PL EN


2018 | 1 |
Article title

Features of Legal Regulation of Handling of Farm Animals During Slaughter in Ukraine

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the peculiarities of legal regulation of handling of farm animals during slaughter. On the basis of the analysis of Ukrainian legislation and international legislation, the requirements for the transportation of animals have been determined, taking into account their biological, species and individual characteristics, as well as the primary processing of animals and products obtained by slaughter. In the article particular attention is paid to the subject composition of the studied legal relations, the problems of applying humane methods of slaughter of farm animals and certain issues of legal responsibility in the sphere of handling animals during slaughter in Ukraine. The state of development of slaughter economy of producers of agrarian sector of Ukraine was studied. An estimation of the current state of functioning of slaughter points in Ukraine was carried out. Based on the generalization of the world and domestic experience, the directions of their development were proposed as a component of the market infrastructure. The conclusion was made about the need for the development of slaughter stations as an alternative to home slaughter of livestock intended for sale. The advantages and disadvantages of the prohibition of selling meat from home slaughter of livestock were analyzed. The ways of improving the system of state control in the field of food safety were proposed taking into account the requirements of the European Union and the socio-economic situation in Ukraine.
PL
W artykule została opisana specyfia regulacji prawnych dotyczących postępowania ze zwierzętami gospodarskimi podczas uboju. Po przeprowadzeniu analizy prawodawstwa ukraińskiego i międzynarodowego określono także wymagania dotyczące transportu żywych zwierząt, co w każdym przypadku musi przebiegać z uwzględnieniem ich biologicznych, gatunkowych i indywidualnych cech. Ponadto przybliżono problemy związane z zastosowaniem humanitarnych metod uboju zwierząt gospodarskich, wymagania w zakresie pierwotnego przetwarzania zwierząt i produktów uzyskanych w wyniku uboju oraz niektóre kwestie dotyczące odpowiedzialności prawnej z tytułu niewłaściwego traktowania zwierząt przeznaczonych do uboju. Opracowanie zawiera również ocenę obecnego stanu funkcjonowania punktów uboju na ukrainie. Na podstawie doświadczeń krajowych i międzynarodowych zaproponowano kierunki rozwoju punktów uboju (ubój przemysłowy) jako elementu infrastruktury rynkowej. Na tle podjętych rozważań sformułowano wnioski dotyczące potrzeby rozwoju punktów uboju jako alternatywy uboju domowego (uboju gospodarczego) w celu pozyskania mięsa do sprzedaży. W artykule przeanalizowano też wady i zalety zakazu sprzedaży mięsa po uboju domowym oraz zaproponowano sposoby poprawy systemu kontroli państwowej w zakresie bezpieczeństwa produktów spożywczych z uwzględnieniem prawa UE i sytuacji społeczno-gospodarczej na Ukrainie.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-02
Contributors
author
References
  • Analysis of differences in legislation on the welfare of productive animals in Ukraine and the European Union [Electronic resource]. – Access mode: http://ciwf.in.ua/wp-content/uploads/2015/04/Analiz_zaconodavstva.pdf
  • Francione G. Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement. Temple University Press, 1996.
  • Kopytec N. G. Operation of the system of marketing of livestock products: a theoretical and practical aspect: monograph. K. Institute of Agrarian Economics, 2007. 210 p.
  • Kovalenko T., Marchenko S. Legal regulation of economic activity in the agro-industrial complex of Ukraine: textbook. K .: Yurincom Inter, 2015.-296 p.
  • Marchenko S. Organizational and legal issues of commodity agricultural production in Ukraine: monograph. K.: Horizons, 2008. - 200 p.
  • Oharenko Yu. Is it necessary to prohibit the sale of animal meat from household slaughter and circulation of unprocessed milk and home-made cheese? German-Ukrainian Agricultural Policy Dialogue. 2013. №7. S. 2.
  • Ryder R., Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism. Berg, 2000.
  • The number of slaughterers during 2 years decreased by almost 10% [Electronic resource]. – Access mode: https://usba.com.ua/kilkist-zabiinikiv-za-2-roki-skorotilasa-maize-na-10
  • Veterinary law: textbook / ed. V.M. Yermolenko - K .: NUBIP of Ukraine, 2015 - 300 p.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ppa_2018_171-79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.