PL EN


2019 | 28 | 1 |
Article title

Gloss to the Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 17 October 2017 (V SA/Wa 2821/16)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A total of not more than 100 talented and gifted graduates of first-cycle studies and students after completing the third year of long-cycle Master’s degree studies, who do not hold a master’s degree, may, by way of a competition carried out under the programme of the minister responsible for science matters, be granted funding for research financed from the funds assigned in the State budget for education. However, the competition procedure should be transparent and the criteria thereof should be publicly known on the date of announcement of the competition. The criteria and the scoring cannot be determined after the deadline for submitting the applications, before the very deciding on the allocation of research resources, as it was done by the Minister of Science and Higher Education and upheld by the commented judgement.
PL
Wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów pierwszego stopnia oraz studenci po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, którzy nie posiadają tytułu zawodowego magistra, łącznie nie więcej niż 100 osób, mogą w drodze konkursu realizowanego w ramach programu ministra właściwego do spraw nauki otrzymać środki na badania naukowe finansowane ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę. Postępowanie konkursowe powinno jednak być transparentne, a kryteria – znane w dniu ogłoszenia konkursu. Nie można ustalać kryteriów i punktacji dopiero po terminie złożenia wniosków, przed samym podjęciem rozstrzygnięcia co do przyznania środków na badania naukowe, jak to uczynił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a przychylił się do tego glosowany wyrok.
Year
Volume
28
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-08
Contributors
References
 • Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Walczuk K., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
 • Dąbrowski K., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2015.
 • Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. 2018, poz. 87 ze zm.).
 • Wróbel A., [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Komentarz aktualizowany kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2018.
 • Wyrok WSA z dnia 24 października 2018 r., II SA/Ke 495/18, LEX nr 2577734.
 • Wyrok WSA z dnia 27 listopada 2018 r., I SA/Wa 568/18, LEX nr 2608712.
 • Wyrok WSA z dnia 13 lutego 2019 r., II SA/Go 798/18, LEX nr 2625721.
 • Wyrok WSA z dnia 20 lutego 2019 r., II SA/Po 893/18, LEX nr 2633408.
 • Wyrok WSA z dnia 21 lutego 2019 r., II SA/Bk 802/18, LEX nr 2633054.
 • Wyrok WSA z dnia 26 marca 2019 r., II SA/Op 269/17, LEX nr 2647097.
 • Wyrok WSA z dnia 2 kwietnia 2019 r., IV SA/Gl 993/18, LEX nr 2648361.
 • Wyrok WSA z dnia 12 kwietnia 2019 r., II SA/Łd 1052/18, LEX nr 2650452.
 • Wyrok WSA z dnia 17 kwietnia 2019 r., III SA/Gd 70/19, LEX nr 2655884.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sil_2019_28_1_207-220
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.