PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

Zarządzanie więziennictwem w Królestwie Polskim (1867–1918) na przykładzie guberni lubelskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The penitentiary system in the nineteenth century was one of the indicators of the progress of civilization state, however in the Polish Kingdom after the January Uprising was introduced Russian standards. An additional element of worsening quality of this resort was the emphasis on the Russification of staff. The article analyzes the role of different authorities in managing the penitentiary system and its components. The key role have prisons unit of the Gubernyas Government, which was part of the executive apparatus this collegial authorities. Only in the Warsaw gubernya was appointed the prison department as the realization of penitentiary inspection.
PL
Więziennictwo w XIX wieku było jednym z wyznaczników postępu cywilizacyjnego państwa, jednak w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym zaczęto wprowadzać wzorce rosyjskie. Dodatkowym elementem pogarszającym jakość resortu był nacisk na rusyfikację personelu. Artykuł analizuje rolę poszczególnych organów władzy w zarządzaniu systemem penitencjarnym i jego elementami. Kluczową komórką był referat więzienny Rządu Gubernialnego, który był częścią aparatu wykonawczego organu kolegialnego w postaci Rządu Gubernialnego. Tylko w guberni warszawskiej powołano wydział więzienny jako realizację inspekcji więziennej.
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
author
References
  • Walczak S., Prawo penitencjarne. Zarys systemu, Warszawa 1972.
  • Demidowicz T., Z dziejów polskiej myśli penitencjarnej. Julian Ursyn Niemcewicz (1758–1841) i jego poglądy na temat więziennictwa, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 49.
  • Czołgoszewski J., Więziennictwo Księstwa Warszawskiego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2010, nr 69.
  • Osoba A., Z dziejów polskiej dziewiętnastowiecznej myśli penitencjarnej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2001, nr 32–33.
  • Гернет М. М., История царской тюрмы, Moskwa 1952.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_181
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.