PL EN


2019 | 5 | 1 |
Article title

Pojęcie, specyfika i uwarunkowania partii władzy w Federacji Rosyjskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The power parties arose for the needs of a political leader or a group of people associated with the functioning state apparatus, whose overriding goal is to provide parliamentary support to its principals or people from their immediate environment. The parties of power in Russia have become part of the political system of this state. The functioning of these parties seriously limits the possibilities of developing political pluralism and electoral rivalry. The functions of the ruling party since the 1990s have focused on the recruitment of political elites. One Russia wins the next election, shows internal coherence, maximizes its resources and political potential. The power party controls the legislative process and effectively influences the policy of the state.
PL
Partie władzy powstały na potrzeby lidera politycznego lub grupy ludzi związanych z funkcjonującym aparatem państwowym. Nadrzędnym celem partii władzy jest instytucjonalizacja zaplecza politycznego obozu rządzącego. Partie władzy w Rosji stały się częścią systemu politycznego tego państwa. Funkcjonowanie tych partii poważnie ogranicza możliwości rozwoju pluralizmu politycznego i rywalizacji wyborczej. Funkcje partii rządzącej od lat 90. XX wieku skupiały się na rekrutacji elit politycznych. Partia władzy Jedna Rosja wygrywa obecnie kolejne wybory, wykazuje wewnętrzną spójność, maksymalizuje swoje zasoby i potencjał polityczny. Partia władzy kontroluje proces legislacyjny i skutecznie wpływa na politykę państwa.
RU
Партии власти возникли для нужд политического лидера или группы людей, связанных с функционирующим государственным аппаратом, главной целью которого является оказание парламентской поддержки своим руководителям или людям из их непосредственного окружения. Партии власти в России стали частью политической системы этого государства. Функционирование этих партий серьезно ограничивает возможности развития политического плюрализма и соперничества на выборах. Функции правящей партии с 1990-х годов были сосредоточены на наборе политических элит. Одна Россия побеждает на следующих выборах, демонстрирует внутреннюю согласованность, максимизирует свои ресурсы и политический потенциал. Партия власти контролирует законодательный процесс и эффективно влияет на политику государства.
Year
Volume
5
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-23
Contributors
References
 • Antoszewski A., Partia dominująca, [w:] Encyklopedia politologii, t. 3: Partie i systemy partyjne, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Kraków 1999.
 • Bäcker R., Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007.
 • Bartnicki A.R., Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm w Rosji 1991–2004, Białystok 2007.
 • Bichta T., Kowalska M., Sokół W., System polityczny Rosji, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.
 • Bosiacki A., Izdebski H., Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność, Kraków 2013.
 • Czajowski A., Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Wrocław 2001.
 • Ćwiek-Karpowicz J., Rosyjska wielopartyjność w latach 1993–2003 – ewolucja systemu, „Międzynarodo-wy Przegląd Polityczny” 2004, nr 3/4 (8/9).
 • Ericson C., Oligarchowie. Pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji, Warszawa 2014.
 • Federacja Rosyjska 1991–2001, red. J. Adamowski, J. Skrzypek, Warszawa 2002.
 • Furier A., Dekada Jelcyna. Uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 1991–2000, Szczecin 2003.
 • Grajewski A., Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991–1998, Warszawa 1998.
 • Jendrysko J., Rola Jednej Rosji na rosyjskiej scenie politycznej, „Studia Politicae Universitatis Silesie-siensis” 2016, t. 17.
 • Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r.
 • Kościński P., Serwetnyk T., Spadkobiercy oligarchów, http://www.rp.pl/artykul/896791.html.
 • Krysztanowskaja O., Anatomia rossijskoj elity, Moskwa 2004.
 • Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kra-ków 2004.
 • Osuch T., Putin. Od KGB przez Czeczenię – droga do władzy, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/putin_od_kgb_przez_czeczenie_droga_do_wladzy_155476.html.
 • Pietrzko B., Geneza i konstytucyjna pozycja urzędu prezydenta jako elementy transformacji ustrojowej w Rosji, [w:] Społeczeństwo wobec problemów transformacji i integracji, red. J. Liszka, Ustroń 2000.
 • Pipes R., Rosja carów, Warszawa 2006.
 • Potulski J., Rola i znaczenie tradycji w funkcjonowaniu współczesnych instytucji politycznych w Rosji, Toruń 2005.
 • Potulski J., System partyjny Rosji. Tradycja i współczesność, Gdańsk 2007.
 • Program wyborczy partii Jedna Rosja z 2011 r., zob. http://er.ru/party/program/.
 • Rogoża J., Wybory prezydenckie w Rosji i ich konsekwencje dla Rosji oraz otoczenia międzynarodowego, „Komentarze OSW” 2008, nr 1.
 • Rosja. Współczesny system polityczny, red. J.I. Matwijenko, M. Wilk, Łódź 2008.
 • Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, red. A. Jach, Kraków 2011.
 • Satori G., Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Colchester 2005.
 • Skrzypek A., Druga smuta. Zarys dziejów Rosji 1985–2004, Warszawa 2004.
 • Słowikowski M., Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, Łódź 2018.
 • Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.
 • Sokół W., Żmigrodzki M., Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin 2003.
 • Sorgin W., Politiczeskaja istoria sowriemiennoj Rossiji, 1985 2001: ot Gorbaczewa do Putina, Moskwa 2001.
 • Stelmach A., Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji, Poznań 2003.
 • Szymańska A., Demokracja po rosyjsku, http://notabene.org.pl/index.php/demokracja-po-rosyjsku/.
 • Świder K., Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji, Warszawa 2013.
 • Zieliński E., Współczesna Rosja. Studium polityczno-prawne, Warszawa 1995.
 • Zieliński J., System partyjny współczesnej Rosji, [w:] Federacja Rosyjska 1991–2001, red. J. Adamowski, A. Skrzypek, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_we_2019_5_1_69-84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.