PL EN


2019 | 5 | 1 |
Article title

Manewry wojskowe jako forma demonstracji siły militarnej Federacji Rosyjskiej w Europie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The victory of the Russian Federation in the war with relatively weak, as far as military potential is concerned, Georgia in August 2008 exposed many flaws of the army. This situation made the authorities undertake the reform of the armed forces in 2009. One of its assumptions was raising the combat readiness through nearly “permanent” military training of soldiers in conditions which reflect various potential theatres of military operations. Considering the scale and character of conducted military maneuvers, including annual strategic trainings as well as other forms of activity such as unexpected inspections, they vastly go beyond military sphere. The increase of military ability and the initiatives of the Federation to undertake many military operations without clear warning, constitute the threat for security and stability in the Transatlantic Area. They were “presented” during the annexation of Crimea, in Donbas, and later during the military operations in Syria. As a consequence, the relations of Russia with the West gradually underwent a significant deterioration till they reach the level called“ a new cold war”. In comparison to the war with Georgia in 2008 there was a significant growth of combat abilities of the Army of the Russian Federation and also the increase of the efficiency of commanding and coordination of operations of large composite military orders. Armed forces and other power structures of Russia are prepared to a quick transition from the state of peace to the state of war, in case of the threat or the decision of the authority. Moreover, the speed and efficiency of conducting military operations at this strategic level may significantly eliminate the advantage of the military capacity in the dimension of conventional forces of the North Atlantic Treaty Organization.
PL
Zwycięstwo Federacji Rosyjskiej w wojnie ze stosunkowo słabą pod względem posiadanego potencjału militarnego Gruzją w sierpniu 2008 r. wręcz obnażyło wiele wad armii. Sytuacja ta wymusiła podjęcie w 2009 r. reformy sił zbrojnych. Jednym z jej założeń było podniesienie możliwości bojowych armii przez prowadzenie niemal „permanentnego” szkolenia żołnierzy w warunkach odzwierciedlających potencjalne warunki działań zbrojnych. Uwzględniając skalę i charakter prowadzonych manewrów wojskowych, w tym corocznych strategicznych ćwiczeń, jak również innych form aktywności, szczególnie niezapowiedzianych inspekcji, znacząco wykraczały one poza płaszczyznę wojskową. Wzrost zdolności oraz inicjatywy Federacji do podejmowania szerszych działań wojskowych bez wyraźnego ostrzeżenia stanowi zagrożenie dla utrzymania bezpieczeństwa i stabilności na Obszarze Transatlantyckim. Zostały one „zaprezentowane” podczas aneksji Krymu w Donbasie, a później w operacji w Syrii. W konsekwencji relacje Rosji z Zachodem uległy stopniowo znacznemu pogorszeniu, aż do poziomu określanego jako „nowa zimna wojna”. W porównaniu do wojny z Gruzją w roku 2008 nastąpił znaczący wzrost możliwości bojowych Armii Federacji Rosyjskiej, a także sprawności dowodzenia i koordynacji działań dużych mieszanych ugrupowań wojsk. Siły zbrojne oraz inne struktury siłowe Rosji są przygotowane do szybkiego przejścia ze stanu pokoju do stanu wojny, w przypadku pojawienia się zagrożenia lub też podjęcia decyzji przez ośrodek władzy. Ponadto szybkość i sprawność prowadzenia operacji militarnych, w tym na poziomie strategicznym, znacząco może niwelować przewagę potencjału militarnego w wymiarze sił konwencjonalnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
RU
Победа Российской Федерации в войне с относительно слабой с точки зрения воен- ного потенциала Грузией в августе 2008 года, вскрыла многие недостатки армии. Эта ситуация вынудила реформу вооруженных сил в 2009 году. Одним из ее предположений было увеличение боевых возможностей армии путем проведения почти «постоянной» подготовки солдат в ус- ловиях, отражающих различные потенциальные театры военных действий. Учитывая масшта- бы и характер военных маневров, проводимых в ежегодных стратегических учениях, а также другие виды деятельности, особенно внезапные проверки, они значительно превысили пре- делы военных. Увеличение способности и инициативы Федерации проводить более широкие военные операции без четкого предупреждения создает угрозу поддержанию безопасности и стабильности в трансатлантическом регионе. Они были «представлены» во время аннексии Крыма, на Донбассе, а затем и в ходе операции в Сирии. Как следствие, отношения России с За- падом постепенно значительно ухудшились, до уровня, известного как «новая холодная война». По сравнению с войной с Грузией в 2008 году, произошло значительное увеличение боевых возможностей Армии Российской Федерации, а также эффективности командования и коор- динации действий крупных смешанных групп армий. Вооруженные силы и другие силовые структуры России готовы к быстрому переходу из состояния мира в состояние войны в случае угрозы. Кроме того, скорость и эффективность военных операций, в том числе на стратегиче- ском уровне, могут значительно уменьшить преимущество военного потенциала в измерении обычных сил Организации Североатлантического договора.
