PL EN


2017 | 20 | 32 |
Article title

Wybrane przestępstwa gospodarcze związane z obrotem walutą Bitcoin w prawie polskim, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
DE
BRAK TYTUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM
EN
The purpose of this article is to analyze the legal aspects of the specificity of committing well-known crimes in relation to the trading of virtual currencies. The author presents the idea of creating virtual currencies and how they function in the market. The study further analyzes the particular crimes committed using virtual currencies. The author presents current legal regulations in this area, assesses their applicability to virtual currencies and points to the need to amend legislation in selected areas. The deliberations also include an assessment of the direction of action taken by the Polish legislature, the institutions of the European Union and the United States authorities to limit the negative phenomena mentioned above. In summary there are presented the solutions proposed by the author, which allowed him to limit the scale of the problem.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza aspektów prawnych specyfiki popełniania powszechnie znanych przestępstw w odniesieniu do obrotu walutami wirtualnymi. Autor we wstępie prezentuje ideę tworzenia walut wirtualnych oraz zasady ich funkcjonowania na rynku. W dalszej części opracowania została przedstawiona analiza poszczególnych przestępstw popełnianych z wykorzystaniem walut wirtualnych. Następnie zaprezentowano aktualne uregulowania prawne w tym zakresie, oceniono możliwość stosowania ich w stosunku do walut wirtualnych oraz zasygnalizowano potrzebę nowelizacji przepisów prawa w wybranych obszarach. Rozważania objęły również ocenę kierunków działań podejmowanych przez ustawodawcę polskiego, instytucje Unii Europejskiej oraz władze Stanów Zjednoczonych, które zmierzają do ograniczenia wskazanych powyżej negatywnych zjawisk. W podsumowaniu znajdują się postulowane przez autora rozwiązania pozwalające na ograniczenie skali omawianego problemu.
Year
Volume
20
Issue
32
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-10-02
Contributors
References
 • Bitcoin przebił cenę złota – najwyższy kurs w historii, http://bitcoin.pl/wiadomosci/ciekawostki/1370-bitcoin-przebil-cene-zlota-najwyzszy-kurs-w-historii [dostęp: 26.03.2017].
 • Bitcurex nadal milczy – afery ciąg dalszy, http://bitcoin.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/1338-bitcurex-nadal-milczy-afery-ciag-dalszy [dostęp: 26.03.2017].
 • Jagiełło D., Przestępstwa popełniane w świecie wirtualnym (tzw. virtual crime) a problemy wynikające z przyjęcia odpowiedniej klasyfikacji prawnej oraz możliwości dowodzenia ich znamion, „Wrocławskie Studia Sądowe” 2014, nr 4.
 • Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.
 • Nakamoto S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf [dostęp: 26.03.2017].
 • New York Codes, Rules and Regulations, Title 23. Department of Financial Services Chapter I. Regulations of the Superintendent of financial services part 200. Virtual Cerencies, www.dfs.ny.gov/legal/regulations/revised_vc_regulation.pdf [dostęp: 29.03.2017].
 • New York State Penal Law, http://ypdcrime.com/penal.law [dostęp: 29.03.2017].
 • Nowe szczegóły w sprawie włamania na giełdę Bitfinex, http://bitcoin.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/1269-nowe-szczegoly-w-sprawie-wlamania-na-gielde-bitfinex [dostęp: 26.03.2017].
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:C:2017:034:FULL [dostęp: 29.03.2017].
 • Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych, red. K. Zacharzewski, K. Piech, https://mc.gov.pl/files/przeglad_polskiego_prawa_w_kontekscie_zastosowan_technologii_rozproszonych_rejestrow_oraz_walut_cyfrowych.pdf [dostęp: 27.03.2017].
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 299 ze zm.).
 • Virtual Currency Schemes – a further analysis, www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf [dostęp: 26.03.2017].
 • www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printsummary.pdf?id=1438763&l=en&t=E [dostęp: 26.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_szn_2017_20_32_39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.