PL EN


2018 | 7 |
Article title

XVIII-wieczna Bułgaria oczyma hetmana Filipa Orlika (na podstawie „Diariusza podróżnego” 1720–1723)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper comments on the information about 18th-century Bulgaria revealed by Cossack hetman Pylyp Orlyk in his travel diary. In October 1720 Orlik set out on a journey from Stockholm to Istanbul. The purpose of his trip was to find allies and supporters to fight against Russia. Orlik’s journey began in Stockholm, because his first and most important ally was the king of Sweden, Charles XII, with whom he had already come in contact and agreed on joint plans. A large part of the hetman’s journey went through the territories of the Ottoman Empire and the lands dependent on him. This is why his travel diary contained much information about Bulgaria and the Bulgarians. Orlik described the places where he stayed for a night, reported the course of the following days, travel hardships, meetings held and even eaten meals. He wrote about the state of the church and the number of Christians in each town. His diary is therefore a source of invaluable knowledge about the Bulgarian lands in the first half of the 18th century.
PL
Artykuł przedstawia informacje o 18-wiecznej Bułgarii, zawarte w diariuszu kozackiego hetmana Filipa Orlika (ukr. Pyłyp Orłyk). W październiku 1720 roku Orlik wyruszył w podróż ze Sztokholmu do Stambułu. Celem jego podróży było znalezienie sojuszników i pomocników do walki z Rosją. Podróż Orlika zaczęła się w Sztokholmie, gdyż jego pierwszym i najważniejszym sojusznikiem został król Szwecji Karol XII, z którym już wcześniej zdążył wejść w kontakt i uzgodnić wspólne plany. Duża część podróży hetmana przebiegała przez terytoria Imperium Osmańskiego i ziemie od niego zależne, toteż w jego dzienniku podróżnym znalazło się wiele informacji na temat Bułgarii i Bułgarów. Filip Orlik opisał każde z miejsc, gdzie zatrzymał się na nocleg, relacjonując przebieg kolejnych dni, trudy podróży, odbyte spotkania, a nawet zjedzone posiłki. Spisywał uwagi na temat stanu cerkwi i liczby chrześcijan w każdym mieście. Jego dziennik jest więc źródłem nieocenionej wiedzy na temat ziem bułgarskich w I połowie XVIII wieku.
Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
References
  • Bzorek 2015: Bzorek, Dawid. “The Idea of Freedom in Ego-Documents of Pylyp Orlyk and Karl Chojecki.” Studia Polsko-Ukrainskie, no 2 (2015), 91–97. [In Polish: Bzorek, Dawid. “Idea wolności w ego-dokumentach Filipa Orlika oraz Karola Chojeckiego.” Studia polsko-ukraińskie, nr. 2 (2015), 91–97.]
  • Glebocki 1999: Glebocki, Henryk. “Hetman Pylyp Orlik’s Plan for a Polish-Cossak Union from the year 1720.” Arcana: kultura, historia, polityka, no 26 (2) (1999), 52–60. [In Polish: Głębocki, Henryk. “Hetmana Filipa Orlika plan sojuszu polsko-kozackiego z 1720 roku.” Arcana: kultura, historia, polityka, nr 26 (2) (1999), 52–60.]
  • Mazower 2017: Mazower, Mark. Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430–1950. Trans. by A. Nowakowska. Wolowiec: Czarne, 2017. [In Polish: Mazower, Mark. Saloniki. Miasto duchów. Chrześcijanie, muzułmanie i żydzi w latach 1430–1950. Przeł. A. Nowakowska.Wołowiec: Czarne, 2017.]
  • Smoliy 2006: Smoliy, Valeriy, chief ed. The History of Ukrainian Cossacks. Essays in Two Volumes. Vol. 1. Kiev: National Academy of Sciences, Kyiv-Mohyla Academy Press, 2006. [In Ukrainian: Смолiй, Валерій А., вiд. ред. Iсторiя украïнського козацтва. Нариси у двох томах. Т. 1. Киïв: Нацiональна Академiя Наук Украïни, Видавничий дiм “Киево-Могилянська академiя”, 2006.]
  • Sobol 2016: Sobol, Valentyna. “The Discourse of Private Life in Pylyp Orlik’s Diariusz Podrozny.” In Borek, Piotr et al., eds. Memoirs in Ancient Poland, 162–167. Krakow: Collegium Columbinum, 2016. [In Polish: Sobol, Valentyna. “Dyskurs życia prywatnego w Diariuszu podróżnym Filipa Orlika”. W: Borek, Piotr i in., red. Memuarystyka w dawnej Polsce, 162–167. Kraków: Collegium Columbinum, 2016.]
  • Sobol 2018: Sobol, Valentyna. “Interslavic Translation: the Polish-Language Diary of Pylyp Orlik (1672–1742). Reading, Edition and Translation into the Ukrainian Language.” In: Zielinski, Boguslaw, ed. Z Polskich Studiow Slawistycznych. Series 13, vol. 2, 243–253. Poznan: UAM Press, 2018. [In Polish: Sobol, Valentyna. “Międzysłowiański przekład: polskojęzyczny diariusz Filipa Orlika (1672–1742). Rozczytanie, edycja i tłumaczenie na język ukraiński.” W: Zieliński, Bogusław, red. Z Polskich Studiów Slawistycznych. Seria 13, t. 2, 243–253. Poznań: UAM, 2018.]
  • Subtelny 1988: Subtelny, Orest, ed. The Diariusz podrozny of Pylyp Orlyk (1720–1726). With an introduction by O. Subtelny. Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts. Vol. V, 1988. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1988, 838 pp.
  • Tokarzewski Karaszewicz 1936: Tokarzewski Karaszewicz, Jan z Tokar, ed. Diariy Getmana Pylypa Orlika. Works of the Ukrainian Institute of Science, vol. XVII. History Series, issue 3. Warsaw, 1936. [In Ukrainian and Polish: Tokarzewski Karaszewicz, Jan z Tokar, опр. дла друку. Диярiй гетьмана Пилипа Орлика. Prace Ukraińskiego Instytutu Naukowego, tom XVII. Seria historyczna, zesz. 3. Warszawa 1936.]
  • Turchenko 2006: Turchenko, Fedir et al., eds. Ukrainian Cossacks. Small Encyclopedia. 2nd ed. Kiev: Geneza, 2006. [In Ukrainian: Турченко, Федір Г., кер. авт. колект. Украïнське козацтво. Мала енциклопедия. Вид. 2. Киïв: Генеза, 2006.]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2018_7_125-134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.