PL EN


2017 | 20 | 34 |
Article title

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na przykładzie formatu telewizyjnego. Wybrane zagadnienia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the following investigation is to critically assess the definition of TV format and its legal relation to the definition of a trade secret, thus, legal protection. Furthermore, the paper focuses on the relevant system of legal protection (and claims) introduced by the Polish Civil Code and the Polish Unfair Competition Act.
PL
Celem badań jest dyskusja na temat istoty formatu telewizyjnego jako tajemnicy przedsiębiorstwa oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy oraz w jaki sposób można wykorzystać środki przewidziane w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do jego ochrony.
Year
Volume
20
Issue
34
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-14
Contributors
References
 • Banasiuk J., Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa 2002.
 • Barta J., Markiewicz R., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Barta, M. Kępiński, R. Markiewicz, M. Późniak-Niedzielska, R. Skubisz, T. Skoczny, S. Sołtysiński, Warszawa 1994.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
 • Blanco D.G., Introducción a los formatos audiovisuales y su defensa, Escuela de Organización Industrial, 2010–2011, http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:78649/componente78648.pdf [dostęp: 01.02.2017].
 • Czub K., Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych, Warszawa 2011.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.Urz. UE L 157/1).
 • Fine F.L., A Case for the Federal Protection of Television Formats: Testing the Limit of “Expression”, “Pacific Law Journal” 1985, No. 49.
 • Gaffoglio G.L., Formatos televisivos. Su protección legal bajo el sistema de derecho de autor. Tendencias, www.justiniano.com/revista_doctrina/Gafoglio/televisivos.htm#_ftn23 [dostęp: 01.02.2017].
 • Gawlik B., Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1974, z. 3.
 • Giesen B., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie art. 11 ZNKU, „Studia Prawa Prywatnego” 2013, nr 2(29).
 • http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf [dostęp: 10.02.2017].
 • Kordasiewicz B., Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
 • Kubiak-Cyrul A., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych w prawie polskim, [w:] Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady i technologie, red. J. Balcarczyk, Warszawa 2012.
 • Lachaussée S., Pincandent D., Les formats télévisés, une protection délicate, www.village-justice.com/articles/formats-televises-protection-delicate,13055.html [dostęp: 05.01.2017].
 • Lane S., Format Rights in Television Shows: Law and the Legislative Process, “Statute Law Review” 1992, No. 24.
 • Malarewicz A., Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2010.
 • Meadow R., Television Formats – The Search for Protection, “California Law Review” 1970, No. 58(5).
 • Michalak A., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Sieradzka, M. Zdyb, Warszawa 2010.
 • Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2006.
 • Nowińska E., Vall M. du, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2008.
 • Orzeczenie SN z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59.
 • Pazdan M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
 • Pinkalski Z., Prawna ochrona formatów telewizyjnych, Warszawa 2015.
 • Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej TRIPS (Dz.U. z 1996 r., nr 32 poz. 143).
 • Sołtysiński S., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, M. Tarska, t. 1, Warszawa 2006.
 • Sołtysiński S., Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych, Warszawa 1970.
 • Szewc A., Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003.
 • Szwaja J., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2012.
 • Traple E., [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Warszawa 2011.
 • Uchwała SN I PZP 28/93 z dnia 16 lipca 1993 r., LEX nr 3943.
 • Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, Sejm III kadencji, druk nr 1235.
 • Wojcieszko-Głuszko E., Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2002, z. 81.
 • Wojcieszko-Głuszko E., Roszczenie o złożenie oświadczenia w prawie nieuczciwej konkurencji, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, red. E. Nowińska, M. du Vall, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2004.
 • Wojcieszko-Głuszko E., Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa o nieuczciwej konkurencji, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2005, z. 89.
 • Wyrok Paryskiego Trybunału Wyższej Instancji z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie SA Métropole Télévision M6 i Sté Eyeworks przeciwko SA Société Nationale de télévision, France 2, Légipresse 2006, nr 232.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 5 marca 2004 r., I ACa 35/04, LEX nr 127302.
 • Wyrok SA w Poznaniu z dnia 10 października 2005 r., I ACa 221/05, LEX nr 519299.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 25 września 2013 r., VI ACa 1043/13, LEX nr 1396994.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Paryżu z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie Divertissimo c/Sportissimo.
 • Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1973 r., I CR 91/73, OSNC 1974, nr 3, poz. 50.
 • Wyrok SN z dnia 14 grudnia 1990 r., I CR 529/90, OSNC 1992, nr 7–8, poz. 136.
 • Wyrok SN z dnia 22 października 2002 r., III CKN 271/01, LEX nr 79340.
 • Wyrok SN 17 czerwca 2004 r., V CK 609/03, LEX nr 109404.
 • Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 8, poz. 441–444.
 • Wyrok SO w Warszawie z dnia 25 stycznia 2016 r., III C 251/13, LEX nr 2088579.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_szn_2017_20_34_37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.