PL EN


2016 | 25 | 4 |
Article title

Gloss to the Decision of the Supreme Administrative Court of 16 October 2013, Case No. I OZ 805/13, Lex No. 1397205 (Relating to the Overlap Request for Relief about Restoration of the Date with Legal Remedy in Administrative Court Proceedings)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
So far, the case law of the Supreme Administrative Court considered that when the party lodged a cassation complaint against the decision to reject the complaint, the beginning of the period to file an application for relief with the date of receipt of the final ruling conclusive on the cassation appeal, while at the same time requested for restoration of term it is premature and must be dismissed as inadmissible. The issue of failure and restore the term regulated by art. 85–89 of the Act of 30th August 2002 Law on proceedings before administrative courts (l.p.a.c.). From the above provisions it does not imply that the request for relief filed simultaneously with the appeal should be rejected as inadmissible. The notion of mutual exclusion of these institutions to process only means that both of these procedural measures can not be both justified and thus not included. If both procedural actions satisfy the conditions for them to formal requirements, it is necessary to give them the proper gear. Provincial Administrative Court must first give a running complaint, and in the case of dismissal proceed to examine the application for relief. You can not agree with the reasoning presented in voting ruling views concerning the beginning of the period to file an application for relief. The Supreme Administrative Court pointed out that the limitation period can be counted from the date of receipt of copy of the order dismissing the complaint only exceptionally. The seven-day deadline to submit an application for restoration of the term of art. 87 § 1 l.p.a.c. begins to run from the date of termination of the term causes of the failure. So this is a circumstance exists objectively, however, subject to modification in the event of a remedy. The constitutional principle of the right to a court and court proceedings indicate that the party disagreeing with the assessment of the court, that fulfill the term, may lodge an appeal against that decision. Only the court of appeal may assess whether in fact there has been prejudice to the period. It was not until the final resolution of this matter will start the period for submission of the application for relief.
PL
Dotychczas w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego uznawano, że w sytuacji, gdy strona złożyła skargę kasacyjną od postanowienia o odrzuceniu skargi, początek biegu terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu wyznacza data doręczenia ostatecznego orzeczenia rozstrzygającego w przedmiocie skargi kasacyjnej, zaś jednocześnie złożony wniosek o przywrócenie terminu jest przedwczesny i podlega odrzuceniu jako niedopuszczalny. Zagadnienie uchybienia i przywrócenia terminu regulują art. 85–89 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako: p.p.s.a.). Z powyższych przepisów nie wynika, że wniosek o przywrócenie terminu, złożony jednocześnie ze środkiem odwoławczym, powinien podlegać odrzuceniu jako niedopuszczalny. Pogląd o wzajemnym wykluczaniu się omawianych instytucji procesowych oznacza tylko tyle, że oba środki procesowe nie mogą być jednocześnie uzasadnione i tym samym uwzględnione. Jeżeli obie czynności procesowe spełniają przewidziane dla nich wymagania formalne, konieczne jest nadanie im właściwego biegu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w pierwszej kolejności powinien nadać bieg zażaleniu, a w przypadku jego oddalenia przystąpić do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu. Nie można natomiast zgodzić się z zaprezentowanym w uzasadnieniu glosowanego orzeczenia poglądem dotyczącym początku biegu terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że bieg tego terminu można liczyć od dnia doręczenia odpisu postanowienia oddalającego zażalenie tylko wyjątkowo. 7-dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu z art. 87 § 1 p.p.s.a. rozpoczyna bieg od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jest to więc okoliczność obiektywnie istniejąca, podlegająca jednak modyfikacji w przypadku złożenia środka odwoławczego. Konstytucyjne zasady prawa do sądu oraz instancyjności postępowania sądowego wskazują, że strona, nie zgadzając się z oceną sądu, że uchybiła terminowi, może wnieść środek odwoławczy od tego rozstrzygnięcia. Tylko sąd w postępowaniu odwoławczym może ocenić, czy faktycznie doszło do uchybienia terminowi. Dopiero od prawomocnego rozstrzygnięcia tej kwestii rozpocznie bieg terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.
Year
Volume
25
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-05
Contributors
author
References
 • Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2012.
 • Lebowa D., Glosa do postanowienia NSA z dnia 12 grudnia 2012 roku, I FZ 477/12, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, z. 1.
 • Lebowa D., Kolizja wniosku o przywrócenie terminu i środka odwoławczego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, z. 3.
 • Lebowa D., Początek biegu terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, [w:] X lat funkcjonowania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego w Polsce – wnioski de lege lata i de lege ferenda, red. J. Czerw, A. Żywicka, Lublin 2014.
 • Nędzarek A., Wymogi procesowe wniosku o przywrócenie terminu w postępowaniu przed sądem administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, z. 2.
 • Postanowienie NSA z dnia 25 maja 2004 r., FZ 61/04, niepubl.
 • Postanowienie NSA z dnia 10 kwietnia 2008 r., I OSK 341/08, Lex nr 505338.
 • Postanowienie NSA z dnia 17 grudnia 2009 r., I GZ 120/09.
 • Postanowienie NSA z dnia 17 grudnia 2009 r., II GZ 283/09, Lex nr 582847.
 • Postanowienie NSA z dnia 25 sierpnia 2010 r., II FZ 342/10, Lex nr 742432.
 • Postanowienie NSA z dnia 18 stycznia 2011 r., II OZ 1347/10, Lex nr 965196.
 • Postanowienie NSA z dnia 18 stycznia 2011 r., II OZ 1347/10, Lex nr 743823.
 • Postanowienie NSA z dnia 15 czerwca 2011 r., I GZ 123/11, Lex nr 8213.
 • Postanowienie NSA z dnia 9 września 2011 r., II OSK 1692/11, Lex nr 743823.
 • Postanowienie NSA z dnia 7 marca 2012 r., II FSK 34/12, Lex nr 1121087.
 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2012 r., II GZ 222/12, Lex nr 1230562.
 • Postanowienie NSA z dnia 5 grudnia 2012 r., II FZ 960/12, Lex nr 1240559.
 • Postanowienie NSA z dnia 31 stycznia 2013 r., I OZ 47/13, Lex nr 1273882.
 • Postanowienie NSA z dnia 20 marca 2013 r., I FZ 39/13, Lex nr 1300889.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1270 z późn. zm.).
 • Uzasadnienie postanowienia NSA z dnia 17 grudnia 2009 r., I GZ 120/09, Lex nr 582456.
 • Uzasadnienie postanowienia NSA z dnia 29 czerwca 2012 r., II GZ 222/12, Lex nr 1230562.
 • Uzasadnienie postanowienia NSA z dnia 12 marca 2013 r., II GSK 179/13, Lex nr 1321416.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sil_2016_25_4_255
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.