PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

Czego nas uczą „reprinty” z czasów Gomułki? Rec. książki: Marii Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18–22 czerwca 1945 roku), Wyd. Impuls, Kraków 2015, ss. 382

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
 
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
author
References
 • Andrusiewicz A., Stronnictwo Pracy 1937–1950. Ze studiów nad dziejami najnowszej chadecji w Polsce, Warszawa 1988.
 • Dülffer J., Jałta. 4 lutego 1945. Druga wojna światowa i dwubiegunowy podział świata, Warszawa 2000.
 • Eisler J., Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014.
 • Gawlik S., Budowa podstaw nowego ładu szkolnego (1944–1948), [w:] Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945–1989), red. R. Grzybowski, Toruń 2005.
 • Gontarczyk P., Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944, Warszawa 2003.
 • Grabowski W., Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2003.
 • Ignatowicz A., Tajna oświata i wychowanie w okupowanej Warszawie. Warszawskie Termopile 1939–1945, Warszawa 2009.
 • Jałta. Szkice i polemiki. zbiór studiów, red. M. M. Drozdowski, Warszawa 1996.
 • Kersten K., Jałta w polskiej perspektywie, Londyn 1989.
 • Korneć G., Tajna oświata na południowym Podlasiu i wschodnim Mazowszu 1939–1944, Siedlce 2006.
 • Łatyński M., Nie paść na kolana… Szkice o opozycji lat czterdziestych, Londyn 1985.
 • Mazur M., Model myślenia działaczy komunistycznych w początkach istnienia Polski Ludowej. Preliminaria badawcze, [w:] Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość, red. K. Słowiński, Lublin 2012, s. 95–108.
 • Mazur M., Paradygmat tzw. demokracji ludowej na przykładzie polskiego stalinizmu, [w:] Demokracja. Centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku, red. A. Bałaban, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Szczecin 2008,
 • s. 159–180.
 • Nazarewicz R., Drogi do wyzwolenia. Koncepcje walki z okupantem w Polsce i ich treść polityczna 1939–1945, Warszawa 1979.
 • Plokhy S. M., Jałta. Cena pokoju, Poznań 2011.
 • Ponczek E., Dyskurs o kulturze w polskiej myśli politycznej (1939–1945), Toruń 2006.
 • Potyrała B., Przemiany oświaty w Polsce w latach 1944–1948, Wrocław 1991.
 • Potyrała B., Szkoła podstawowa w Polsce w latach 1944–1984, Warszawa 1987.
 • Radziwiłł A., Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948–1956 (próba modelu), Warszawa 1981.
 • Roszkowski W., Cień Jałty. Raport, Warszawa 2005.
 • Spałek R., Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Warszawa 2014.
 • Strauchold G., Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej 1945–1957, Toruń 2003.
 • Szuba L., Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944–1956, Lublin 2002.
 • Walczak M., Straty osobowe polskiego środowiska nauczycielskiego w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939–1945, Warszawa 1992.
 • Ważniewski W., Walka polityczna w kierownictwie PPR i PZPR 1944–1964, Toruń 2014 (reprint).
 • Wołoszyn J. W., Chronić i kontrolować. UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944–1956), Warszawa 2007.
 • Zabiełło S., O rząd i granice. Walka dyplomatyczna o sprawę polską w II wojnie światowej, Warszawa 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.