PL EN


2016 | 5 |
Article title

ЕЗИКОВИ НАГЛАСИ КЪМ ТЕРМИНОЛОГИЯТА, СВЪРЗАНА СЪС ЗДРАВЕТО

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper presents young people’s attitudes towards health-related terminology. Taking into consideration the results of the study conducted with 60 university students, the author draws conclusions concerning the realisation of health as a concept with two or three-part essence and of the stylistic differentiation of some health-related terms, the sources of information on health topics which young people are interested in as well as the accessibility and intelligibility of the information connected with health in Bulgarian mass media.
PL
Artykuł przedstawia językowe postawy młodych Bułgarów wobec terminologii zdrowia. Na podstawie ankiety przeprowadzonej z 60 studentami Filii Smolanskiej Uniwersytetu Płowdiwskiego Autor wyciąga wnioski o funkcjonowaniu pojęcia zdrowie jako dwu- lub trzywarstwowy koncept, o stylistycznych różnicach pomiędzy różnymi terminami związanymi ze zdrowiem, o źródłach informacji o tematyce zdrowia, z których młodzi Bułgarzy codziennie korzystają, oraz o dostępności i treściach informacji, związanych ze zdrowiem w bułgarskich mediach.
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-17
Contributors
References
 • Абазова 2014: Абазова, С. Езикови нагласи към жаргонизми, вулгаризми и професионална лексика. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор. София, 2014.
 • Алексова 2000: Алексова, К. Езикът и семейството. София: Интервю ПРЕС, 2000.
 • Алексова 2002: Алексова, К. Езикови атитюди, нормативни статуси и социолингвистични маркери. В: Проблеми на социолингвистиката. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. Т. 7. София: Делфи, 2002, 127–135.
 • Алексова 2009: Алексова, К. За прилаганите в българската социолингвистика методи за анализ на речевата вариантност и за необходимостта от съчетаване на количествени и оценъчни подходи при изследването. – Език и литература, кн. 1–2, 2009, 79–106.
 • Алексова 2013: Алексова, К. Езиковите нагласи и вариантността в устната реч (върху материали от национална представителна анкета). – Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, 4/2013, <http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2013/4> (достъп 21.06.2015).
 • Алексова – Фетваджиева 2006: Алексова, К.; Фетваджиева, С. Съпоставително изследване на езиковите атитюди на Балканите (пилотно проучване). – Балканистичен форум (Благоевград), кн. 1–3, 2006, 224–244.
 • Алексова – Славчева 2008: Алексова, К.; Славчева, Ц. Уличният език (кой, къде, кога, защо, в каква степен – анкетно проучване). В: Проблеми на социолингвистиката. Агресията на уличния език. Т. 9. Велико Търново: ИК Знак’94, 2008, 162–170.
 • БТР 1994: Български тълковен речник. IV изд. София: Наука и изкуство, 1994.
 • Каневска-Николова 2009: Каневска-Николова, Е. Тройното членуване в родопските говори – диахронен, синхронен и футурологичен аспект. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. София, 2009.
 • Каневска-Николова 2016: Каневска-Николова, Е. Езикови нагласи към диалекта и диалектизмите. В: Проблеми на социолингвистиката XII. Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов. София: ИК Знак’94, 2016, 55–62.
 • Кръстанова 2000: Кръстанова, В. Теоретико-практически измерения на социолингвистичната компетентност. В: Тенденции в обучението по български език. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. София: Булвест 2000, 2000, 32–46.
 • Кънчева 2008: Кънчева, П. От одобрение до отрицание към чуждите езици в София. В: Проблеми на социолингвистиката. Агресията на уличния език. Т. 9. Велико Търново: ИК Знак’94, 2008, 182–189.
 • Кънчева 2009: Кънчева, П. Българската анатомична терминология днес. София: Арсо, 2009.
 • Пачев 1993: Пачев, А. Малка енциклопедия по социолингвистика. Плевен: Евразия-Абагар, 1993.
 • Пернишка 1980: Пернишка, Е. Проблеми на терминообразуването през Възраждането като част от проблемите на книжовноезиковото строителство. – Български език, кн. 1, 1980, 50–54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2016_5_45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.