PL EN


2016 | 19 | 29 |
Article title

Wybrane zagadnienia związane z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Lisbon Treaty has brought major changes in the functioning of the European Union, including in the area referred to in Art. 4 section 2 point j of the Treaty on the Functioning of the European Union, which is an area of freedom, security and justice. It should first be noted that characteristic for European Union “pillar structure” has been liquidated. Former pillar III is nowadays covered by a single legal regime. Without a doubt falls conclude that the Lisbon Treaty has made a huge step towards the approximation of the laws of the Member States. Art. 86 TFEU introduces interesting novelty in this plane, providing for the possibility of establishment of an European Public Prosecutor’s Office, which is the EU body for investigating, prosecuting and bringing to justice the perpetrators of crimes against the financial interests of the European Union. Analysis of selected provisions of the Regulation on the establishment of an European Public Prosecutor’s Office leads to conclusion that draft regulation is not deprived of interpretational doubts. For instance there is a forum shopping threat. Fair trial standard and legislative technique have also been violated.
PL
Traktat z Lizbony przyniósł zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym w dziedzinie, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. j Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Należy przede wszystkim zauważyć, że zlikwidowano charakterystyczną dla TFUE strukturę filarową, a dawny filar III został objęty jednolitym reżimem prawnym. Bez wątpienia wypada stwierdzić, że Traktat z Lizbony uczynił ogromny krok w kierunku zbliżania ustawodawstw państw członkowskich. Art. 86 TFUE wprowadza interesujące novum na tej płaszczyźnie, przewidując możliwość powołania do życia Prokuratury Europejskiej, czyli unijnego organu do spraw dochodzenia, ścigania i stawiania przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Analiza wybranych uregulowań projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej pozwala na przyjęcie wniosku, że nie jest to uregulowanie pozbawione wątpliwości interpretacyjnych. Zwracają uwagę choćby takie zagadnienia, jak zjawisko forum shopping, zagrożenie dla gwarancji prawa do sądu czy wreszcie stosowana przez projektodawcę technika legislacyjna.
Year
Volume
19
Issue
29
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-23
Contributors
References
 • Barwinek Z., Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych, LEX Omega 2012.
 • Bratza N., The European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union: A Process Of Mutual Enrichment, [w:] The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law, Court of Justice of the European Union.
 • Conway G., Holding to account a possible European Public Prosecutor. Supranational goverance and accountability across diverse legal traditions, “Criminal Law Forum” 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10609-013-9205-9.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.Urz. UE, 26.10.2010, L 280).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.Urz. UE, 15.04.2011, L 101).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48 UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.Urz. UE, 06.11.2013, L 294).
 • Górski A., Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe, LEX Omega 2010.
 • Hlawacz B., Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część III), „Prokuratura i Prawo” 2014, z. 9.
 • Hlawacz B., Stronikowska G., Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część II), „Prokuratura i Prawo” 2014, z. 7–8.
 • Hofmański P., Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w kontekście idei utworzenia urzędu Prokuratury Europejskiej, [w:] Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, red. C. Nowak, Warszawa 2009.
 • Jóźwiak-Olszewska K., Prawo dostępu do sądu w procesie ochrony wolności i praw człowieka w Polsce, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2010, nr 1 (4).
 • Kalisz A., Multicentryczność systemu prawa polskiego a działalność orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 4.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284).
 • Krzysztofiuk G., Projekt ustanowienia Prokuratury Europejskiej, „Prokuratura i Prawo” 2015, z. 9.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa, Zakamycze 2001.
 • Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.
 • Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Zakamycze – Kraków 2002.
 • Michalak K., Powaga rzeczy osądzonej – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Zorana Spasica, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2015, nr 2 (46).
 • Projekt rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, COM (2013) 534 final.
 • Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 78, poz. 708).
 • Sakowicz A., Zasada ne bis in idem w prawie karnym, Białystok 2011.
 • Steinborn S., [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1: Art. 1–89, ed. A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak, Warszawa 2012.
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, t. 1, Warszawa 2010.
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE, 26.10.2012, C 326).
 • Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. (Dz.U. C 191, 29.07.1992).
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 203, poz. 1569).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz. 555).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_szn_2016_19_29_81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.