PL EN


2018 | 21 | 37 |
Article title

Wywłaszczenie nieruchomości – aspekty prawne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this study was to present the theory, procedure, and aspects of compensation resulting from the real estate compulsory purchase. Deprivation ownership right or another right to real estate can be realized only exclusively. The author formulates selected law regulations on rights of persons who where expropriation and specifics resolution based also on the practical application on the legislation. Attention was also paid to the international concept of real estate compulsory purchase and focuses on Polish legislation in development of the article.
PL
Opracowanie zawiera analizę środka prawnego, jakim jest wywłaszczenie nieruchomości. Ponadto została wskazana istota zastosowania wywłaszczenia, procedura wywłaszczeniowa oraz aspekt odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz osoby wywłaszczonej. Analiza prawna jest oparta na wykładni art. 21 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Celem artykułu jest omówienie aspektów prawnych i specyfiki tytułowej instytucji prawnej, a także zwrócenie uwagi na zastosowanie jej w praktyce. Autorka we wstępie przedstawia pojęcie wywłaszczenia w rozumieniu prawa krajowego i międzynarodowego. Analiza w szczególności obejmuje przesłanki jego zastosowania przez uprawnione podmioty.
Year
Volume
21
Issue
37
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-29
Contributors
References
 • Babiarz S., Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. 1, Warszawa 2016.
 • Dydenko J., Telega T., Wycena nieruchomości. Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego, Warszawa 2016.
 • Horoszko M., Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Jakubowska A., Ustawa o gospodarce nieruchomościami z komentarzem oraz aktami szczegółowymi, Warszawa 2010.
 • Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.
 • Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • Protokół nr 1 z dnia 20 marca 1952 r. do Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1995 r., nr 36, poz. 175 ze zm.).
 • Stefańska E., [w:] S. Babiarz, Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. 2, Warszawa 2017.
 • Strzelczyk R., Prawo nieruchomości, Warszawa 2016.
 • Szalewska M., Wywłaszczenie nieruchomości, Toruń 2005.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257; Dz.U. z 2018 r., poz. 149).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, 933, 1132; Dz.U. z 2018 r., poz. 398).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. nr 75, poz. 444 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1057; Dz.U. z 2018 r., poz. 12, 138).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073, 1566).
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2117).
 • Woś T., Wywłaszczenie nieruchomości i ich zwrot, Warszawa 2011.
 • Woś T., Wywłaszczenie nieruchomości i jej zwrot, Poznań 1995.
 • Wyrok NSA – OZ we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 1995 r., SA/Wr 120/95. ONSA 1997, nr 1, poz. 18.
 • Wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2016 r., II OSK 459/05.
 • Wyrok NSA – OZ w Krakowie z dnia 12 grudnia 2017 r., II SA/Kr 1010/00, ONSA 2001, nr 4, poz. 186.
 • Wyrok SN z dnia 2 lutego 2012 r., II CSK 265/11, LEX nr 1131118.
 • Wyrok TK z dnia 14 lipca 2015 r., SK 26/14, Legalis.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2012 r., II SA/Rz 826/12, LEX nr 134272.
 • Wyrok WSA w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013 r., II SA/Ke 848/12, LEX nr 1298552.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_szn_2018_21_37_65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.