PL EN


Journal
2015 | 39 |
Article title

Wymiar sprawiedliwości Warszawskiego Okręgu Wojskowego armii rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
During the analysed period the Warsaw Military District encompassed most areas of the Kingdom of Poland and some poviats of the guberniyas of Grodno and Volhynia. The organisational structure of the district was complex, analogically to the structure of the Russian Ministry of War. It was headed by the general-governor, who was at the same time the commander of the district army. He was in charge of regular and irregular units and all military institutions located in this area, including the judicial department, district courts and regiment courts. These employed officers with adequate level of legal education and professional practice. The regulations of that time laid out the scope and mode of investigation of cases. The employment of the judicial department of the Warsaw Military District amounted to around 90 people, however, it was gradually increased. The staff comprised the chair of the court, eight judges, three (later five) investigating officers, ten prosecutors and auxiliary staff. The employees were mainly Russian, though there were also some representativesof other nationalities, including Poles (Leon Iwanowski).
PL
W omawianym okresie Warszawski Okręg Wojskowy obejmował tereny większości Królestwa Polskiego oraz niektórych powiatów guberni grodzieńskiej i wołyńskiej. Struktura organizacyjna okręgu była rozbudowana i analogiczna do struktury rosyjskiego Ministerstwa Wojny. Na czele okręgu stał generał-gubernator, będący jednocześnie dowódcą wojsk okręgu. Podlegały mu wojska regularne i nieregularne oraz wszelkie instytucje wojskowe znajdujące się na tym terenie, w tym wydział sądowy wraz z sądem okręgowym i sądami pułkowymi. W ich skład wchodzili oficerowie mający odpowiedni poziom wykształcenia prawniczego i praktykę zawodową. Obowiązujące przepisy regulowały zakres oraz tryb rozpatrywanych spraw sądowych. Stan etatowy zarządu sądowego Warszawskiego Okręgu Wojskowego wynosił około 90 osób, jednak stopniowo ulegał zwiększeniu. W jego składzie znajdowali się: prezes sądu, ośmiu sędziów, trzech (potem pięciu) śledczych, dziesięciu prokuratorów oraz personel pomocniczy. Skład personalny był przeważnie rosyjski, lecz spotykało się także przedstawicieli innych narodowości, w tym Polaków (Leon Iwanowski).
Journal
Year
Issue
39
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-16
Contributors
author
References
  • Die Russische Armee, Wien 1901.
  • Kulik M., Warszawski Okręg Wojskowy Rosyjskiej Cesarskiej Armii (1894–1914), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2008, nr 4, s. 5–24.
  • Безугольный A., Ковалевский Н., Ковалев В., История военно-окружной системы в России 1862–1918, Москва 2012.
  • Военная Энциклопедия, red. К. Величко, t. 5, С.-Петербург 1911.
  • Волков С. В., Генералитет Российской Империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II, t. I–II, Moskwa 2010.
  • Кузмин-Караваев В., Военно-Юридическая Академия 1866–1891 гг. Краткий исторический очерк, С.-Петербург 1891.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_39_133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.