PL EN


2018 | 1 |
Article title

Protected Areas of Rare Species of Birds` Breeding Ground: Peculiarities of Legal Regulation in Ukraine

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the changes in the legislation of Ukraine during 2016–2018, which have become the impetus for a new stage of development of legal regulation and practice of creation of protected areas around the breeding ground of wild birds, in particular, with the changes to the Sanitary Rules in forests of Ukraine, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 27 July 1995 no. 555 (in the wording of the Decree no. 756 of 26 October 2016), according to which since 11 november 2016, it is prohibited in Ukraine to implement measures to improve the sanitary state of forests (i.e. selective and continuous forest sanitation, elimination of clogging; prevention of the occurrence and spread of pests and diseases of the forest, combatting them, etc.) around the breeding ground of birds of prey from the Red Book of Ukraine (radius of 500 m), black stork (radius of 1,000 m), the lekking ground of gullers, black grouses (radius of 300 m). The decree of the Ministry of ecology and natural Resources of Ukraine no. 557 “On additional Measures for the Conservation of Rare and endangered Species of animals and Plants” of 29 December 2016, Decree of State agency of Forest Resources of Ukraine no. 17 “On additional Measures for the Protection of Wild animals and Plants Recorded in the Red Book of Ukraine” dated 20 January 2017, and separate local acts (of local councils, national natural parks, forestry enterprises, etc.) are also studied. The conclusions of the study on the peculiarities of the national legal regulation and the practice of creating such preservation zones, their legal regimes and recommendations for the improvement of legislation in this area are presented.
PL
W artykule przeprowadzono analizę zmian w ustawodawstwie ukraińskim w latach 2016–2018, które doprowadziły do kolejnego etapu rozwoju regulacji prawnych i praktyki tworzenia stref ochronnych wokół miejsc gniazdowania dziko żyjących ptaków. Ponadto dokonano analizy rozporządzenia Rady Ministrów Ukrainy z dnia 27 lipca 1995 r. o przepisach sanitarnych w lasach Ukrainy (w brzmieniu obowiązującym od 26 października 2016 r.), według którego na Ukrainie od 11 listopada 2016 r. zabronione jest podejmowanie działań z zakresu poprawy stanu sanitarnego lasów (złożonych i zupełnych rębni, czyszczenia oraz innych działań pielęgnacyjnych lasu) wokół miejsc gniazdowania ptaków drapieżnych wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy (w promieniu 500 m), bociana czarnego (w promieniu 1000 m), głuszców i cietrzewi (w promieniu 300 m). W artykule omówiono również zarządzenie Ministerstwa ekologii i Zasobów naturalnych Ukrainy z dnia 29 grudnia 2016 r. o dodatkowych środkach dotyczących ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, zarządzenie Państwowej agencji Zasobów leśnych Ukrainy z dnia 20 stycznia 2017 r. o dodatkowych środkach ochrony gatunków flry i fauny wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy oraz niektóre lokalne akty prawne (samorządowe, parków narodowych, gospodarstw leśnych). We wnioskach końcowych przedstawiono charakterystyczne cechy ukraińskiego prawodawstwa dotyczącego stref ochronnych oraz praktyki ich tworzenia, sformułowano również postulaty zmian w przedmiotwym zakresie.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-02
Contributors
References
  • Boreyko v.y., Th results of the fist stage of creation of protected areas around habitats of rare species of flra and fauna in Ukraine, http://ecoethics.ru/itogi-1-go-etapa-sozdaniyaohrannyih-zon-vokrug-mest-obitaniya-redkih-vidov-flryi-i-faunyi-v-ukraine/ [access: 7.11.2018].
  • Ostap Semerak ordered the nature reserves to take additional protection measures for the location sites of rare and endangered species of plants and animals: news, Government portal. Th single web-portal of executive bodies of Ukraine, https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249639875 [access: 7.11.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ppa_2018_181-98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.