PL EN


2016 | 5 |
Article title

РЕМЁСЛА И ПРОМЫСЛЫ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКОГО ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ В 20–30-Е ГОДЫ ХХ В.

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The article offers an overview of the main crafts and folk trades of the western Belarusian Polesie region in the early 20th century. The article notes that Polesie folk crafts and trades of that period were aimed primarily at meeting the needs of the local population, particularly in rural areas. The most common skilled trades were specifically associated with the use of cheap local raw materials.
PL
Na podstawie różnych źródeł historycznych scharakteryzowano główne ludowe rzemiosła i przemysł białoruskiego Zachodniego Polesia w okresie między dwiema wojnami światowymi. Autor stwierdza, że poleskie rzemiosła ludowe w badanym okresie miały na celu przede wszystkim zaspokajanie potrzeb miejscowej ludności, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Najbardziej popularnymi rzemiosłami wiązały się przede wszystkim z wykorzystaniem tanich surowców lokalnych.
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-17
Contributors
References
  • Hołubowicz 1950: Hołubowicz, W. Gancarstwo wiejskie zachodnich terenów Białorusi. Toruń, 1950.
  • Orynżyna 1927: Orynżyna, J. Przemysł ludowy w województwach: wileńskim, nowogródzkim, poleskim i wołyńskim. Warszawa, 1927.
  • Orynżyna 1937: Orynżyna, J. Przemysł ludowy w Polsce. Warszawa, 1937.
  • Sprawozdanie 1933: Sprawozdanie Izby rzemieślniczej w Brześciu nad Bugiem o stanie gospodarczym rzemiosła w roku 1932. Brześć nad Bugiem, 1933.
  • ГАБО 386: Государственный архив Брестской области (далее – ГАБО), Ф. 1. Оп. 1. Д. 386.
  • ГАБО 443: ГАБО, Ф. 1. Оп. 1. Д. 443.
  • ГАБО 760: ГАБО, Ф. 1. Оп. 1. Д. 760.
  • ГАБО 761: ГАБО, Ф. 1. Оп. 1. Д. 761.
  • Лабачэўская 1998: Лабачэўская, В.А. Зберагаючы самабытнасць: з гісторыі народнага мастацтва і промыслаў Беларусі. Мінск, 1998.
  • Лаўрэенка 2013: Лаўрэенка, Л.В. Развіццё рамяства і рамеснай вытворчасці на заходнебеларускіх землях у 1921–1939 гадах. – Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, nr 1/2013, 77–82.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2016_5_196
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.