PL EN


2019 | 5 | 2 |
Article title

Wybrane problemy społeczne obszarów wiejskich w myśli politycznej Wincenteg Witosa

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article concerns some social problems in rural areas with particular emphasis on education and the situation of people in rural areas. The intent was also to show the living conditions and the difficulties faced by inhabitants of rural areas. With a wide range of rights Wincenty Witos devoted much attention to education. The most conscious part of the rural population understood that one of the causes of social impairment peasants was their little access to education. Therefore, programs of peasant political parties resounded loudly demands the democratization of education be free education and support for young people who wants to educate the indigent. Poland received the legacy of a large number of illiterates. According to the census in 1921, illiteracy concerned about 38% of the rural population, sources of the political thought of Witos were centered around several reasons. First, this was due to the situation peasants and rural Poland were in. Second, education played a significant role in socio-political transformations. This provided people with a chance for social advancement and has sparked national consciousness and a sense of nationality. With the democratization of education, peasants could consciously participate in the life of the state, educate the young generation in the spirit of patriotism and citizenship. Witos considered education and culture as the basis for the strength of the state and welfare of its citizens. This enabled an impact on the political affairs of the country and the implementation of obligations to the homeland.
PL
Artykuł dotyczy niektórych problemów społecznych na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i sytuacji ludzi na obszarach wiejskich. Chodziło także o pokazanie warunków życia i trudności, jakie napotykali ludzie mieszkający na obszarach wiejskich. Dzięki szerokiemu zakresowi praw Wincenty Witos poświęcił wiele uwagi edukacji. Najbardziej świadoma część ludności wiejskiej rozumiała, że jedną z przyczyn upośledzenia społecznego chłopów był ich niewielki dostęp do edukacji. Edukacja odegrała bardzo dużą rolę w przemianach społeczno-politycznych. Ludzie mieli szansę na awans społeczny, a także stopniowo wzrastała ich świadomość narodowa. Dzięki edukacji chłopi mogli świadomie uczestniczyć w życiu narodowym, wychowywać młode pokolenie w duchu patriotyzmu. Edukację i kulturę Witos uważał za podstawę siły państwa i dobrobytu jego obywateli. Działania państwa w zakresie edukacji doprowadziły do ukształtowania się obywatela o głębokim poczuciu patriotyzmu, świadomego i aktywnego uczestnika życia zbiorowego, zdolnego do wypełnienia obowiązków osobistych, rodzinnych i zawodowych oraz wzięcia odpowiedzialności za los państwa.
RU
В статье рассматриваются некоторые социальные проблемы в сельских регионах, с акцентом на образовании и позиции людей в сельской местности. Речь шла также о показе условий жизни и трудностей, с которыми сталкиваются люди, живущие в сельской местности. Благодаря широкому спектру прав Винсенты Витос уделяет большое внимание образованию. Наиболее осведомленная часть сельского населения понимала, что одной из причин социаль- ной отсталости крестьян был их низкий доступ к образованию. Образование сыграло очень важную роль в общественно-политических изменениях. У людей был шанс на социальное развитие, и их национальная осведомленность постепенно увеличивалась. Благодаря обра- зованию крестьяне могли сознательно участвовать в народной жизни, воспитывать молодое поколение в духе патриотизма. Витос считал образование и культуру основой силы государ- ства и благосостояния его граждан. Деятельность государства в сфере образования привела к формированию гражданина с глубоким чувством патриотизма, сознательного и активного участника коллективной жизни, способного выполнять личные, семейные и профессиональные обязанности и брать на себя ответственность за судьбу государства.
Year
Volume
5
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-02-05
Contributors
References
 • Sources
 • Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Zbiory Wincentego Witosa, Z odezwy trzech przywódców SL, emigrantów [On behalf of the three SL leaders, emigrants], vol. 9.
 • Programy stronnictw ludowych. Zbiór dokumentów [People's Party Programs. Collection of documents], compiled by S. Lato, W. Stankiewicz, Warsaw 1969.
 • Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu Ustawodawczego [Stenographic report from the Legislative Sejm meetings] – 1919 – 1920.
 • Witos W., Dzieła wybrane [Selected works], t.I, s. 23, 67-77.
 • Witos W. Moje wspomnienia [My memories], T. I, Paris 1964.
 • Witos W., Wybór pism i mów [Selection of writings and speeches], Lviv 1939.
 • Press
 • „Kalendarz Piasta na rok Pański 1916”
 • „Ludowiec” 1920
 • „Piast” 1914-1917
 • „Przyjaciel Ludu” 1893, 1998
 • „Zielony Sztandar” 1933
 • Literature
 • Jachymek J., Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” [Political thought of the Polish Peasant Party "Wyzwolenie"], Lublin 1982.
 • Jamrożek W., Edukacja obywatelska w poglądach wychowawczych i działalności ludowców Drugiej Rzeczypospolite [Citizenship education in the educational views and activities of the peoples of the Second Republic], [in:] Wychowanie a polityka. Miedzy wychowaniem narodowym a państwowym [Education and politics. Between national and state education], edited by W. Wojdyło, Toruń 1999.
