PL EN


2019 | 14 | 1 |
Article title

Obowiązek informacji jako czynnik bezpieczeństwa zdrowotnego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Health security corresponds to a subjective feeling of no threat in connection with the use of health services. It is the result of taking action to prevent the occurrence of hazards that may lead to deterioration or loss of health or life. One of the factors shaping the level of health security is the implementation of information obligation by persons performing the medical profession, which is correlated with the patient’s right to information about the health condition and possible threats, which, in turn, determines the proper implementation of all other patients’ rights, in particular the right to express informed consent to medical intervention.
PL
Bezpieczeństwo zdrowotne odpowiada subiektywnemu poczuciu braku zagrożeniazwiązanego z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych. Jest wynikiem podejmowania działań mających na celu zapobieganie wystąpieniu zagrożeń mogących doprowadzić do pogorszenia lub utraty zdrowia bądź życia człowieka. Jednym z czynników kształtujących poziom bezpieczeństwa zdrowotnego jest realizacja przez osoby wykonujące zawód medyczny obowiązku informacji, który jest skorelowany z prawem pacjenta do informacji o stanie zdrowia i mogących wystąpić zagrożeniach, co warunkuje właściwą realizację wszystkich pozostałych praw, a w szczególności prawa do wyrażania poinformowanej zgody na interwencję medyczną determinującej poczucia bezpieczeństwa.
Year
Volume
14
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-03-17
Contributors
References
 • 1. Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A. (2010), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • 2. Banaszczyk Z. (2011), Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 303/04, [w:] Prawo wobec medycyny i technologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, red. M. Safjan, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 3. Bernatek-Zaguła I. (2008), Prawo pacjenta do informacji medycznej, Toruń, s. 63–82.
 • 4. Cieślarczyk M. (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Akademia Podlaska Siedlce, s. 14–16.
 • 5. Daniluk P. (2006), Obowiązek udzielania pacjentowi informacji w związku z podejmowanymi czynnościami leczniczymi, „Prawo i Medycyna”, nr 3, s. 72 i n.
 • 6. Daniluk P. (2007), Glosa do wyroku s. apel. z dnia 29 września 2005 r., I ACa 236/05, „Palestra”, nr 5–6, s. 318.
 • 7. Golusińska K., Biernacka O. (2016), Obowiązek informowania o stanie zdrowia pacjenta i konsekwencje jego niedochowania, „Medical Maestro Magazine. Wydanie specjalne”, nr 2, s. 39–48.
 • 8. Gubiński A. (1993), Komentarz do kodeksu etyki lekarskiej poprzedzony podstawami odpowiedzialności karnej lekarza, Warszawa.
 • 9. Guzowska M. (2009), Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia jako jedno z praw przysługujących w procesie leczenia, „Przegląd Sądowy”, nr 9, s. 91–102.
 • 10. Hajdukiewicz D., Rek T. (2016), Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 11. Ignaczewski J. (2014), Komentarz do spraw o wyrażenie zgody na świadczenie zdrowotne, [w:] Komentarz do spraw rodzinnych, red. H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Lexis Nexis.
 • 12. Jabłońska J. (2008), Komunikacja między lekarzem a pacjentem w świetle obowiązującego prawa, „Prawo i Medycyna”, http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=69
 • 13. Jończyk J. (2013), Istota innowacji w publicznych szpitalach, [w:] Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, t. 169, s. 47.
 • 14. Karkowska D. (2012), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 15. Karkowska D. (2013), Prawo medyczne dla pielęgniarek, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 16. Lawton R., Armitage G. (2012), Health Foundation thought paper, The Role of the Patient in Clinical Safety, http:// www.health.org.uk/publications/the-role-of-the-patient-in- -clinical-
 • -safety/
 • 17. Lis W. (2015), Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Wyd. KUL, Lublin.
 • 18. Lis W. (2017a), Uwaga IV do art. 2, [w:] Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Komentarz, red. M. Karpiuk. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • w Olsztynie, Olsztyn.
 • 19. Lis W. (2017), Bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w świetle obowiązujących przepisów, [w:] Prawna ochrona zdrowia pacjenta, red. J. Pacian, Warszawa, s. 19–29.
