PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

System penitencjarny Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym (1831–1863). Organizacja i funkcjonowanie miejsc odosobnienia oraz warunki życia osadzonych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 1831–1863 w Królestwie Polskim ścierały się dwie tendencje dotyczące karania przestępców skazanych wyrokami sądowymi. Pierwsza z nich, odwołująca się do rozwiązań z Francji, mówiła, że pobyt w więzieniu powinien być okresem resocjalizacji, pozwalającym więźniowi na powrót do normalnego życia. Druga, czerpiąca z wzorców rosyjskich, głosiła, iż więzienia są właściwie zbędne – przestępcę należy natychmiast ukarać fizycznie lub też wyeliminować ze społeczeństwa, zsyłając w odlegle rejony imperium. Chociaż administracja Królestwa Polskiego skłaniała się ku wzorcom francuskim, nigdy nie dysponowała środkami finansowymi, pozwalającymi zbudować system nowoczesnych aresztów i więzień. Skazanych przetrzymywano w nieprzystosowanych do tego celu budynkach, żywiąc ich, lecząc i transportując przy zastosowaniu skrajnych oszczędności. Nie potrafiono też zapewnić więźniom pracy ani edukacji. W konsekwencji osoby odbywające kary ulegały często deprawacji, odzyskując wolność w znacznie gorszym, niż przed wydaniem wyroku, stanie fizycznym i psychicznym.
EN
In the years 1831-1863 two tendencies clashed in the Polish Kingdom regarding the punishment of offenders sentenced by court judgements. First of them, referring to the solutions from France claimed that imprisonment should be a period of rehabilitation, allowing a prisoner to return to normal life. The second one, following the Russian patterns, proclaimed the prisons are actually unnecessary – a criminal should immediately be punished physically or eliminated from society by sending him into the distant regions of the Empire. Although administration of the Polish Kingdom tended to French patterns, it never had financial resources at its disposal that could allow to build a modern system of jails and prisons. Convicts were held in buildings not prepared for that purpose, having been fed, treated and transported using extreme savings. They were also provided with neither jobs nor education. As a result, the person taking the penalty often underwent depravation, regaining freedom in a much worse moral and physical condition than before judgment.
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
References
 • ks. Gretkowski A., Krydziński P., Praca i nauka jako elementy systemu penitencjarnego w więzieniu płockim w okresie niewoli narodowej „Notatki Płockie” 2007, nr 2, s. 3–5.
 • Gwardiak J., Areszt zespolony i więzienie powiatowe w Ostrołęce w latach 1903–1915, „Studia Łomżyńskie” 2001, t. 12, s. 107–115.
 • Gwardiak J., Łomżyńskie więzienie gubernialne (1892–1917), „Studia Łomżyńskie” 1989, t. 2.
 • Kaczyńska E., Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim 1815–1914, Warszawa 1982.
 • Kaczyńska E.; Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914, Warszawa 1989.
 • Kaczyńska E., Syberia. Największe więzienie świata (1815–1914), Warszawa 1991.
 • Karpowicz W. M., Początki więzienia – okres do 1918 roku [w:] Więzienie mokotowskie. Historia i teraźniejszość, red. M. Gordon, Warszawa 2004, s. 7–18.
 • Klewek J., Historia więzienia w Siedlcach w latach 1844–1915, „Szkice Podlaskie” 1996, nr 5, s. 15–27.
 • Massalski A., Miejsce pokuty i poniżenia. Instytut Księży Zdrożnych (1853–1863) i więzienie rosyjskie (1886–1914) na Świętym Krzyżu [w:] Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej, red. ks. D. Olszewski, R. Gryz, Kielce 2000, s. 171–192.
 • Matysiak W., Historia więzienia na Świętym Krzyżu 1886–1939, Kielce–Zagnańsk 2006.
 • Pomiankiewicz J., Miejski areszt policyjno-sądowy - więzienie w Chełmie w latach 1864–1918, „Rocznik Chełmski” 2001, t. 7, s. 143–168.
 • Oleńczak P., Twierdza Modlin jako carskie więzienie w latach 1861–1864, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, t. 14, nr 1, s. 29–50.
 • Osoba A., Więzienie na Zamku Lubelskim w latach 1824–1915 [w:] Z dziejów więzienia w Lublinie, red. T. Radzik, Lublin 2007, s. 33–107.
 • Senkowska M., Kara więzienia w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.
 • Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815–1914, red. A. Brus, E. Kaczyńska, E. Śliwowska, Warszawa 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.