PL EN


2020 | 29 | 1 |
Article title

Legal Guardianship of Minors. Selected Issues

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article addresses selected issues concerning legal guardianship of minors in Poland. The study points to the specific nature of legal guardianship and the purpose for which it is established. Legal guardianship results from the legal obligation and involves the exercise of custody of the person for whom it was established. Therefore, it covers the custody over the person, property management and representation of the ward. The appointment of a guardian, i.e. a specific person designated to exercise the custody, should be distinguished from the establishment of guardianship itself. In the process of selection of the guardian by the guardian court, the welfare of the child is the decisive factor. This is the overriding criterion and it comes to the fore of the proceedings. The principle of the child’s welfare also applies to other decisions made by the guardianship court during the guardianship. The article specifically discusses issues whose resolution may raise interpretative doubts. These include, i.a., the guardianship exercised jointly by spouses, the catalogue of negative preconditions excluding the possibility of exercising the guardianship of minors, and the obligation for the guardian to obtain authorisation in all important matters relating to the ward.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące opieki prawnej nad małoletnim. W opracowaniu zwrócono uwagę na szczególny charakter opieki oraz cel, ze względu na który jest ustanawiana. Opieka prawna wynika ze zobowiązującego do tego tytułu prawnego i polega na sprawowaniu pieczy nad osobą, dla której została ustanowiona. Swym zakresem obejmuje pieczę nad osobą, zarząd majątkiem oraz reprezentację podopiecznego. Od ustanowienia opieki należy odróżnić ustanowienie opiekuna, będące powołaniem oznaczonej osoby do sprawowania pieczy. Przy wyborze przez sąd opiekuńczy osoby opiekuna decydujące znaczenie ma dobro dziecka. Jest to kryterium nadrzędne i wysuwa się na pierwszy plan toczącego się postępowania. Zasada dobra dziecka ma zastosowanie również w przypadku innych wydawanych przez sąd opiekuńczy rozstrzygnięć w toku trwania opieki. W artykule w szczególności omówiono zagadnienia, których rozstrzygnięcie może nasuwać wątpliwości interpretacyjne. Należą do nich m.in. wspólne sprawowanie opieki przez małżonków, katalog negatywnych przesłanek wyłączających możliwość sprawowania pieczy nad małoletnim oraz obowiązek uzyskiwania zezwolenia przez opiekuna we wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących podopiecznego.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-03-29
Contributors
References
 • LITERATURE
 • Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.
 • Bodio J., [in:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz do art. 1–729, red. A. Jakubecki, Warszawa 2017.
 • Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2018.
 • Ciepła H., [in:] H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2014.
 • Dobrzański B., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Z. Resich, W. Siedlecki, t. 1, Warszawa 1969.
 • Dolecki H., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013.
 • Gajda J., [in:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
 • Głowacka A., Odpowiedzialność opiekuna za szkody wyrządzone małoletniemu wskutek nienależytego sprawowania opieki, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 1.
 • Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Grudziński M., [in:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Warszawa 1975.
 • Gudowski J., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciński, t. 4, Warszawa 2016.
 • Haak H., Haak-Trzuskawska A., Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145–184 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 516, 518, 520, 573–574, 590–598, 599–602, 604–605), Warszawa 2017.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2016.
 • Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Kalus S., [in:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011.
 • Kociucki L., [in:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, red. K. Osajda, Warszawa 2017.
 • Kociucki L., Opieka nad małoletnim, Warszawa 1993.
 • Marciniak J., Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim, Warszawa 1975.
 • Pruś P., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. M. Manowska, t. 2, Warszawa 2015.
 • Sadomski J., [in:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2018.
 • Sokołowski T., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013.
 • Strzebinczyk J., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011.
 • Strzebinczyk J., Prawo rodzinne, Warszawa 2016.
 • Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Zieliński A., Jędrejek G., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011.
 • Żyznowski T., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Marciniak, K. Piasecki, t. 2, Warszawa 2016.
 • LEGAL ACTS
 • Act of 25 February 1964 – Family and Guardianship Code (consolidated text Journal of Laws 2017, item 682 as amended).
 • Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1360 as amended).
 • Act of 6 November 2008 amending the Act – Family and Guardianship Code and certain other acts (Journal of Laws No. 220, item 1431).
 • Regulation of the Minister of Finance of 5 June 2001 on the rules and procedure of depositing the ward’s cash in a banking institution by the guardian (Journal of Laws 2001, No. 64, item 649 as amended).
 • CASE LAW
 • Decision of the Supreme Court of 19 September 1967, III CR 177/67, LEX No. 677.
 • Decision of the Supreme Court of 6 January 1975, III CRN 440/74, LEX No. 7636.
 • Decision of the Supreme Court of 17 February 1999, II CKN 184/99, LEX No. 1212960.
 • Decision of the Supreme Court of 25 October 2000, IV CKN 1628/00, LEX No. 52619.
 • Judgement of the Supreme Court of 16 November 1982, I CR 234/82, LEX No. 8486.
 • Resolution of the Supreme Court of 24 June 1961, I CO 16/61, LEX No. 105905.
 • Resolution of the seven judges of the Supreme Court of 20 April 1964, III CO 63/63, Legalis No. 109788.
 • Resolution of the Supreme Court of 9 June 1976, III CZP 46/75, Legalis No. 19477.
 • Resolution of the Supreme Court of 22 November 1977, III CZP 91/77, Legalis No. 20516.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sil_2020_29_1_47-66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.