PL EN


2016 | 5 |
Article title

NAZWISKA MOTYWOWANE IMIONAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI W INSKRYPCJACH NAGROBNYCH NA CMENTARZU W CHEŁMIE

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper analyses surnames motivated by Christian forenames in tombstone inscriptions in the cemetery in Chełm. The studied inscriptions date back to the 19th century and extend to modern times (the limiting dates being 1865 and 2006). 466 attestations of surnames motivated by Christian forenames were collected from Chełm’s cemetery inscriptions. They were written in Polish (Roman script), Ukrainian and Russian (in different varieties of the Cyrillic script). The analysed surnames are motivated by 87 Chistian forenames, including 85 male and 2 female forenames.
PL
W artykule przeanalizowano nazwiska, motywowane imionami chrześcijańskimi w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzu w Chełmie. Badane inskrypcje datowane są na trzy stulecia: od XIX do XXI wieku (daty graniczne to 1865–2006). Zgromadzono 466 nazwisk motywowanych imionami chrześcijańskimi zapisanymi po polsku (łacinką) i po ukraińsku lub rosyjsku (w różnych odmianach cyrylicy). Analizowane nazwiska motywowane są 87 imionami chrześcijańskimi, w tym 85 imionami męskimi i 2 kobiecymi.
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-17
Contributors
author
References
 • Cieślikowa 1990: Cieślikowa, A. Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1990.
 • Czyżewski 2013: Czyżewski, F. Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Część 1, Słownik nazwisk. Lublin, 2013.
 • Czyżewski – Gala 1993: Czyżewski, F.; Gala, S. Zagadnienie pogranicza językowego na przykładzie nazwisk włodawskich. W: Rozprawy Slawistyczne 7. Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych i przejściowych. Red. S. Warchoł. Lublin, 1993, 113–136.
 • Kojder 2014a: Kojder, M. Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku. Lublin, 2014.
 • Kojder 2014b: Kojder, M. Imiona męskie w inskrypcjach nagrobnych wybranych cmentarzy wschodniej Lubelszczyzny. W: Cmentarze po obu stronach Bugu. Red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A Dudek-Szumigaj. Włodawa–Lublin, 2014, 203–214.
 • Malec 1994: Malec, M. Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Kraków, 1994.
 • SGKP: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom 1. Red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, B. Walewski. Warszawa, 1880.
 • SHNOB: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny. T. I–II. Red. Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz. Białystok, 1998.
 • Sieradzki 2013: A. Sieradzki, Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI–XVIII wieku. Poznań, 2013.
 • Taszycki 1946: Taszycki, W. Słowiańskie nazwy miejscowe (ustalenie podziału). – Prace Komisji Językowej PAU, nr 29, 1946, 185–189.
 • Warchoł 1993: Warchoł, S. Specyfika gwar mieszanych i przejściowych na terenach etnicznie zróżnicowanych. W: Rozprawy Slawistyczne 6. Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich. Red. S. Warchoł. Lublin, 1993, 349–354.
 • Wolnicz-Pawłowska 1978: Wolnicz-Pawłowska, E. Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie w dawnym województwie ruskim. Wrocław, 1978.
 • Wolnicz-Pawłowska – Szulowska 1998: Wolnicz-Pawłowska, E.; Szulowska, W. Antroponimia polska na Kresach południowo-wschodnich. Warszawa, 1998.
 • Wolnicz-Pawłowska 1993: Wolnicz-Pawłowska, E. Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI–XIX wiek). Warszawa, 1993.
 • Скрипник – Дзятківська 1996: Скрипник, Л. Г.; Дзятківська, Н. П. Власні імена людей. Київ, 1996.
 • Трійняк 2005: Трійняк, I. I. Словник українських імен. Київ, 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2016_5_164
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.