PL EN


2018 | 13 | 1 |
Article title

Zmiana Konstytucji marcowej z 1926 r. jako przykład rywalizacji Sejmu i Senatu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In 1926, the March Constitution from 1921 was amended, one of the elements of this process was rivalry between the Sejm and Senate. It was caused by the attempts of Senate to equalize its position with the Sejm, personal rivalry between the marshals of both chambers and imprecise rules of the Constitution concerning its amendment. The rivalry between both chambers resulted in their weakening and strengthening of the executive power controlled by “Sanacja”.
PL
W roku 1926 doszło do zmiany Konstytucji z 1921 r., jednym z elementów tego procesu była rywalizacja pomiędzy Sejmem a Senatem. Doszło do niej w związku z próbami Senatu zrównoważenia swojej pozycji względem Sejmu, rywalizacją personalną marszałków obu izb oraz nieprecyzyjnymi przepisami Konstytucji z 1921 r. dotyczącymi jej zmiany. Rywalizacja obu izb zakończyła się ich osłabieniem i wzmocnieniem egzekutywy kontrolowanej przez „Sanację”.
Year
Volume
13
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-19
Contributors
author
References
 • Literature
 • Ajnenkiel, A., 1972, Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Czajowski, J., 1999, Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922–1927. Pozycja prawnokonstytucyjna i praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • „Czas” z dnia 2 sierpnia 1926 r., 174, 3.
 • Kaczmarek, Z., 1993, Wojciech Trąmpczyński, Lega, Poznań.
 • Kołodziejczyk, A., 1991, Maciej Rataj 1884–1940, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Komarnicki, W., 1922, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa.
 • Kulesza, W.T., 2006, Nowela sierpniowa z 1926 r., „Przegląd Sejmowy”, 4 (75), pp. 9–48.
 • Lewin, I., 1933, Prawo rozwiązywania ciał ustawodawczych. Studjum z prawa konstytucyjnego, Księgarnia „Oświata” Lwów.
 • Rataj, M., 1965, Pamiętniki 1918–1927, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Rataj, M., 1987, Wskazania obywatelskie i polityczne. Wybór pism i przemówień z lat 1919–1938, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Legal acts
 • U stawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. RP Nr 44, poz. 267.
 • Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. – zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r. – Dz.U. RP Nr 78, poz. 442.
 • U stawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. – Dz.U. RP Nr 30, poz. 227.
 • Documents
 • Druk Sejmowy nr 2472, 1926 r., Zakład Drukarski Wacława Piekarniaka, Warszawa.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 135 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1926 r., Zakład Drukarski Wacława Piekarniaka, Warszawa.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 136 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 31 lipca 1926 r., Zakład Drukarski Wacława Piekarniaka, Warszawa.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 292 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 lipca 1926 r., Zakład Drukarski Wacława Piekarniaka, Warszawa.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 297 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lipca 1926 r., Zakład Drukarski Wacława Piekarniaka, Warszawa.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 299 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2 sierpnia 1926 r., Zakład Drukarski Wacława Piekarniaka, Warszawa.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 142 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23/24 marca 1935 r., Zakład Drukarski Wacława Piekarniaka, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2018_13_1_59-70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.