PL EN


Journal
2014 | 38 |
Article title

Zagłada pogranicza J. Makar, M. Hornyj, W. Makar, A. Saluk, Wid deportacji do deportacji. Suspilno-politycznie żyttia chołms’ko-pidlias’kich ukrainciw (1915-1947). Doslidżenia. Spogadi. Dokumienty. U tr’och tomach. Tom I: Doslidżenija, Czerniwci, Bukrek 2

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A critical review of the latest Ucrainian publication about the Ucrainian society on the territory of Podlachia and Chełm region.
PL
Krytyczne omówienie najnowszej ukraińskiej publikacji poświęconej społecznościukraińskiej na Podlasiu i Chełmszczyźnie.
Journal
Year
Issue
38
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-07-21
Contributors
References
 • Bańkowski E., Ruś Chełmska od czasu rozbioru Polski, Lwów 1887.
 • Beloj A., Galicinskaja bitva, Moskva-Leningrad 1929.
 • Boudou A., Stolica Święta a Rosja. Stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu, przekł. Z. Skowrońska, t. 1: 1814-1847, t. 2: 1848-1883, Kraków 1928.
 • Cabaj J., Społeczeństwo guberni chełmskiej pod okupacją niemiecka niemiecką i austriacką w latach I wojny światowej, Siedlce 2006.
 • Chełm i Chełmskie w dziejach, red. R. Szczygieł, Chełm 1996.
 • Čubarjan A. O., Brestskij mir, Moskva 1964.
 • Czarnecki W., Kształtowanie podstaw terytorialnych ziemi chełmskiej w średniowieczu i jej obraz naturalny, „Rocznik Chełmski”, 11, 2007, s.11-31.
 • Czarnecki W., Przemiany sieci osadniczej w ziemi chełmskiej od 1511 r. do końca XVI w., „Rocznik Chełmski”, 6, 2000, s.7-54.
 • Czarnecki W., Rozwój sieci osadniczej ziemi chełmskiej w latach 1451-1510, „Rocznik Chełmski”, 5, 1999, s.9-59.
 • Czarnecki W., Rozwój sieci parafialnej Kościoła łacińskiego w ziemi chełmskiej do początku XVII w., „Roczniki Humanistyczne”, 48, 2000, s.29-89.
 • Czarnecki W., Sieć osadnicza ziemi chełmskiej od połowy XIV do polowy XV w., „Rocznik Chełmski”, 3, 1997, s. 9-63.
 • Dmitruk S., Typografia Prawosławnego Bractwa Przenajświętszej Bogurodzicy w Chełmie w latach 1912-1914, w: Mychajło Hruszewski i jego mała ojczyzna..., s. 177-188.
 • Dylągowa H., Dzieje Unii Brzeskiej 1596-1918, Warszawa-Olsztyn 1996.
 • Dzieje Lubelszczyzny, t. 1, red. T. Mencel, Warszawa 1974.
 • Fedoryk J., Prowosławnie duchowienstwo w Carstwi Pol’skomu w 1875-1905 rokach, Donieck 2013.
 • Gil A., Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005.
 • Gil A., Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin-Chełm 1999.
 • Grosfeld L., Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1962.
 • Grzesiak K., Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939, Lublin 2010.
 • Hausner A., Die Polenpolitik der Mittelmächte uind die österreichisch-ungarische Militärverwaltung in Polen während des Weltkrieges, Wien 1935.
 • Hornyj M., Ukraincy Chołmszczyny i Pidl’aszsz’a. Widatniszi osoby XX stolitt’a, Lviv 1997.
 • Horoch E., Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918-1938, Lublin 1993.
 • Izdebski E., Bitwa pod Komarowem. 26 sierpnia – 2 września 1914 r., Warszawa 1931.
 • Kolańczuk A., Ukraińcy z Chełmszczyzny i Południowego Podlasia zaangażowani w budowanie państwowości ukraińskiej oraz uczestniczący w walkach o niepodległość Ukrainy w latach 1917-1921, w: Mychajlo Hruszewski i jego mała ojczyzna..., s. 223-250.
 • Kołacz M., Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w średniowieczu, Lublin 2009.
 • Kołbuk W., Duchowieństwo unickiej diecezji chełmskiej1835-1875, Lublin 1992.
 • Korobowicz A., Kler greckounicki w Królestwie Polskim (1815-1875), „Rocznik Lubelski, t. 9, 1966, s.241-264.
 • Korobowicz A., Stosunek władz świeckich do obrządku greckokatolickiego w świetle prawa Królestwa Polskiego (1815-1875), „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, sec. F, 20, 1965, s.145-159.
 • Korobowicz A., Zależność obrządku greckounickiego w Królestwie Polskim od wyższych władz duchownych, „Czasopismo Prawno-Historyczne, 20, 1968, s.47-58.
 • Korobowicz A., Zmiany w stanowisku prawnym obrządku greckounickiego w czasie tak zwanych reform Wielopolskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 17, 1965.
 • Lewandowski J., Sprawa chełmska w czasie pierwszej wojny światowej, w: Mychajło Hruszewski i jego mała ojczyzna: Chełmszczyzna w XIX i XX wieku, red. G. Kuprianowicz, Chełm 2011.
 • Lewandowski J.,, Zmiany w strukturze narodowościowej i wyznaniowej Lubelszczyzny w czasie I wojny światowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F, 46/47, 1991/1992, s. 309-341.
 • Litwiński R., Obraz życia społeczno-politycznego międzywojennego powiatu chełmskiego w doniesieniach władz administracji ogólnej, „Rocznik Chełmski”, 11, 2007, s.129-157.
 • Makar J., Chołmszczina i Pidliaszszia w w perszij polowyni XX stolittja. Istoryko polityczna problematyka, Lviv 2003.
 • Mądzik M., Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej, Lublin 2011.
 • Mirowyje vojny XX vieka, Kn. 1: Pervaja mirovaja vojna. Istoriczeskij oczerk, Moskva 2002.
 • Osadczy W., Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin 2007.
 • Österreich-Ungarns letzter Krieg, Bd 1: Das Kriegsjahr 1914, hrsg. E. Glaise-Horstenau, Wien 1931.
 • Pasternak J., Naris istorii Chołmszcziny ta Pidlaszszia (nowiszi czasy), 2 wyd., Winnipeg-Toronto 1989.
 • Roszczenko M., Kwestia tożsamości etnicznej ruskiej (ukraińskiej) ludności Chełmszczyzny i Południowego Podlasia w XIX wieku, w: Mychajło Hruszewski i jego mała ojczyzna..., s. 143-150.
 • Rzemieniuk F., Unici polscy 1596-1946, Siedlce 1998.
 • Szabaciuk A., Konwersje ludności pounickiej na katolicyzm w Królestwie Polskim w latach 1905-1915, Lublin 2011 (wydruk rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie).
 • Szumiło M., Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP w latach 1928-1939, Warszawa 2007.
 • Wrzyszcz A., Gubernia chełmska. Zarys ustrojowy, Lublin 1997.
 • Wysocki R., Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1930, Lublin 2003.
 • Zimmer B., Miasto Chełm: zarys historyczny, Warszawa - Kraków 1974.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2014_38_265
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.