PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

Формирование казахской советской бюрократии в 1920-е годы: большевизация или этнизация?

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The formation of the Soviet state, its transformation and stabilization in the 1920s and 1930s on the example of how the political elite of Kazakh Soviet Socialist Republic was formed and restructured portrays the dynamic nature of political culture and ambivalent character of Soviet ethnopolitics. Personalization of the relationships of management and subordination, dynamic development of bureaucratic structure and its culture indicate the multi-threaded character of mutual relations between the traditional society and the emerging modernising factors. An important issue are also ways of strengthening the political culture of federative statehood through consolidation of the ruling elite and consolidating the mutual relations between the central authorities of the Soviet Union and authorities of the republics which the Union comprised. The author analyses processes occurring during the formation of Soviet bureaucracy in Kazakhstan. She portrays the degree and areas of its unification or modification under the influence of ethnic and social factors as well as peculiarities and modernising processes taking place within the bureaucratic system.
PL
Utworzenie państwa sowieckiego, jego transformacja oraz stabilizacja w latach 20. i 30. XX w. na przykładzie formowania się i restrukturyzacji elit politycznych Kazachskiej Autonomicznej Republiki Rad, stanowiącej organiczną część nomenklatury Związku Sowieckiego, obrazuje dynamikę kultury politycznej i ambiwalentny charakter etnopolityki sowieckiej. Personalizacja stosunków zarządu i podwładności, dynamika rozwoju aparatu biurokratycznego oraz jego kultura świadczą o wielowątkowym charakterze wzajemnych stosunków społeczeństwa tradycyjnego i o pojawiających się czynnikach modernizacyjnych. Ważnymi kwestiami były sposoby wzmocnienia kultury politycznej państwowości federacyjnej drogą konsolidacji elity rządzącej oraz wzmocnienia obopólnych relacji między władzami centralnymi Związku Sowieckiego a władzami republik wchodzących w jego skład. Autorka analizuje procesy zachodzące w formowaniu się biurokracji sowieckiej w Kazachstanie. Przedstawia stopień i płaszczyzny jej unifikacji lub modyfikacji pod wpływem czynników etnicznych i społecznych, a także osobliwości i procesy modernizacyjne zachodzące w jej obrębie.
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
References
  • Абоян А. Ф., Деятельность КРАЙКК-РКИ Казахстана в области партийного строительства и совершенствования государственного аппарата в 1926–1933 гг., Алма-Ата, 1967.
  • Аманжолова Д. А., Казахское общество в 1-й четверти XX века: проблемы этноидентификации, [w:] Россия и Казахстан: проблемы истории (XX – начало XXI вв.), Москва 2006.
  • Вопросы истории Компартии Казахстана, выпуск 6, Алма-Ата 1969.
  • Костырченко Г. В., Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм, Москва 2003, [Электронный ресурс]. URL: http://krotov.info/libr_min/11_k/os/tyrchenko_6.html.
  • Огайон И., Седентаризация казахов в СССР при Сталине. Коллективизация и социальные изменения (1928–1945 гг.), Алматы 2009Яковенко О. А., История административно-территориального деления Центрального Казахстана в XX веке, „Вестник КарГУ” 2005, nr 2(38).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.