PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

Tok postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej w świetle akt Komisji Dyscyplinarnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the legal duties of courts of appeal in the years 1922-1939 was to maintain disciplinary committees, which dealt with infringement, transgression or offense of civil servants. The article addresses the legislative dimension based on the fragments of documents of Lublin Court of Appeal (unit 870 of State Archives in Lublin), presenting the practical aspect of how these assumptions were implemented. The debt collector was chosen as a representative of civil servants.
PL
Jednym z ustawowych obowiązków sądów apelacyjnych w latach 1922–1939 było funkcjonowanie przy nich komisji dyscyplinarnych, które zajmowały się przekroczeniami, uchybieniami czy przestępstwami urzędników państwowych. W artykule przedstawiono aspekt ustawodawczy oraz fragmenty dokumentacji Sądu Apelacyjnego w Lublinie (zespół 870 Archiwum Państwowego w Lublinie), prezentujące praktyczną stronę realizacji tych założeń. Jako przedstawiciela funkcjonariuszy państwowych wybrano komornika.
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
author
References
  • Bereza A., Historia Sądu Apelacyjnego w Lublinie (1917–1950) (1990–2010), Lublin 2010.
  • Bereza A., Lublin jako ośrodek sądownictwa, Lublin 2006.
  • Łyszczek R., Wpływ regulacji prawnych państw zaborczych dotyczących egzekucji sądowej na zunifikowane ustawodawstwo polskie w okresie II Rzeczypospolitej – wybrane zagadnienia, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 2, red. W. Uruszczak i D. Malec, Kraków 2008, s. 233–251.
  • Łyszczek R., Instytucja komornika sądowego jako organu egzekucyjnego w okresie międzywojennym, Sopot 2007.
  • Malec D., Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.