PL EN


2019 | 3 |
Article title

Rozwijanie dziecięcej kreatywności w procesie uczenia się rozwiązywania problemów

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania metodyki TASC w praktyce przedszkolnej i szkolnej, która związana jest m.in. z uczeniem się kreatywności w trakcie rozwiązywania różnych problemów. Dokładnie omówiono każdy z ośmiu etapów pracy z dziećmi wraz ze sposobami wspierania ich wysiłku myślowego przez nauczyciela oraz przykładowymi pytaniami, poleceniami i sugestiami. Opracowanie kończą egzemplifikacje zadań do realizacji w warunkach przedszkolnych lub szkolnych.
EN
The article presents possibilities of using the TASC methodology in both pre-school and school practice, which is related, among others, to learn creativity while solving various problems. Each of the eight stages of working with children was thoroughly discussed, along with ways to support their teacher’s mental effort and examples of questions, instructions, suggestions. The article ends with exemplifications of tasks to be carried out in pre-school or school settings.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-02-10
Contributors
References
 • Adamek I., Bałachowicz J. (red.). (2013), Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Bałachowicz J., Adamek I. (red.). (2017), Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Bonar J. (2008), Rozwijanie kreatywności uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków: Universitas.
 • Czaja-Chudyba I. (2013), Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Czelakowska D. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Filipiak E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Krasuska-Betiuk M., Zbróg Z. (2017), Społeczne reprezentacje kreatywności i kreatywnego nauczyciela podzielane przez studentów pedagogiki wczesnoszkolnej. W: I. Adamek, J. Bałachowicz (red.), Kreatywność w percepcji studentów wczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Kwaśniewska J., Lebuda I. (2017), Balancing Between Roles and Duties – The Creativity of Mothers. Creativity. Theories – Research – Applications 4(1), DOI: https://doi.org/10.1515/ctra-2017-0007.
 • Magda-Adamowicz M. (2005), Twórczość dzieci we wczesnej edukacji. Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska.
 • Magda-Adamowicz M. (2012), Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Parczewska T., Zwierzchowska I. (2017), Swoistość postrzegania kreatywności. W: I. Adamek, J. Bałachowicz (red.), Kreatywność w percepcji studentów wczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Pawlak B. (2009), Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Stańczak I. (2012), Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szmidt K.J. (2018), Teoretyczno-badawcze nurty w polskiej kreatologii. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 2(7), DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.07.01.
 • Szmidt K.J., Bonar J. (1998–2000), Żywioły. Warszawa: WSiP.
 • Szplit A., Zbróg Z. (2010), Szanse i bariery organizowania współpracy grupowej w praktyce szkolnej i przedszkolnej z odniesieniem do projektu Molteno realizowanego w RPA. Problemy Wczesnej Edukacji 2(12).
 • Uszyńska-Jarmoc J. (2003), Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Uszyńska-Jarmoc J. (2007), Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Wallace B., Maker J., Cave D., Chandler S. (2004), Thinking Skills and Problem-Solving: An Inclusive Approach. Abington: David Fulton Publishers.
 • Zbróg Z. (2009/2010), Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia u dzieci szkolnych i przedszkolnych. Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2019_3_97-110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.