PL EN


2019 | 8 |
Article title

Historyczne nazewnictwo osobowe podlaskiego rodu Kiersnowskich w XVI–XVII stuleciu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this study is the description of the historical personal names of the Kiersnowski family from the Podlasie region. The Kiersnowski surname, first names, nicknames and patronymic formations identifying members of this family were subjected to anthroponymous analysis. The chronological scope of research covers the span of two centuries, including a period from the beginning of the 16th to the end of the 17th century. The following selection is dictated by a fact that many historical sources from this period have survived. In addition, some processes that brought about significant changes in the local anthroponymous microsystem can be observed.
PL
Tematem niniejszego opracowania jest charakterystyka historycznego nazewnictwa osobowego podlaskiego rodu Kiersnowskich. Na jego potrzeby poddano analizie antroponimicznej nazwisko Kiersnowski, imiona, przezwiska, przydomki oraz formacje patronimiczne uzywane przez członków tej rodziny. Zakres chronologiczny rozważań obejmuje okres od początku XVI do końca XVII wieku, czyli dwa stulecia. Wybór ten jest podyktowany stosunkowo dobrze zachowaną bazą materiałową z tego czasu. Ponadto, miały wtedy miejsce procesy, które spowodowały istotne zmiany w lokalnym mikrosystemie antroponimicznym.
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-05
References
 • Citko 2001: Citko, Lilia. Personal Names of the Northern Podlasie (16th Century). University of Bialystok Press, 2001. [In Polish: Citko, Lilia. Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2001.]
 • Kondratiuk 1974: Kondratiuk, Michał. Place Names of the South-Eastern Bialystok Region. Wroclaw: ZNiO, 1974. [In Polish: Kondratiuk, Michał. Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostocczyzny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.]
 • Malec 1994: Malec, Maria. Christian Names in Medieval Poland. Krakow: PAN, 1994. [In Polish: Malec, Maria. Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Kraków: PAN. Instytut Języka Polskiego, 1994.]
 • Romaniuk 1993: Romaniuk, Zbigniew. „Cerkiew unicka w Bransku.” Ziemia Branska, no 4 (1993): 23–33. [In Polish: Romaniuk, Zbigniew. „Cerkiew unicka w Brańsku.” Ziemia Brańska, nr 4 (1993): 23–33.]
 • Tichoniuk 1986: Tichoniuk, Bazyli. Odapelatywne nazwy terenowe poludniowej Bialostocczyzny. Slownik topoosnow. Opole: Wyzsza Szkola Pedagogiczna in. Powstancow Slaskich, 1986. [In Polish: Tichoniuk, Bazyli. Odapelatywne nazwy terenowe południowej Białostocczyzny. Słownik topoosnów. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna in. Powstańców Śląskich, 1986.]
 • Tichoniuk 1988: Tichoniuk, Bazyli. Antroponimia poludniowej Bialostocczyzny w XVI w. Opole: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, 1988. [In Polish: Tichoniuk, Bazyli. Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVI w. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1988.]
 • Tichoniuk 2000: Tichoniuk, Bazyli. Imiona i ich formy na pograniczu polsko-bialoruskim od XVI wieku do roku 1839. Zielona Gora: Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbinskiego, 2000. [In Polish: Tichoniuk, Bazyli. Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000.]
 • Wisniewski 1964: Wisniewski, Jerzy. „Rozwoj osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od konca XIV do polowy XVII w.” Acta Baltico-Slavica, no 1 (1964): 115–135. [In Polish: Wiśniewski, Jerzy. „Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII w.” Acta Baltico-Slavica, nr 1 (1964): 115–135.]
 • Wisniewski 1977: Wisniewski, Jerzy. „Eastern Region of Bialystok District Colonization –Genetics, Development, Differentiation and Ethnic Changes.” Acta Baltico-Slavica, no 11 (1977): 7–80. [In Polish: Wiśniewski, Jerzy. „Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny – geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne.” Acta Baltico-Slavica, nr 11 (1977): 7–80.]
 • Zlotkowski 2017a: Zlotkowski, Piotr. The Historical Anthroponomy of Burghers and Peasants of Bransk and the Area Around as Analized from the Static and Dynamic Point of View. Lublin: UMCS University Press, 2017. [In Polish: Złotkowski, Piotr. Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017.]
 • Zlotkowski 2017b: Zlotkowski, Piotr. „Podlachian House of Poletylo in the Light of Anthroponymy (16–17th Centuries).” Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sec. FF Philologiae, no 35, vol. 2 (2017): 179–192. [In Polish: Złotkowski, Piotr. „Podlaski ród Poletyłów w świetle antroponimii (XVI–XVII wiek).” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. FF Philologiae, nr 35, z. 2 (2017): 179–192.]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2019_8_33-60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.