PL EN


2015 | 24 | 2 |
Article title

The Administrative Type of Application of Law

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the specificity of application of law in the administrative type of this process. The subject is presented in the context of legal and extra-legal conditions of functioning of public administration that are linked to the necessity to implement public functions by administrative bodies. The article discusses the characteristic features of the administrative type of application of law, particularly when compared with judicial decision making. Special attention is also paid to decision making in the situation of existence of administrative approval as well as influence of politics and policies on decision making process.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony omówieniu specyfiki stosowania prawa w typie administracyjnym. Poprzedza je ogólna refleksja na temat uwarunkowań prawnych i pozaprawnych funkcjonowania administracji publicznej, związanych z koniecznością dążenia przez jej organy do realizacji zadań państwa. Uwarunkowania te w znaczny sposób mogą wpływać na procesy podejmowania decyzji zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i w odniesieniu do kształtowania się pewnych linii decyzyjnych. W dalszej części omówiono cechy charakterystyczne administracyjnego typu stosowania prawa, w szczególności w zestawieniu z orzeczniczą działalnością sądów. Odrębności te wiążą się przede wszystkim z faktem, iż stosowanie prawa w typie administracyjnym jest elementem szeroko rozumianego zarządzania w sferze publicznej. Różnice dostrzegalne są również w przebiegu rozumowań podejmowanych przed decydenta. Szczególną uwagę warto zwrócić na formułowanie treści decyzji finalnej w ramach uznania administracyjnego, które uprawnia organ do wyboru tego − spośród co najmniej dwóch prawnie dopuszczalnych rozstrzygnięć − które pełniej realizuje założoną politykę decydowania (stosowania prawa). To ostatnie zagadnienie zostało szerzej omówione w ramach ostatniej części artykułu, w której zanalizowano wpływ polityki na proces stosowania prawa i rozumowania organu podejmującego decyzję.
Year
Volume
24
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-05-24
Contributors
author
References
 • Błaś A., Z problematyki realizacji norm prawa administracyjnego, „Studia Iuridica” 1996, Vol. XXXII.
 • Boć J., Pojęcie administracji, [in:] Prawo administracyjne, ed. J. Boć, Wrocław 2010.
 • Dawidowicz W., O stosowaniu prawa przez organy administracji państwowej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – Prawo” 1981, Vol. 9.
 • Duniewska Z., Istota i granice dyskrecjonalnej władzy administracyjnej w świetle standardów europejskich, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1999, R. LIX.
 • Groszyk H., Korybski A., Konflikt interesów i prawo, Warszawa 1990.
 • Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warsaw 2007.
 • Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, [in:] System prawa administracyjnego, Vol. I: Instytucje prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warsaw 2010.
 • Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warsaw 2013.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warsaw 1979.
 • Leszczyński L., Podstawa decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ustalenia walidacyjne, [in:] System prawa administracyjnego, Vol. IV: Wykładnia w prawie administracyjnym, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warsaw 2012.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2001.
 • Matczak M., Kompetencja organu administracji publicznej, Warsaw 2004.
 • Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.
 • Myślińska M., Szot A., Analiza konfliktowa w administracyjnym typie stosowania prawa (zarys problematyki), [in:] Państwo, prawo, polityka – księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, Lublin 2012.
 • Niewiadomski Z., Pojęcie administracji publicznej, [in:] System prawa administracyjnego, Vol. I: Instytucje prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warsaw 2010.
 • Ostrowska A., Teoretycznoprawne aspekty uznania administracyjnego, [in:] Wykładnia prawa – odrębności w wybranych gałęziach prawa, ed. L. Leszczyński, Lublin 2006.
 • Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009.
 • Suwaj P.J., Konflikt interesów w administracji publicznej, Warsaw 2009.
 • Wróblewski J., Sądowe i pozasądowe stosowanie prawa – problemy teorii i praktyki, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1981, R. XXVI.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Cracow 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sil_2015_24_2_99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.