PL EN


2019 | 22 | 40 |
Article title

Prawo strony do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego małżeństwa jednopłciowego – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
According to the Polish regulations, a person, who entered into marriage abroad, may request that it be transcribed – i.e. revealed in the Polish civil status records. Nevertheless such a transcription may not be demanded by all those, who entered into marriage abroad, even if all of the foreign legal requirements of marriage were realized. Among others, it is impossible to transcribe to the Polish civil status records a gay marriage, concluded abroad. In the present article, the author will attempt to answer, whether current Polish legal regulations, according to which a marriage successfully concluded abroad, does not enjoy any legal recognition, and by extension – protection, complies with the minimal standards of human right protection, as envisaged by the European Convention on Human Rights and jurisprudence of European Court of Human Rights in Strasburg.
PL
Zgodnie z polskim prawem, osoba, która za granicą zawarła związek małżeński, może domagać się jego transkrypcji - tj. przeniesienia do rejestru stanu cywilnego. To uprawnienie nie przysługuje jednak wszystkim osobom, które zawarły związek małżeński zgodnie z prawem obowiązującym za granicą. Niemożliwym w Polsce jest, między innymi, przeniesienie do polskiego rejestru aktów stanu cywilnego, małżeństwa homoseksualnego zawartego w innym kraju. W niniejszym artykule autor postara się odpowiedzieć na pytanie, czy stan prawny, gdzie małżeństwo skutecznie zawarte poza granicami Polski, w Polsce nie podlega prawnemu uznaniu, a w konsekwencji nie podlega żadnej ochronie prawnej, jest zgodny z minimalnymi standardami ochrony praw człowieka wytyczanymi Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Year
Volume
22
Issue
40
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-07-01
Contributors
References
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka żąda, by Włochy zinstytucjonalizowały homoseksualne związki partnerskie, dost. tutaj: http://www.ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/europejski-trybunal-praw-czlowieka-zada-wlochy-zinstytucjonalizowaly [dostęp z dnia 21 maja 2018 r.].
 • Garlicki L., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I [red.] L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. nr 78. poz. 483 z późn. zm.
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz. U. z 1993 r. nr 61 poz. 284 z późn. zm.
 • Nowicki M. A., Omówienie orzeczenia Oliari i Inni p. Włochom, dost. tutaj: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/omowienie_orzeczenia_oliari_i_inni_przeciwko_wlochom.pdf [dostęp z dnia 21 maja 2018 r.].
 • Paprocka A., Budowanie tożsamości europejskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dost. tutaj: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/strasburski-trybunal-buduje-europejska-tozsamosc [dostęp z dnia 20 maja 2018 r.].
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2011 r. sygn. akt III CSK 259/10.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.
 • Written Comments by the Helsinki Foundation for Human Rights z dnia 25 lutego 2014 r. dost. tutaj: http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/Orlandi_amicus_ETPC.pdf [dostęp z dnia 21 maja 2018 r.].
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Orlandi i Inni p. Włochom, skarga nr 26431/12.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 października 2015 r. w sprawie Oliari i Inni p. Włochom skargi nr 18766/11 i 36030/11.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Schalk i Kopff p. Austrii, skarga nr 30141/04.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt II OSK 1298/13.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt II OSK 1112/16.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2016 r. sygn. akt III SA/Gd 835/15.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt. II SA/Gl 1157/15.
 • Żywucka – Kozłowska E., Opalska A.; Binacjonalne związki małżeńskie; [w:] Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym; red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, M. Paszkowski, Olsztyn 2017.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_szn_2019_22_40_27-40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.