PL EN


Journal
2014 | 38 |
Article title

Księdza Józefa Rokosznego przekład traktatu Pseudo-Plutarcha Περὶ παίδων ἀγωγῆς

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Edition of previously unpublished translation of Ps.-Plutarch’s treatise Περὶ παίδων ἀγωγῆς made by father Józefa Rokosznego (1870-1931).
PL
Edycja niepublikowanego przekładu traktatu Ps.-Plutarcha Περὶ παίδων ἀγωγῆς dokonanego przez ks. Józefa Rokosznego (1870-1931).
Journal
Year
Issue
38
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-07-21
Contributors
References
 • Barycz H., Libanus Jerzy, w: Polski Słownik Biograficzny, t.17, Wrocław etc. 1972, s. 271.
 • Berry E. G., The De liberis educandis of Pseudo-Plutarch, „Harvard Studies in Classical Philology”, 63, 1958, s.387-399.
 • Danysz A., Plutarcha Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν w świetle nowszej pedagogiki, „Eos”, 4, 1897, 1, s. 37-54.
 • Fidos J., Olszewski D., Ksiądz Jan Wiśniewski 1876-1943: życie i działalność, Kielce 2000.
 • Gajkowski J., Rozwój chrystianizmu w pierwszych trzech wiekach po Chrystusie, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 3, 1910, s. 1-17, 42-47, 305-312, 427-429.
 • Gajkowski J., Święty Jan Chryzostom z powodu 1500 rocznicy śmierci, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 1, 1908, s. 49-58.
 • Hechel F., Kraków i Ziemia Krakowska w okresie Wiosny Ludów: pamiętnik, opr. H. Barycz, Wrocław 1950.
 • Ilski K., Historia Kościoła starożytnego w badaniach Melchiora Bulińskiego, w: Ecclesia Posnaniensis: opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, red. F. Lenort, K. Lutyński, Poznań 1998, s. 251-257.
 • Jaeger W., Paideia: formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.
 • Jaxa Brykowski L., Antoni Danysz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. IV, Kraków 1938, s. 430-431.
 • Kaszewski K., Plutarch, w: Encyklopedia wychowawcza, t. 8, red. R. Plenkiewicz i inni, Warszawa 1912, s. 429-430.
 • Ks. Józef Rokoszny 1870-1931: życie i dzieło, red. K. Burek, Sandomierz 2003.
 • List św. Hieronima do Eustochium o zachowaniu dziewictwa, przekł. zbiorowy w opracowaniu J. Gajkowskiego, Warszawa 1903.
 • Listy Świętego Hieronima do Heliodora i Nepocyana o życiu pustelniczem, kapłańskiem i zakonnem, przekł. zbiorowy w opracowaniu J. Gajkowskiego, Warszawa 1904.
 • Mróz T., Zapomniany historyk filozofii starożytnej: Stanisław Lisiecki (1872-1960), „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”, 6, 2013, s.157-177.
 • Plutarch, O wychowaniu młodzieży, przeł. ks. Fr. X. Stachowski, Kraków 1853.
 • Plutarchus, Moralia, vol. I, ediderunt W. R. Paton, I. Wegehaupt, M. Pohlenz, Lipsiae 1925, s.1-27.
 • Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci (Περὶ παίδων ἀγωγῆς), wstęp i komentarz S. Longosz, przeł. T. Krynicka, „Vox Patrum”, 29, 2009, 53-54, s. 653-690.
 • Rauschen G., Zarys patrologji ze szczególnym uwzględnieniem historji dogmatów, przeł. J. Gajkowski, Warszawa 1904.
 • Rokoszny J. (przeł.), Homilia ósma (…) na pierwszy dzień Bożego Narodzenia, „Homiletyka”, 2, 1899, 4, s. 336-338.
 • Rokoszny J. (przeł.), Nauka o bogaczu i Łazarzu, „Homiletyka”, 4, 1901, z. 6, 206-210.
 • Rokoszny J., Diariusz wielkiej wojny, t.1-2, Kielce 1998.
 • Rozprawa t. zw. Plutarcha o wychowaniu dzieci, w: Źródła do historji wychowania (wybór), cz. I: Od starożytnej Grecji do końca w. XVII, opr. S. Kot, Warszawa etc. 1929, s. 52-67.
 • Szpaderski J., Patrologia (ojcoznawstwo) albo nauka o Ojcach Kościoła katolickiego i znakomitych pisarzach kościelnych, t. 1-2, Kraków 1879.
 • Śliwiński F. J., Plutarch w Polsce XVI wieku, „Eos”, 16, 1910, s. 161-173.
 • Wiśniewski J., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186-1926 r. tudzież sesje Kapituły Sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1926.
 • Wojewoda T., Działalność społeczno-kulturalna i oświatowa ks. Józefa Rokosznego 1870-1931, Sandomierz 2007.
 • Wyttenbach D., Animadversiones in librum Περὶ παίδων ἀγωγῆς De puerorum educatione, w: Plutarchi Chaeronensis Moralia, id est opera, exceptis vitis, reliqua, emend. D. Wyttenbach, vol. VI, Oxonii 1810, s.29-156.
 • Żmuda R., Działalność dydaktyczna i pisarska profesorów i wychowawców warszawskiej Akademii Duchownej 1837-1867, Warszawa 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2014_38_225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.