PL EN


2019 | 2 |
Article title

Legal Status of a Non-Profit Organization and Its Impact on the Mode of Initiating Proceedings under Art. 7 (3) of the Polish Animal Protection Act

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article focuses on the issue of the legal status of a non-profit organization, whose statutory purpose is to protect animals in the administrative proceedings under Art. 7 (3) of the Polish Animal Protection Act, which is the subject of discrepancy of interpretations in the jurisprudence of administrative courts. The institution of temporary collection of an animal regulated in Art. 7 (3) of the Polish Animal Protection Act is of fundamental importance for humanitarian protection of animals in Poland. In theory it consists of taking away the mistreated animal from its owner and subsequent confirmation of that fact through the administrative decision issued by the executive body of the municipality. The study deals with the problem of its legal interest in the proceedings and, as a consequence, it analyses its position as a party or entity as a party in the proceedings. Determining the status of a non-profit organization in proceedings is crucial for resolving another problem raised in the article, namely the mode in which proceeding under Art. 7 (3) of the Polish Animal Protection Act is being initiated.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia statusu prawnego organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w postępowaniu uregulowanym w art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Problem ten jest przedmiotem rozbieżności interpretacyjnych zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w doktrynie. Określona w powyższym przepisie procedura ma podstawowe znaczenie dla humanitarnej ochrony zwierząt w Polsce, a polega na interwencyjnym odebraniu maltretowanego zwierzęcia właścicielowi i następczym potwierdzeniu tego faktu poprzez wydanie decyzji administracyjnej przez organ wykonawczy gminy. Opracowanie traktuje o kwestii posiadania przez organizację interesu prawnego bądź obowiązku w przedmiotowym postępowaniu, w konsekwencji przeprowadzono analizę pozycji organizacji w postępowaniu jako strony lub podmiotu na prawach strony. Przesądzenie o statusie organizacji społecznej w postępowaniu jest kluczowe dla rozstrzygnięcia kolejnego poruszonego w artykule problemu, a mianowicie sposobu, w jaki wszczynane jest postępowanie uregulowane w art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, co również jest kwestią sporną zarówno w orzecznictwie, jak i w działalności organów administracyjnych.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-11-29
Contributors
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013.
 • Gronkiewicz A., Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2012.
 • Kmiecik Z., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.
 • Kmiecik Z., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 • Kruk E., Czasowe odebranie maltretowanego zwierzęcia w świetle ustaleń judykatury i doktryny prawa – wybrane problemy, [w:] Prawne instrumenty ochrony środowiska, red. B. Jeżyńska, E. Kruk, Lublin 2016.
 • Nazar M., Normatywna dereifikacja zwierząt – aspekty cywilnoprawne, [w:] Prawna ochrona zwierząt, red. M. Mozgawa, Lublin 2002.
 • Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017.
 • Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Sługocka M., Praktyczny wymiar instytucji czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi, „Przegląd Prawa i Administracji” CVIII, Wrocław 2017.
 • Stelmasiak J., Administracyjnoprawne aspekty ochrony zwierząt, [w:] Prawna ochrona zwierząt, red. M. Mozgawa, Lublin 2002.
 • Topczewska K., Ustawa o ochronie zwierząt, informator prawny dla praktyków, Warszawa 2019.
 • Woś T. red., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ppa_2019_269-80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.