PL EN


2017 | 6 |
Article title

Глаголи с елемента “си” / “sobie” в българския и в полския език

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
BG
Abstracts
EN
The paper examines the phenomenon of reflexive personal pronouns for the dative case, used with verbs in several Slavic languages. The author offers a systematised approach towards the functions of the element си / sobie in the Bulgarian and Polish languages, revealing its roles both as a pronoun and as a particle with different meaning. Comparisons between Bulgarian and Polish variations of this phenomenon suggest further research in these, as well as in other Slavic languages.
PL
W artykule omówiono, występujące w językach słowiańskich, interesujące zjawisko – używania obok czasownika zwrotnego zaimka osobowego w funkcji celownika. Specyfika takiego użycia formacji „си“ / „sobie” związana jest zarówno z ich rolą jako zaimków, jak i z pełnieniem przez nie funkcji różnego rodzaju partykuł. Autor tekstu wskazuje na konieczność dalszych badań o charakterze porównawczym w zakresie tej tematyki w języku bułgarskim, polskim oraz innych językach słowiańskich, które mogą przyczynić się do wyciągnięcia dodatkowych, dalej idących, wniosków.
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-10
Contributors
author
References
  • Szupryczyńska 1996: Szupryczyńska, M. Pozycja składniowa frazy celownikowej w zdaniu polskim. Toruń: Top Kurier, 1996.
  • Zaron 2009: Zaron, Z. Był, żył sobie krół… O polifunkcyjnym wyrazku ‘sobie’. В: Zaron, Z. Problemy składni funkcionalnej. Warszawa: Bel Studio, 2009, 226–242.
  • Вълчанова 1995: Вълчанова, М. Някои наблюдения върху семантиката на рефлексивната частица си (поглед върху медиалните лексеми за положение в съпоставителен план с чешки език). – Български език, год. ХLV, кн. 5–6, 1995, 419–432.
  • Ницолова 1986: Ницолова, Р. Българските местоимения. София: Наука и изкуство, 1986.
  • Ницолова 2008: Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София: УИ Св. Кл. Охридски, 2008.
  • Петрова 2008: Петрова, Г. Функциите на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008.
  • Савова 2016: Савова, Д. Глаголи с форманта си в българския език. – Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, nr 5, 2016, 104–119.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2017_6_38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.