Year
Volume
5
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-23
Contributors
References
 • Dokumenty i materiały
 • Russia Military Power 2017: Building a Military to Support Great Power Aspirations, Defense Intelligence
 • Agency Report, https://publicintelligence.net/dia-russia-military-power-2017/.
 • Artykuły. Monografie. Opracowania
 • Anderson M.P., NATO Nuclear Deterrence: The Warsaw Summit and Beyond, „Connections: The Quarterly
 • Journal” 2016, vol. 16, no. 4. DOI: https://doi.org/10.11610/Connections.15.4.01.
 • Biersack J., O’Lear S., The geopolitics of Russia’s annexation of Crimea: narratives, identity, silences, and
 • energy, „Eurasian Geography and Economics” 2015, vol. 55, no. 3.
 • Braun T., The Russian Military in 2020: Russia’s Way Back to Power Projection? Implications for NATO,
 • „Connections: The Quarterly Journal” 2012, vol. 11, no. 2. DOI: https://doi.org/10.11610/Connections.
 • 11.2.05.
 • Ciolan I.M., The Role of The “New Cold War” Concept In Constructing Russia’S Great Power Narrative,
 • „CES Working Papers, Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University” 2016, vol. 8,
 • issue 4.
 • Competing Western and Russian narratives on the European order: Is there common ground?, Conference
 • Report, eds T. Frear, L. Kulesa, 2016, April, https://www.europeanleadershipnetwork.org/wp-content/
 • uploads/2017/10/ELN-Competing-Narratives-Report.pdf.
 • Felgenhauer P., Yanukovych Recognized as Legitimate President in Exile in Russia, „Eurasia Daily Monitor”
 • 27.02.2014, vol. 11, no. 38.
 • Fryc M., From Wales to Warsaw and Beyond: NATO’s Strategic Adaptation to the Russian Resurgence on
 • Europe’s Eastern Flank, „Connections: The Quarterly Journal” 2016, vol. 15, no. 4. DOI: https://doi.
 • org/10.11610/Connections.15.4.03.
 • Galeotti M., ‘Hybrid War’ and ‘Little Green Men’: How It Works, and How It Doesn’t, [in:] Ukraine and Russia.
 • People, Politics, Propaganda and Perspectives, eds A. Pikulicka-Wilczewska, R. Sakwa, Bristol 2016.
 • Giles K., Russia’s ‘New’ Tools for Confronting the West Continuity and Innovation in Moscow’s Exercise of
 • Power, „Research Paper” 2016, https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/
 • 2016-03-russia-new-tools-giles.pdf.
 • Gronoskij A. D., Rossijsko-biełorusskije wojennyje uczenija – rieakcyja, [w:] NATO, Zapad–Wostok–Rossija
 • 2017. Jeżegodnik, D. B. Małyszewa, W. G. Choros, Moskwa 2018.
 • Kamp K.-H., The Agenda of the NATO Summit in Warsaw, „Working Paper, Federal Academy for Security
 • Policy” 2015, no. 9.
 • Koziej S., Strategiczne wnioski z manewrów Zapad 2017: budowa przez Rosję „bezpiecznika” w neozimnowojennej
 • grze z Zachodem, http://koziej.pl/wp-content/uploads/2017/09/Wnioski-z-ZAPAD-Pulaski_
 • Policy_Papers_Nr_19_17.pdf.
 • Le Mière Ch., Maritime Diplomacy in the 21st Century. Drivers and Challenges, London–New York 2014.
 • Łoś R., Teoria stosunków międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Łódź 2001.
 • Matsaberidze D., Russia vs. EU/US through Georgia and Ukraine, „Connections: The Quarterly Journal”
 • 2015, vol. 14, no. 2. DOI: https://doi.org/10.11610/Connections.14.2.06.
