PL EN


2018 | 1 |
Article title

Commentary on the Judgement of the Supreme Administrative Court of 20 June 2018 (II OSK 3084/17)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rada Miasta Lublin, działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podjęła w dniu 13 marca 2014 r. uchwałę nr 1017/XXXIX/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego w  Lublinie. Załącznikiem do uchwały jest regulamin korzystania z Ogrodu Saskiego w  Lublinie, a celem jego wprowadzenia było określenie współczesnych form użytkowania obiektu, z uwzględnieniem jego historycznej wartości (§ 2). w § 5 załącznika nr 1 regulaminu wprowadzono przepis, zgodnie z którym na teren Ogrodu Saskiego w  Lublinie nie można wprowadzać psów z wyjątkiem psów przewodników. wyrokiem z dnia 20 czerwca 2018 r. (II Osk 3084/17), wydanym po rozpoznaniu skargi kasacyjnej od wyroku sądu pierwszej instancji, Naczelny sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i stwierdził nieważność § 5 załącznika nr 1 regulaminu. Glosa zawiera argumenty przeciwko stanowisku sądu drugiej instancji.
EN
On 13 March 2014, the Lublin City Council, acting pursuant to Art. 40(2) point 4 and Art. 41(1) of the local Government Act of 8 March 1990 (lGA), adopted resolution no. 1017/XXXIX/2014 on the introduction of the regulations for the use of the Saxon Garden in Lublin. Th regulations are attached to the resolution. Th purpose of introducing the regulations is to determine up-to-date forms of use of the Garden, taking into account its historical value (§ 2). In § 5 of the Annex no. 1 of the regulations, a provision was introduced, according to which dogs are not allowed in the area of the Saxon Garden in Lublin, with the exception of guide dogs. In the judgement commented herein the Supreme Administrative Court declared § 5 of the Annex no. 1 invalid. The commentary contains arguments against the court’s position.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-02
Contributors
References
  • Dąbek D., W kierunku kodeksu samorządu terytorialnego – planowane zmiany, [in:] Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, pod red. M. Ćwiklickiego, Kraków 2015.
  • Fox N., Ozimek A., Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego – wyłom w systemie czy egzemplifiacja konkretnej kontroli konstytucyjności w polskim porządku prawnym?, „Zeszyty naukowe towarzystwa Doktorantów UJ – Nauki Społeczne” 2017, nr 2(17).
  • https://lublin.eu/gfx/lublin/userfies/_public/lublin_w_ue/multimedia/ogrod_saski_folder.pdf [access: 7.02.2019].
  • Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2014.
  • Sikora K., Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli, Lublin 2017.
  • Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ppa_2018_1121-130
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.