PL EN


2019 | 2 |
Article title

Reputation of a Local Government Unit – Legal Aspects

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The issue of reputation of a local government unit is located on the border of two important branches of law – civil and administrative. Reputation is a category of civil law – it is a personal right vested in legal persons, while the issue related to local government units concerns institutions in the field of administrative law. Reputation of a local government unit may be violated in two cases. Th first of them consists in spreading false information about the entity, which also undermines its reputation. In the second case, there is a violation of good name when publishing evaluative statements in which the respective subject is criticized, lacking in the constructive feature. In order for the reputation of a municipality, poviat or voivodeship to be violated, it can be addressed to both their organs, self-government organizational units and their employees, as well as the general public of their residents as well as a local government unit as an unspecified whole. Local government units have the same legal remedies as all other civil law entities provided for in the Civil Code, i.e. claims under Art. 24 and 448.
PL
Problematyka dobrego imienia jednostki samorządu terytorialnego znajduje się na pograniczu dwóch istotnych gałęzi prawa: cywilnego i administracyjnego. Dobre imię jest kategorią prawa cywilnego – to dobro osobiste przysługujące osobom prawnym, natomiast zagadnienie związane z jednostką samorządu terytorialnego dotyczy instytucji z zakresu prawa administracyjnego. Dobre imię jednostki samorządu terytorialnego może zostać naruszone w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich polega na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o podmiocie, równocześnie podważających jego reputację. W drugim przypadku mamy do czynienia z naruszeniem dobrego imienia podczas rozgłaszania wypowiedzi wartościujących, w których dany podmiot jest poddawany krytyce pozbawionej cechy konstruktywności. Aby doszło do naruszenia dobrego imienia gminy, powiatu lub województwa, może być ono skierowane zarówno do ich organów, jak i do samorządowych jednostek organizacyjnych i ich pracowników, a także do ogółu mieszkańców oraz do całej jednostki samorządu terytorialnego jako nieskonkretyzowanej całości. Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują takie same środki ochrony, jak wszystkim pozostałym podmiotom prawa cywilnego, przewidziane w kodeksie cywilnym, tj. roszczenia z art. 24 i 448.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-11-29
Contributors
References
 • Agopszowicz A., [in:] A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1997.
 • Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928 (reprint Warszawa 1990).
 • Bosek L., [in:] Konstytucja RP, t. II: Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2019.
 • Jagoda J., Dobra osobiste jednostki samorządu terytorialnego i ich ochrona, „Administracja: Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2015, nr 3(40).
 • Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2015.
 • Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003.
 • Koczanowski J., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej” 1999, nr 139.
 • Kubiak-Cyrul A., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, [in:] Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie, red. J. Balcarczyk, Warszawa 2012.
 • Matys J., Dobra osobiste osób prawnych i ich niemajątkowa ochrona, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 10.
 • Michałowska K., Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015, vol. 3(3).
 • Niewiadomski Z., Geneza i istota samorządu terytorialnego. Przekształcenia instytucji, [in:] Ustrój administracji publicznej, red. J. Szreniawski, Lublin 1995.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1999.
 • Olejniczak-Szałowska E., [in:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013.
 • Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926 (reprint Warszawa 1990).
 • Panowicz-Lipska J., [in:] Kodeks cywilny, t. I: Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Legalis 2018.
 • Szpunar A., Ochrona czci w prawie cywilnym, „Studia Iuridica Silesiana” 1979, nr 5.
 • Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ppa_2019_2149-162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.