PL EN


2020 | 29 | 1 |
Article title

Gloss to the Judgement of the Court of Appeal in Wrocław of 29 October 2019 (I ACa 698/19, not published)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Court of Appeal in Wrocław, in its judgement of 29 October 2019 (I ACa 698/19) amending the judgement of the District Court of Wrocław of 28 February 2019 (I C733/18), declared invalid the acquisition of a real property by a South Korean citizen. In its judgement, the Court of Appeal in Wrocław interpreted Article 8 (2) of the Act of 24 March 1920 on the Acquisition of Real Property by Foreigners. This provision governs the subjective scope of the exemption from the obligation to obtain the authorisation from the minister competent for interior affairs for the acquisition of real property. The Court of Appeal has concluded that a natural person who is a foreign person within the meaning of the Act on the Acquisition of Real Property by Foreigners and who is not a citizen of the European Economic Area Member State or the Swiss Confederation, even though pursues individual economic activity in the territory of the Republic of Poland, shall not be entitled to the exemption provided for in Article 8 (2) of the Act on the Acquisition of Real Property by Foreigners concerning nationals and undertakings of the Member States of the European Economic Area agreement or the Swiss Confederation, as this would be contrary to the function of the Act on the Acquisition of Real Property by Foreigners and the systemic and teleological interpretation of Article 8 (2) of this Act.
PL
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 29 października 2019 r. (I ACa 698/19), zmieniając wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 r. (I C733/18), uznał za nieważne nabycie nieruchomości przez obywatela Korei Południowej. W glosowanym wyroku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu dokonał wykładni art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Przepis dotyczy zakresu podmiotowego zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia ministra właściwego dla spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. Sąd Apelacyjny uznał, że osoba fizyczna będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nieposiadająca obywatelstwa państwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, mimo że prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 8 ust. 2 tej ustawy, dotyczącego obywateli i przedsiębiorców państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, gdyż jest to sprzeczne z funkcją ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz z wykładnią systemową i celowościową art. 8 ust. 2 tej ustawy.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-03-29
Contributors
References
 • LITERATURA
 • Bereza A., „Nabycie drugiego domu” przez cudzoziemców w świetle przepisów prawa polskiego, „Rejent” 2005, nr 5.
 • Bereza A., Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne mające status cudzoziemca w świetle przepisów prawa polskiego, [w:] Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. L. Leszczyński, Lublin 2005.
 • Franczak P., Powiernicze posiadanie udziałów a ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 7.
 • Skoczylas J.J., Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców (po wejściu Polski do Unii Europejskiej), Warszawa 2004.
 • Szymczyk P., Nabywanie nieruchomości rolnych w świetle nowelizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, cz. III, „Nieruchomości” 2017, nr 5.
 • Wereśniak-Masri I., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Komentarz, Warszawa 2017.
 • AKTY PRAWNE
 • Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, Załącznik XII „Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Polska” (Dz.U. 2004, nr 90, poz. 865; Dz.Urz. UE L 236 z 23.09.2003 r.).
 • Protokół do umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób z dnia 26 października 2004 r. (Dz.Urz. UE L 89 z 28.03.2006 r.).
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2278 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145).
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 49, poz. 466).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Brukseli w dniu 14 października 2003 r. (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1375).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2015, poz. 584 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (Dz.U. nr 180, poz. 1112).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018, poz. 647).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1079 z późn. zm.).
 • ORZECZNICTWO
 • Uchwała SN z dnia 1 września 1993 r., III CZP 117/93, OSNC 1994, nr 2, poz. 37.
 • Uchwała 7 sędziów SN z dnia 17 stycznia 2001 r., III CZP 49/00, OSNIC 2001, nr 4, poz. 53.
 • Wyrok SA w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2008 r., I ACa 699/08, Legalis nr 216236.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 29 października 2019 r., I ACa 698/19, niepublikowany.
 • Wyrok SO w Płocku z dnia 22 lutego 2017 r., IV Ca 1012/16, Legalis nr 2095880.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2006 r., V SA/Wa 2183/05, niepublikowany.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sil_2020_29_1_245-259
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.