PL EN


Journal
2015 | 39 |
Article title

Dom bazylianów i parafia unicka w Radecznicy (1869–1875)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discussed about the acquisition Roman Catholic convent in Radecznica by Greek Catholick Church and rear for Basilian monks. The text describes the functioning of the Basilian home. The author describes penitential hause and parish Greek Catholic Church in Radecznica and incorporate into diocese in Chełm and Warsaw of the Russian Orthodox Church in 1875.
PL
Autor omawia okoliczności przejęcia rzymskokatolickiego klasztoru bernardynów w Radecznicy przez Kościół greckokatolicki i osadzenie w nim unickich zakonników. Tekst porusza kwestię funkcjonowania domu bazylianów. Opisane są dzieje domu pokutnego, parafia unicka w Radecznicy oraz włączenie jej w struktury diecezji chełmsko-warszawskiej rosyjskiej Cerkwi prawosławnej w 1875 r.
Journal
Year
Issue
39
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-16
Contributors
References
 • Bondaruk K., Nauka o nabożeństwach prawosławnych, Białystok 1987.
 • Dylągowa H., Dzieje unii brzeskiej (1596–1918), Warszawa-Olsztyn 1996.
 • Dzieje gminy Radecznica, red. R. Smoter-Grześkiewicz, Zamość 2006.
 • Gach P. P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984.
 • Gajewski S., Kasata klasztorów w diecezji lubelskiej w rok 1864, „Roczniki Humanistyczne” 1973, t. XXI, z. 2, s. 351–390.
 • Górak A., Kozłowski J., Latawiec K., Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918), Lublin 2014.
 • Fedoryk J., Duchowieństwo prawosławne w Królestwie Polskim w latach 1875–1905, Lublin 2010, maszynopis pracy doktorskiej przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu Marii
 • Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Kołbuk W., Bazylianie w Królestwie Polskim w latach 1817–1872, „Roczniki Humanistyczne” 1983, t. XXXI, z. 2, s. 153–185.
 • Kołbuk W., Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835–1875, Lublin 1992.
 • Korobowicz A., Kler greckounicki w Królestwie Polskim, „Rocznik Lubelski” 1968, t. IX, s. 242–264.
 • Latawiec K., Parafia Prawosławna we Włodawie w latach 1875–1915, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, Włodawa–Radom 2007, s. 175–217.
 • Lewandowski J., Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny. 1772–1875, Lublin 1996.
 • Matus I., Schyłek unii i proces restytucji prawosławia w obwodzie białostockim w latach 30. XIX wieku, Białystok 2013.
 • Mironowicz A., Kościół Prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX w., Białystok 2006.
 • Niebelski E., Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, Lublin 2008.
 • Osadczy W., Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin 2007.
 • Radecznica. Ośrodek życia religijnego i społeczno-kulturalnego, red. R. Jusiak, Kalwaria Zebrzydowska 2006.
 • Szabaciuk A., „Rosyjski Ulster”. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji, Lublin 2013.
 • Targowski J. K., Komitet Urządzający i jego ludzie, „Przegląd Historyczny” 1937, t. 12, s. 13–32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_39_113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.