PL EN


2017 | 3 | 2 |
Article title

Ukraina jako partner strategiczny: trendy polityczne po Rewolucji Godności

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The political processes taking place in Ukraine since the beginning of 2014 are characterized by increased intensity and radicalism that alarms the foreign partners. There are absolutely opposite points of view on socio-political processes taking place in Ukraine. And while comparing Ukraine with the countries of Central and Eastern Europe the results of reforms will seem insignificant. If we compare the present-day Ukraine with the one of even five years ago, the depth of change is obvious. It is, first of all, about the institutional changes in the system for the formation of political decisions. Thus, the return to the parliamentary form of government and the expansion of the parliamentary staff powers allows the launching of political competition processes. Decentralization of finance has strengthened the position of local government. Reform of the government allows to optimize the system of public administration and delimits the responsibilities of local authorities. The lustration and the creation of anti-corruption bodies allow to improve the state authorities. At the same time, the main problem of Ukraine is the monopolization of the economy and politics by the financial and industrial groups. Reducing their influence and role in socio-political processes is a condition for Ukraine’s withdrawal from the hybrid state. After the Revolution of Dignity, their influence was significantly reduced due to the deregulation of the economy and changes in the system of principles for the formation of public authorities. But the destruction of the negative impact of informal institutions still has not been completed. The main reason is the conservation of mixed electoral system that was established as an instrument for the reproduction of the interests of financial and industrial groups in the government due to which the effect of the reforms is reduced.
PL
Procesy polityczne zachodzące w Ukrainie od początku roku 2014 charakteryzują się zwiększoną intensywnością i radykalizmem, co jest postrzegane przez partnerów zagranicznych z zaniepokojeniem. Są zupełnie przeciwne punkty widzenia w stosunku do zachodzących w Ukrainie procesów społeczno-politycznych. Jeśli porównamy Ukrainę z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, wyniki reform wydają się nieistotne. Jednakże, jeżeli porównamy dzisiejszą Ukrainę z Ukrainą sprzed pięciu laty, głębokość zmian jest oczywista. Chodzi przede wszystkim o zmiany instytucjonalne systemu formowania decyzji politycznych. Powrót ku parlamentarnej formie zarządzania państwowego oraz poszerzeniu uprawnień personalnych dla parlamentu pozwoliły na wprowadzenie procesów konkurencji politycznej. Decentralizacja finansów wzmocniła pozycję samorządu terytorialnego. Reforma służby cywilnej pozwoliła zoptymalizować system administracji publicznej oraz rozgraniczyć strefy odpowiedzialności władz lokalnych. Lustracja i tworzenie organów antykorupcyjnych pozwoliły na poprawę działania władz państwowych. Jednocześnie głównym problemem Ukrainy pozostaje monopolizacja gospodarki i polityki przez grupy finansowo-przemysłowe. Zmniejszenie ich wpływów i roli w procesach społeczno-politycznych jest warunkiem wyjścia Ukrainy ze stanu hybrydowego. Po Rewolucji Godności te wpływy znacznie się zmniejszyły na skutek deregulacji gospodarki oraz zmian przeprowadzonych w systemie zasad formowania władz publicznych. Jednakże do końca jeszcze nie udało się zwalczyć wciąż istniejących wpływów instytucji nieformalnych. Głównym powodem jest zachowanie mieszanego systemu wyborczego, który został stworzony jako instrument służący odtwarzaniu interesów rządzących grup finansowo-przemysłowych. Właśnie z tego powodu efekt przeprowadzanych reform jest mniejszy.
RU
Политические процессы, происходящие в Украине с начала 2014 г., характеризуются повышенной интенсивностью и радикальностью, чем настораживают зарубежных партнеров. Есть совершенно противоположные точки зрения на происходящие в Украине социально-политические процессы. И если сравнивать Украину со странами Центральной и Восточной Европы, результаты реформ покажутся незначительными. Если же сравнивать Украину с Украиной еще пятилетней давности, масштабы изменений очевидны. Речь идет, прежде всего, об институциональных изменениях системы формирования политических решений. Так, возвращение к парламентской форме государственного правления и расширение кадровых полномочий парламента позволили запустить процессы политической конкуренции. Децентрализация финансов усилила положение органов местного самоуправления. Реформа государственной службы позволила оптимизировать систему государственного управления и разграничить сферы ответственности местных органов власти. Люстрация и создание антикоррупционных органов позволили оздоровить органы государственной власти. Вместе с тем главная проблема Украины – монополизация экономики и политики финансово-промышленными группами (ФПГ). Уменьшение их влияния и роли в общественно-политических процессах является условием выхода Украины из гибридного состояния. После Революции достоинства влияние существенно уменьшилось благодаря дерегуляции экономики и изменениям системы принципов формирования органов государственной власти. Но окончательно разрушить негативное воздействие неформальных институтов пока не удалось. Главная причина – в сохранении смешанной избирательной системы, которая задумывалась как инструмент воспроизводства интересов финансовопромышленных групп во власти. Именно доминирования ФПГ в процессах формирования политических решений нивелирует эффект от проводимых реформ.
Year
Volume
3
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-20
Contributors
References
 • Freedom in the world 2017: democratic breakthroughs in the balance. URL: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2017
 • Freedom in the world: Ukraine 2006-2017. URL: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/ukraine
 • Гельман В., Politics versus policy: технократические ловушки постсоветских преобразований: Препринт М-55/17. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017, с. 38.
 • Гельман В.Я «Подрывные» институты и неформальное управление в современной России: Препринт М-13/10. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010, с. 28.
 • До 26-річниці Незалежності України: тенденції змін громадської думки, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. URL: http://dif.org.ua/article/do-26-richnitsi-nezalezhnostiukraini-tendentsii-zmin-gromadskoi-dumki
 • Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади». URL: http://lustration.minjust.gov.ua/register
 • Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21.02.2014 р. № 742-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-18
 • Закон України «Про державну службу». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
 • Закон України «Про очищення влади». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
 • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
 • Звіт національної Ради Реформ, 2017, URL: http://reforms.in.ua/ua/novyna/zvit-nacionalnoyi-rady-reform-ukrayina-zrobyla-bilshyy-progres-u-realizaciyi-reform-za
 • Інституційні зміни політичної системи України: оцінка стану, тенденції розвитку. Наукова доповідь, за ред. проф. Г. І. Зеленько. Київ: ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України, 2014, с. 164.
 • Національна рада реформ. Реформа децентралізації. URL: http://reforms.in.ua/ua/novyna/obyednannya-gromad-tryvaye-shche-71-otg-gotova-provesty-pershi-vybory-cogo-roku
 • Розов Н. С., Неопатримониальные режимы: разнообразие, динамика и перспективы демократизации, „Полис. Политические исследования”, 2016, № 1, с. 139–140.
 • Соціологічний монітор.
 • Статус Закону «Про добровільне об’єднання громадян». URL: http://reforms.in.ua/ua
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_we_2017_3_2_103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.