PL EN


2018 | 27 | 2 |
Article title

The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One of the voivodeship governor’s areas of public activities encompasses health safety. Being the element of this safety, health protection is the area requiring both responsible and efficient measures, as well as considerable financial means. One of the aspects of the governor’s activity within this area is preventing and eradicating human infections and infectious diseases. Within the local area competence, the governor may announce a sanitary epidemiological risk or an epidemic on the territory of the entire voivodeship or its part, introducing orders, prohibitions or obligations provided for in the laws in force.
PL
Jedną z publicznych sfer działania wojewody jest przestrzeń bezpieczeństwa zdrowotnego. Ochrona zdrowia, jako element tego bezpieczeństwa, jest tym obszarem, który wymaga zarówno odpowiedzialnych i skutecznych działań, jak i znacznych nakładów finansowych. Jednym z aspektów aktywności wojewody w przestrzeni bezpieczeństwa zdrowotnego jest zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W granicach właściwości miejscowej wojewoda w tym zakresie może ogłosić stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze całego województwa bądź jego części, wprowadzając przy tym ustawowo określone nakazy, zakazy czy też obowiązki.
Year
Volume
27
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-28
Contributors
References
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Czuryk M., Akty prawa miejscowego organów rządowej administracji niezespolonej, [in:] Niezespolona administracja rządowa, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2011.
 • Czuryk M., Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego, [in:] Akty normatywne i administracyjne, red. M. Karpiuk, Warszawa 2009.
 • Dubel L., Kostrubiec J., Ławnikowicz G., Markwart Z., Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011.
 • Karpiuk M., Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego, [in:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.
 • Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 • Karpiuk M., Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.21.
 • Karpiuk M., Status prawny organów samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa publicznego, [in:] Prawo bezpieczeństwa publicznego, red. M. Karpiuk, K. Walczuk, Warszawa 2013.
 • Karpiuk M., Status prawny terenowych organów administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa publicznego, [in:] Prawo bezpieczeństwa publicznego, red. M. Karpiuk, K. Walczuk, Warszawa 2013.
 • Karpiuk M., Kostrubiec J., Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, Olsztyn 2017.
 • Kostrubiec J., Podstawy teorii prawa w legislacji administracyjnej, [in:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.
 • Szczęch N., Przepisy porządkowe wydawane przez organy jednostek samorządu terytorialnego dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, [in:] Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, red. M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek, Łódź 2017.
 • Szreniawski P., Obowiązek w prawie administracyjnym, Lublin 2014.
 • Szreniawski P., Pozycja prawna organów rządowej administracji niezespolonej, [in:] Niezespolona administracja rządowa, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2011.
 • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, M. Mazuryk, Warszawa 2012.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
 • The Act of 20 July 2000 on Enacting Normative Acts and Other Legal Acts (Journal of Laws 2017, Item 1523)
 • The Act of 5 December 2008 on Preventing and Combating Human Infections and Infectious Diseases (Journal of Laws 2016, Item 1866 as amended).
 • The Act of 23 January 2009 on Voivodeship Governor and State Administration in Voivodeship (Journal of Laws 2017, Item 2234 as amended).
 • The Act of 11 September 2015 on Public Health (Journal of Laws 2017, Item 2237 as amended).
 • The annex of the Regulation of the Council of Ministers as of 4 August 2016 on the National Health Programme (2016–2020) (Journal of Laws 2016, Item 1492).
 • The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws No. 78, Item 483 as amended).
 • The Polish Supreme Administrative Court Judgement of 23 May, 2017, I OSK 3467/15, LEX No. 2323369.
 • The Polish Supreme Administrative Court Judgement of 6 June, 2017, II GSK 2399/15, LEX No. 2341038.
 • The Polish Supreme Administrative Court Judgement of 6 June 2017, II GSK 2398/15, LEX No. 2347675.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sil_2018_27_2_65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.