 • 20. Moczuk E. (2005), Społeczne poczucie bezpieczeństwa. Studium socjologiczne i kryminologiczne na podstawie badań mieszkańców województwa podkarpackiego, Rzeszów, s. 130–216.
 • 21. Nesterowicz M. (2013), Prawo medyczne, Wyd. M. Nesterowicz & Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń 2013.
 • 22. Paplicki M. (2016), Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w państwowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Prawa i Administracji CVI. Acta Universitatis Wratislaviensis”, Wrocław 2016, s. 245–257.
 • 23. Piątkiewicz J. (2012), Praktyczne implikacje zasady zgody z perspektywy lekarza, [w:] Realizacja zasady informed consend w kontekście relacji lekarz–pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Rzecznik Praw Obywatelskich, red. S. Trociuk, W. Bołoz, R. Krajewski, K. Łakomiec, K. Smoderek, M. Wróblewski, Warszawa, s. 131.
 • 24. Pokruszyński W. (2012), Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Acide de Gasperi w Józefowie, Józefów.
 • 25. Rabiega A. (2009), Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • 26. Rososzczuk A. (2016) Glosa do wyroku s. apel. z dnia 15 stycznia 2015 r., I ACa 856/14, „Przegląd Sądowy”, nr 6, s. 130–136.
 • 27. Ruszkowski J. (2010), Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego, ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • 28. Sadowski M., Jemiołek K., Sadowska M. (2017) Prawo pacjenta małoletniego do informacji, [w:] Prawo a technologie medyczne, red. M. Sadowska, K. Kukuryk, Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych, Lublin.
 • 29. Shekelle P.G., Pronovost P.J., Wachter R.M., McDonald K.M., Schoelles K., Dy S.M., Shojania K., Reston J.T., Adams A.S., Angood P.B., Bates D.W., Bickman L., Carayon P., Donaldson L.,
 • Duan H., Farley D.O., Greenhalgh T., Haughom J.L., Lake E., Lilford R., Lohr K.N., Meyer G.S., Miller M.R., Neuhauser D.V., Ryan G., Saint S., Shortell S.M., Stevens D.P., Walshe K. (2013), The top patient safety strategies that can be encouraged for adoption now, „Ann. Intern. Med.”, nr 158 (5 Pt 2), s. 365–368. DOI: 10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00001
 • STRONY INTERNETOWE
 • 1. Kodeks Etyki Lekarskiej, http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-
 • Lekarskiej.pdf
 • 2. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej, http://nipip.pl/prawo/samorzadowe/krajowy-zjazd-pielegniarek-i-poloznych/kodeks-etyki-zawodowej-pielegniarki-i-poloznej-rzeczypospolitej-polskiej/
 • 3. Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej, http://zgptf2.linuxpl.info/files/kodeks.pdf
 • 4. Kodeks Etyczny Ratownika Medycznego, http://docplayer.pl/898508-Kodeks-etyki-zawodowej-ratownika-medycznego- przyjety-na-i-ogolnopolskim-kongresie-ratownikow-medycznych--krakow-11-12-pazdziernika-2013-r.html
 • AKTY PRAWNE
 • 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz.U. 2018 r, poz. 1025, ze zm.
 • 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tekst jedn.: Dz.U. 2018 r.,3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2017 r., poz. 1318, ze zm.
 • 4. Ustawa z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, tekst jedn.: Dz.U. 2018 r., poz. 123, ze zm.
 • 5. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Ratownictwie Medycznym, tekst jedn.: Dz.U. 2017 r., poz. 2195, ze zm.
 • 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania, Dz.U. 2015 r., poz. 2069.
 • ORZECZNICTWO
 • 1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 303/04, OSP 2005, nr, poz. 131.
 • 2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1999 r., II CKN 511/98, LEX nr 234833.
 • 3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 listopada 2017 r., I ACa 588/17, LEX nr 2439569.
 • 4. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r., I ACa 609/15, LEX nr 2050471.
 • 5. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 lutego 1991 r., I AC 16/91.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2019_14_1_87-99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.