PL EN


2019 | 3 |
Article title

Refleksyjność dzieci w wieku przedszkolnym podczas aktywności twórczej – przykłady z badań własnych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The complexity of the modern world more and more often requires competences related to wisdom thinking, including the ability of reflective thinking. Reflectivity allows us to take a closer look at the problems and phenomena we encounter, and thus to make decisions based on the analysis of own and environmental conditions as well as to identify the expected and possible effects of a given action. This promotes anticipation of threats and planning how to counteract them, therefore, the identification and development of reflective thinking are already needed in childhood. Analyses of conditions conducive to reflectivity and its development are rare in contemporary pedagogical literature, which is why the author invokes basic knowledge on the subject in this article and then gives examples of preschool-aged children’s reflective thinking identified in her own research.
PL
Złożoność współczesnego świata coraz częściej wymaga kompetencji związanych z myśleniem mądrościowym, w tym zdolności do myślenia refleksyjnego. Refleksyjność pozwala przyjrzeć się bliżej i głębiej napotykanym problemom i otaczającym zjawiskom. Dzięki temu można podejmować decyzje oparte na analizie własnych i środowiskowych warunków oraz oczekiwanych i możliwych skutkach działania. Sprzyja to antycypacji zagrożeń i planowaniu przeciwdziałania im, dlatego identyfikacja i rozwijanie myślenia refleksyjnego potrzebne są już w dzieciństwie. Analizy warunków sprzyjających refleksyjności i jej rozwijaniu są rzadkie we współczesnej literaturze pedagogicznej, dlatego autorka przypomina podstawowe treści związane z refleksyjnością, a następnie podaje przykłady myślenia refleksyjnego dzieci w wieku przedszkolnym wyłonione w badaniach własnych.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-02-10
Contributors
References
 • Baltes P.B., Smith J. (1990), The Psychology of Wisdom and Its Ontogenesis. In: R.J. Sternberg (ed.), Wisdom: Its Nature, Origins and Development. New York: Cambridge University Press.
 • Czaja-Chudyba I. (2013), Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1997), Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń: Wydawnictwo „Edytor”.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna, rozwój świadomości krytycznej człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Czerniawska E. (2002), Refleksyjność-impulsywność a przebieg i efekty uczenia się. Nowiny Psychologiczne 1.
 • Dewey J. (1938), Logic: The Theory of Inquiry. New York: Henry Holt and Company.
 • Dymara B. (2011), Tolerancja a potrzeba wolności. In: B. Dymara, B. Cholewa-Gałuszka, E. Kochańska (red.), Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Gibbs G. (1988), Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford: Further Education Unit, Oxford Polytechnic.
 • Gogacz M. (1997), Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza NAVO.
 • Gołębniak B.D. (1998), Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność. Toruń: Wydawnictwo „Edytor”.
 • Guziuk-Tkacz M. (2011), Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Matczak A. (1982), Style poznawcze. Rola indywidualnych preferencji. Warszawa: PWN.
 • Nosal C.S. (1990), Psychologiczne modele umysłu. Warszawa: PWN.
 • Płóciennik E. (2018), Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Popek S. (2000), Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Radziwiłłowicz W. (2004), Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Schön D. (1983), The Reflective Practitioner. New York: Basic Books.
 • Sternberg R.J., Jarvin L., Grigorienko E.L. (2009), Teaching for Wisdom, Intelligence, Creativity, and Success. Thousand Oaks: Corwin. A SAGE Company.
 • Straś-Romanowska M. (2011), Późna dorosłość. In: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.
 • Szmidt K.J. (2013), Pedagogika twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2019_3_63-71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.