PL EN


2015 | 9 |
Article title

Realia białoruskie w szkicach z podróży Melchiora Wańkowicza

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article represents an attempt to study the presence and functioning of Belarusian realities in sketch-reportages of the polish writer and journalist M. Wańkowicz. Belarusian component in the artistic and publicistic heritage of M. Wańkowicz is revealed and characterized through the context of the cultural borderland (chronotop, Polish-Soviet border, traditions, landscape, literature, etc.).
PL
Artykuł został poświęcony realiom białoruskim w szkicach z podróży polskiego pisa­rza i dziennikarza Melchiora Wańkowicza. Autor opisuje i charakteryzuje elementy biało­rus­kie w dorobku artystycznym i publicystycznym M. Wańkowicza (chronotyp, granica polsko-radziecka, tradycje, pejzaż, literatura i inne).
RU
Артыкул прысвечаны даследаванню прысутнасці і функцыянаванню беларускіх рэалій у нарысах-рэпартажах польскага пісьменніка і журналіста М.Ваньковіча. Праз кантэкст культурнага пагранічча выяўлены і ахарактарызаваны праявы беларускасці ў мастацкай і публіцыстычнай спадчыне М. Ваньковіча (хранатоп, польска-савецкая мяжа, традыцыі, пейзаж, літаратура і інш.
Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-26
References
  • „Baćka” polskaha repartażu z-pad Miensku, http://www.thenews.pl, Data dostupu: 06.02.2013.
  • Głogowska Helena, Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku. Od Imperium Rosyjskiego do Unii Europiejskiej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012.
  • Maldzis Аdam, Najpierszy hutarnik z hutarnikau, [u:] Znakamityja minczanie ХІХ-ХХ st. Minsk i Minszczyna u litaraturnych tworach na rubiaży ХІХ–ХХ stst. Materyjały Biełaruska-polskaj nawukowaj kanferencyi, Minsk 27 krasawika 2010 h., Minsk: Wyd. W. Chursik, 2011, s. 92–94.
  • Piasecki Sergiusz, Autodenuncjacja. Teksty autobiograficzne, wywiady, wspomnienia, publicystyka, Łomianki: LTW, 2013.
  • Piasiecki Siarhej, Kachanak Wialikaj Miadzwiedzicy, Minsk: Wyd. W. Chursik, 2009.
  • Wańkowicz Melchior, Anoda-katoda. Było to dawno, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986.
  • Wańkowicz Melchior, Przez cztery klimaty 1912–1972, Warszawa: PIW, 1972.
  • Wańkowiczy, red. Natalia Hołubiewa, Minsk: Biełaruskaja Encykłapiedyja, 2012.
  • Ziółkowska Aleksandra, Na tropach Wańkowicza, Warszawa: Wyd. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sb_2015_9_165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.