 • Jamrożek W., Edukacja w procesie społeczno-kulturowych przeobrażeń wsi i kraju w świetle poglądów działalności ludowców w Drugiej Rzeczypospolitej [Education in the process of socio-cultural transformations of the village and the state in the light of views of the activities of the peasants in the Second Republic], [in:] Wychowanie a polityka. Mity i stereotypy w polskiej myśli społecznej XX wieku [Education and politics. Myths and stereotypes in the Polish social thought of the 20th century], W. Wojdyło (ed.), Toruń 2000.
 • Łuczak A., Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego w II Rzeczypospolitej [Society and the state in the political thought of the popular movement in the II Republic],Warsaw 1982.
 • Mauersberg S., Wpływ oświaty na integrację społeczeństwa w II Rzeczypospolitej 1918 – 1939 [The influence of education on the integration of society in the Second Republic 1918-1939], [in:] Drogi integracji społeczeństwa… [Roads of social integration…].
 • Michalski S., Wkład ruchu ludowego w rozwój koncepcji demokratycznego systemu edukacji w latach 1918-1945 [Contribution of the popular peasant movement to the development of the concept of the democratic education system in the years 1918-1945], [in:] Ruch ludowy w najnowszych dziejach Polski [Peasant movement in the recent history of Poland], edited by Z. Hemmerling, Warszawa 1988.
 • Podgajna E., Stronnictwo Chłopskie (1926-1931). Studium z dziejów myśli politycznej [Peasant Party (1926-1931). Study of the history of political thought], Lublin 2011.
 • Podgajna E., Myśl polityczna Wincentego Witosa 1874-1945 [Political thought of Wincenty Witos (1874-1945)], Lublin 2018.
 • Strzecelcki M., Źródła norm wychowania społecznego w interpretacjach polskiej myśli politycznej przełomu XIX i XX wieku [Sources of norms of social education in the interpretations of Polish political thought at the turn of the nineteenth and twentieth centuries], [in:] Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze [Education and upbringing. Political goals as a determinant of the educational impact], edited by G. Radomski, K. Kalinowska, Toruń 2003.
 • Strzelecki M., Rola wychowania w myśli społeczno-politycznej ruchu ludowego w Drugiej Rzeczypospolitej [The role of upbringing in the socio-political thought of the popular movement in the Second Republic], [in:] Polityka a wychowanie. Szkice z historii wychowania społecznego II Rzeczypospolitej [Politics and upbringing. Sketches from the history of social education of the II Polish Republic], edited by A. Wojtas, Toruń 1994.
 • Strzelecki M., Wychowanie jako instrument budowy demokratycznego państwa w mysli społeczno-politycznej ruchu ludowego w latach 1918-1947 [Education as an instrument for the construction of a democratic state in the social-political mind of the peasant movement 1918-1947], [in:] Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność [Education and politics. Traditions and the present], edited by W. Wojdyło, M. Strzelecki, Toruń 1997.
 • Strzelecki M., Wychowanie w myśli społeczno-politycznej ruchu ludowego w Drugiej Rzeczypospolitej [Educating in the socio-political thought of the popular movement in the Second Republic], [in:] Polityka a wychowanie. Szkice z historii wychowania społecznego II Rzeczypospolitej [Politics and upbringing. Sketches from the history of social education of the Second Republic of Poland], edited by A. Wojtas, Toruń 1994.
 • Szablicka-Żak J., Szkolnictwo i oświata w pracach Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej [Education in the work of the Legislative Sejm of the II Polish Republic], Warsaw 1997.
 • Szaflik, O rząd chłopskich dusz [The government of peasant souls], Warsaw 1976.
 • Wójcik A., Idea wychowania obywatelskiego w polskiej myśli ludowej 1918-1939 [Idea of civic education in Polish folklore 1918-1939], [in:] W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowanie Profesorowi Witoldowi Wojdyle [In the circle of history, politics and education. Studies and sketches dedicated to Professor Witold Wojdyla], edited by Z. Karpus, G. Radomski, M. Strzelecki, Toruń 2012.
 • Wójcik A., Oświata w myśli ludowej na przełomie XIX i XX wieku [Education in the folk thought at the turn of the 20th century], [in:] Wkład ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi. Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Kielcach w dniach 8-9 kwietnia 2012 r. [Contribution of the peasant movement to the transformation of education and schooling in rural areas. Materials from the scientific conference held in Kielce on 8-9 April 2012], edited by S. J. Pastuszka, Kielce 2002.
 • Wójcik A., Praca organiczna jako droga realizacji polskiej myśli politycznej na przełomie XIX i XX wieku w ujęciu wybranych ruchów [Organic work as a road to the realization of Polish political thought at the turn of the 19th and 20th centuries in the context of selected movements], [in:] Wizje i realia. Studia nad realizacja polskiej myśli politycznej XX wieku [Visions and realities. Studies on the realization of Polish political thought in the 20th century], edited by W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2002.
 • Zakrzewski A., Wincenty Witos, chłopski polityk i mąż stanu [Wincenty Witos, peasant politician and statesman], Warsaw 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_we_2019_5_2_51-68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.