotna uczniów klas VI a zintegrowana edukacja zdrowotna. In: F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (red.), Integracja nauczania i wychowania. Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL.
 • Danielewiczowa M. (2004), Krzyżowanie się punktów widzenia jako kategoria organizująca znaczenie leksykalne (na przykładzie czasowników epistemicznych). In: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Dąbrówka A., Geller E., Turczyn T. (1997), Słownik synonimów. Warszawa: Świat Książki.
 • Denek K. (2003), Wartości jako źródło edukacji. In: K. Denek, U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S. Michałowski (red.), Dziecko w świecie wartości (Cz. 1). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Frączek Z. (2008), Kształtowanie świadomości wartości zdrowia jako zadanie współczesnej edukacji. In: K. Denek, K. Zatoń, A. Kwaśna (red.), Edukacja jutra. XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Grzegorczykowa R. (2004), Punkt widzenia nadawcy w znaczeniach leksemów. In: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Ingarden R. (1972a), O sądzie kategorycznym i jego roli w poznaniu. In: Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki. Warszawa: PWN.
 • Ingarden R. (1972b), O języku i jego roli w nauce. In: Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki. Warszawa: PWN.
 • John-Borys M. (2002), Koncepcja zdrowia i choroby u dorastających. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kapica G., Kapica M. (2001), Zdrowie i jego zagrożenie w świadomości młodszych uczniów. In: W. Kojs, U. Morszczyńska (red.), Szkoła wobec problemów wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji. Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
 • Kojs W. (1994), Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kolarzyk E. (2000), Promocja zdrowia. In: E. Kolarzyk (red.), Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Muszyński Z. (2004), Punkt widzenia a relatywizm. In: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Naess A. (1992), Rozmowy. Bielsko-Biała: Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot.
 • Oelszlaeger B. (2007), Rola samorzutnych wypowiedzi uczniów, pozornie „nie na temat” w kształceniu zintegrowanym. In: K. Zatoń (red.), Edukacja jutra. XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe (T. 2). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Oelszlaeger B. (2009), Zmiana stopnia pewności podmiotu względem posiadanych i odbieranych w toku kształcenia informacji (wybrane aspekty analizy samorzutnych pytań i stwierdzeń uczniów klas młodszych). In: W. Kojs (red.), Chowanna 52(65). Tom jubileuszowy. Modalne aspekty treści kształcenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Oelszlaeger-Kosturek B. (2018), Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru oraz transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Pauzewicz K. (1969), Pytania uczniowskie w związku z tekstami eksperymentalnymi z ekonomiki i organizacji handlu. In: R. Radwiłowicz, K. Pauzewicz, C. Kosiński (red.), Pytania uczniów a treść nauczania. Warszawa: PWSZ.
 • Piechaczek A. (2018), Promocja zdrowia, http://sppiersciec.pl/promocja.php (access: 23.06.2018).
 • Regulation of the Minister of National Education of 14 February 2017 on the core curriculum for pre-school education and the core curriculum for general education in primary schools, incl. for pupils with moderate and severe intellectual disability, and for general education in first-grade sectoral vocational schools, general education in special schools preparing for employment, and general education in post-secondary schools (Journal of Laws 2017, item 356).
 • Rostańska E. (1995), Rozmowa w szkole. Mówienie i słuchanie w klasach początkowych. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Różańska A. (2017), Rola refleksji w edukacji ekologicznej. In: E. Ogrodzka-Mazur, B. Oelszlaeger-Kosturek, U. Szuścik (red.), Edukacja małego dziecka. Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej. Cieszyn–Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
 • Syrek E. (2010), Promocja zdrowego stylu życia rodzinnego – edukacyjny aspekt zagadnienia. In: J. Gabzdyl, B. Oelszlaeger (red.), Oblicza edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kojsowi. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.
 • Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. (2000), Edukacja zdrowotna. Warszawa: WSiP.
 • Szymczak M., Szkiłądź H. (red.). (1984), Słownik języka polskiego (T. 2). Warszawa: PWN.
 • Tabakowska E. (2004), O językowych wyznacznikach punktu widzenia. In: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Woynarowska B. (2013), Edukacja zdrowotna – podstawy teoretyczne i metodyczne, cz. 1, In: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2019_3_49-62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.