PL EN


2018 | 13 | 1 |
Article title

Regulacje konstytucyjne dotyczące samorządów terytorialnych na tle ujęcia historycznego w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes current constitutional regulations pertaining to the issue of self-government authorities against the background of Polish constitutions. Showing the evolution of the Polish model of local self-government serves to present the process of institution formation and political practice regarding local government administration. At the same time, political and doctrinal disputes regarding the organization and principles of the Polish self-government were pointed out – especially this remark refers to the regional and poviat level.
PL
Autor w niniejszym artykule podejmuje analizę obecnych regulacji konstytucyjnych odnoszących się do kwestii władz samorządowych na tle polskich konstytucji. Zaprezentowanie ewolucji polskiego modelu samorządności lokalnej ma służyć ukazaniu procesu formowania się instytucji i praktyki politycznej dotyczącej administracji samorządowej. Wskazano jednocześnie na spory polityczne i doktrynalne dotyczące organizacji i zasad działania polskiego samorządu – szczególnie ta uwaga odnosi się do szczebla regionalnego i powiatowego.
Year
Volume
13
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-19
Contributors
References
 • 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, 2012, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Wyd. UMCS , Lublin.
 • XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia–problemy–perspektywy, 2011, red. J. Kowalik, A. Bednarz, Adam Marszałek, Toruń.
 • 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – Bilans doświadczeń, 2016, red. S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil, Wyd. UMCS , Lublin.
 • Administracja publiczna, 2003, red. J. Hausner, PWN , Warszawa.
 • Ajnenkiel A., 2001, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791–1997, Wyd. Rytm, Warszawa.
 • Bałaban A., 2003, Polskie problemy ustrojowe (Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka), Wyd. Zakamycze, Kraków.
 • Banaszak B., 2004, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wyd. Zakamycze, Kraków.
 • Barański M., Kantyka S., Kubas S., Kuś M., 2007, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wyd. Commandor, Warszawa.
 • Bujak Z., 2017, Konstytucja starsza niż myślisz, czyli o tym, co z historycznego dorobku państwa polskiego znajdziemy w naszej Konstytucji, Wyd. ZB, Milanówek.
 • Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., 2013, Ustrój samorządu terytorialnego, TNO iK, Toruń.
 • Dolnicki B., 1999, Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach, [w:] W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, red. M. Kudej, Wyd. UŚ, Katowice.
 • Dolnicki B., 2009, Samorząd terytorialny, wyd. 4, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Exposé premierów polskich. 1918–1997, 1998, oprac. B. Sygit, Zapolex Media, Toruń.
 • Garlicki L., 1997, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, cz. 1, Wyd. Liber, Warszawa.
 • Kallas M., 1990, Ustawa Konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z 1807 r., [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. 1, red. M. Kallas, PWN , Warszawa.
 • Kallas M., 2007, Historia ustroju Polski, PWN , Warszawa.
 • Konstytucja 3 maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, 1981, oprac. B. Leśnodorski, PWN , Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 2010, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Konstytucja. Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, 2011, wyd. 16, oprac. J. Mordwiłko, Liber, Warszawa.
 • Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, 1990, t. 1–2, red. M. Kallas, PWN , Warszawa.
 • Konstytucje polskie 1918–1998, 1999, oprac. T. Mołdawa, Elipsa, Warszawa.
 • Krukowski S., 1990, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. 2, red. M. Kallas, PWN, Warszawa.
 • Leoński Z., 1999, Samorząd terytorialny w RP, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nadzór administracyjny: od prewencji do weryfikacji, 2006, red. C. Kociński, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Służb Publicznych „Asesor”, Wrocław.
 • Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, 2013, red. M. Czuryk, M. Karpiniuk, Wyd. Erida, Warszawa.
 • Ochendowski E., 1994, Prawo administracyjne, Wyd. COME R, Toruń.
 • Olejniczak-Szałowska E., 2002, Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Piasecki A.K., 2009, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, PWN , Warszawa.
 • Popławska E., 1998, Zasada pomocniczości (subsydiarności), [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Powiat, 2001, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Radomski G., 2017, Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, Wyd. UMK , Toruń 2017.
 • Referendum lokalne; praktyczny komentarz do ustawy, 2002, red. D. Dąbkowski, Ł. Zając, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 • Regulski J., 2000, Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, PWN , Warszawa.
 • Regulski J., Kulesza M., 2009, Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981–1989), Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, 2010, red. M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, Wyd. „Śląsk”, Katowice.
 • Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, 1992, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego UW , Warszawa.
 • Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918–1939. Wybór materiałów źródłowych, 2000, oprac. R. Szwed, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa.
 • Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, 2004, red. S. Wykrętowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Storczyński J., 2006, Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządem terytorialnym, „Branta”, Bydgoszcz–Chorzów.
 • Szcząska Z., 1990, Ustawa Rządowa z 1791 r., [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. 2, red. M. Kallas, PWN , Warszawa.
 • Szreniawski J., 1994, Prawo administracyjne. Część ogólna, Wyd. UMCS , Lublin.
 • W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, 1999, red. M. Kudej, Wyd. UŚ, Katowice.
 • Witkowski W., 2007, Historia administracji w Polsce. 1794–1989, PWN , Warszawa.
 • Wójcik S., 1999, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa. Historia i współczesność, Wyd. KUL , Lublin.
 • Zasady podstawowe polskiej konstytucji, 1998, red. W. Sokolewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Zawadzka B., 1998, Zasada udziału samorządu w sprawowaniu władzy, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2018_13_1_35-47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.