 • McDermott R.N., Brothers Disunited: Russia’s Use of Military Power in Ukraine, http://fmso.leavenworth.
 • army.mil/Collaboration/international/McDermott/Brotherhood_McDermott_2015.pdf.
 • Monaghan A., A ‘New Cold War’? Abusing History, Misunderstanding Russia, „Research Paper” 2015,
 • https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/ field_document/20150522Cold-
 • WarRussiaMonaghan.pdf.
 • Monaghan A., Russian State Mobilization Moving the Country on to a War Footing, „Research Paper” 2016,
 • https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-05-20-
 • -russian-state-mobilization-monaghan-2.pdf.
 • Morgenthau H. J., przejrzał i uzupełnił K. W. Thompson, Polityka między narodami. Walka o potęgę
 • i pokój. Wydanie skrócone, Warszawa 2010.
 • Nation R. C., Russia and the Caucasus, „Connections: The Quarterly Journal” 2015, vol. 14, no. 2. DOI:
 • https://doi.org/10.11610/Connections.14.2.01.
 • NATO, Zapad–Wostok–Rossija 2017. Jeżegodnik, red. D.B. Małyszewa, W.G. Choros, Moskwa 2018.
 • Norberg J., Training for War – What Military Exercises 2009–2017. Say About the Fighting Power of
 • Russia’s Armed Forces, Report no FOI-R--4627—SE, 2018, October.
 • Norberg J., Westerlund F., Vendil Pallin C., Roffey R., Russia's Armed Forces in 2016, [in:] Russian Military
 • Capability in a Ten-Year Perspective – 2016, ed. G. Persson, Report no FOI-R--4326—SE, 2016,
 • December.
 • Rumer E., Russia and the Security of Europe, Washington 2016, http://carnegieendowment.org/files/
 • CP_276_Rumer_Russia_Final.pdf.
 • Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective – 2016, ed. G. Persson, Report no FOI-R--4326—SE,
 • 2016, December.
 • Studzińska Z., How Russia, Step by Step, Wants to Regain an Imperial Role in the Global and European
 • Security System, „Connections: The Quarterly Journal” 2014, vol. 14, no. 4. DOI: https://doi.
 • org/10.11610/Connections.14.4.03.
 • The Military Balance 2015, London 2015.
 • The Military Balance 2016, London 2016.
 • The Military Balance 2017, London 2017.
 • Tier D., Regional Alliances: A Political, Military, and Economic Strategy to Confront Hostile Regional Powers,
 • „Connections: The Quarterly Journal” 2014, vol. 13, no. 4. DOI: https://doi.org/10.11610/Connections.
 • 13.4.02.
 • Topolski I., Instrument militarny polityki zagranicznej państwa, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków
 • Międzynarodowych” 2016, t. 11, z. 3.
 • Ukraine and Russia. People, Politics, Propaganda and Perspectives, eds A. Pikulicka-Wilczewska, R. Sakwa,
 • Bristol 2016.
 • Źródła internetowe
 • BILD.de, https://www.bild.de/
 • Carnegie Endowment for International Peace, http://carnegieendowment.org/
 • Chatham House. The Royal Institute of International Affairs, https://www.chathamhouse.org
 • „Defence24. Bezpieczeństwo. Wojsko. Przemysł”, http://www.defence24.pl/
 • „DefenseNews”, http://www.defensenews.com
 • „Deutsche Welle”, http://www.dw.com/pl/start/s-11394
 • Forsal.pl, Forsal.pl
 • „Krasnaja Zwiezda”, http://old.redstar.ru
 • „Mauldin Economics”, http://www.mauldineconomics.com/
 • „Niezawisimaja”, http://www.ng.ru
 • Ośrodek Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl
 • „Przegląd NATO”, https://www.nato.int/docu/review
 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, https://www.pism.pl
 • „Rossijskaja Gazieta”, https://rg.ru/
 • „Sputnik Polska”, http://pl.sputniknews.com
 • Stratfor, https://www.stratfor.com
 • TASS Russian News Agency, tass.com
 • TVN24, http://www.tvn24.pl
 • „Zaszcziszczat’ Rossiju”, https://defendingrussia.ru/
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_we_2019_5_1_185-201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.